Riskienhallinta

Lemminkäiselle riskienhallinta on olennainen osa liiketoimintaa, jotta merkittävimmät strategiset, operatiiviset, taloudelliset ja vahinkoriskit tunnistetaan, analysoidaan, arvioidaan ja hallitaan ennakoivasti. Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa konsernin strategisten ja operatiivisten tavoitteiden saavuttaminen parhaalla mahdollisella tuloksella sekä turvata toiminta myös muuttuvissa olosuhteissa.

Riskienhallintamme perustuu hallituksen hyväksymään riskienhallintapolitiikkaan. Hallitus määrittelee konsernin riskinottohalun ja -kantokyvyn strategia- ja vuosisuunnitteluprosessin yhteydessä sekä erikseen tekemiensä päätösten kautta. Hallituksen tarkastusvaliokunta seuraa konsernin riskienhallinnan riittävyyttä ja tehokkuutta vuosisuunnitelman mukaisesti.

Riskienhallinnan toteuttamisesta vastaa konsernin toimitusjohtaja. Konsernin johtoryhmän jäsenet vastaavat riskienhallinnan jalkautumisesta omilla vastuualueillaan. Konsernin johtoryhmä seuraa riskienhallinnan toteutumista säännöllisesti. Jokainen Lemminkäisen työntekijä vastaa omaan työhönsä liittyvien riskien tunnistamisesta sekä niiden ilmoittamisesta esimiehille.

Koulutamme henkilöstöämme toteuttamaan riskienhallintaa järjestelmällisesti ja tehokkaasti. Järjestämme henkilöstöllemme koulutusta laki- ja sopimusasioista, minkä lisäksi konsernissa on yksityiskohtaisempia ohjeistuksia eri osa-alueille, kuten kilpailuoikeus ja sisäpiiriasiat. Valvomme ohjeiden noudattamista osana operatiivista toimintaa ja johtamista.

Merkittävimmät riskit

Strategiset riskit

Globaalin talouden ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuus saattaa vaikuttaa haitallisesti Lemminkäisen toimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan ja pääoman lähteisiin. Etenkin Suomessa Lemminkäisen liiketoiminta on riippuvaista uudisrakentamisen syklisyydestä. Hallinnoimme riskiä rakenteellisesti hajauttamalla liiketoimintaamme Skandinaviaan, Baltian maihin ja Venäjälle. Käynnissä olevat muutokset organisaatiossa ja johdossa saattavat kuitenkin vaikuttaa kykyymme toteuttaa strategiaamme muuttuvassa toimintaympäristössä.

Venäjällä heikentynyt taloustilanne, pitkittynyt poliittinen epävarmuus tai EU:n ja Venäjän välisten pakotteiden merkittävä kärjistyminen voi pahimmillaan johtaa asuntomyynnin seisahtumiseen, meille epäsuotuisiin muutoksiin inframarkkinoilla ja/tai käynnissä olevien hankkeidemme keskeyttämisiin tai irtautumisiin niistä. Lisäksi Venäjällä poliittinen kulttuuri, maan lainsäädäntö, sen tulkinta ja viranomaiskäytännöt verrattuna Suomeen sekä oikeusjärjestelmän, hallintomenettelyjen ja lainvalvonnan mekanismien tulkinnan epävarmuus ja muutokset voivat aiheuttaa meille merkittäviä riskejä. Riskiä hallitaksemme olemme tehostaneet asuntomyyntiämme.

Lainsäädännölliset muutokset voivat vaikuttaa markkinoiden kehittymiseen ja asiakaskäyttäytymiseen ja siten liiketoimintamme kannattavuuteen. Seuraamme ja analysoimme toimintaympäristöämme jatkuvasti, panostamme hyvän liiketavan periaatteiden ja hallinto- ja ohjausjärjestelmien ylläpitoon ja jalkauttamiseen sekä ohjeistamme ja koulutamme työntekijöitämme.

Operatiiviset riskit

Lemminkäisen liiketoiminnan tulos riippuu pitkälti onnistuneesta sopimus- ja projektinhallinnasta, johon sisältyy esimerkiksi projektin oikea hinnoittelu, resurssien järkevä käyttö, huolellinen suunnittelu ja aikataulutus, kyky hankkia raaka-aineet kilpailukykyiseen hintaan, kustannusten hallinta, asianmukainen muutosten hallinta sekä tehokas ja oikea-aikainen korvausvaateiden käsittely. Kehitämme jatkuvasti sopimusosaamistamme sekä projektinhallintakäytäntöjämme tarjous- ja toteutusvaiheessa. Uusimme projektiseurannan järjestelmiä ja ohjausmalleja sekä kiinnitämme aiempaa enemmän huomioita työntekijöiden osaamisen kehittämiseen.

Omaperusteisiin asunto- ja toimitilarakennusprojekteihin liittyy myynti- ja hintariskejä, sillä vastaamme hankkeiden koko toteutuksesta tonttien hankinnasta alkaen. Tavoitteenamme on hallita ja seurata aktiivisesti riskiä, joka liittyy valmiiden myymättömien asuntojen ja muiden omaisuuserien sitomaan pääomaan. Huomioimme markkinamuutokset ja -riskit arvioidessamme uusien omaperusteisten kohteiden kannattavuutta. Aloitamme asuntokohteita vain, jos kohteilla on kyseessä olevaa aluetta ajatellen riittävän korkea varausaste, ja pidämme valmiiden myymättömien asuntojen määrän mahdollisimman pienenä. Myymme omaperusteiset liikekohteet tavallisesti kiinteistösijoittajille rakennusprojektin alkuvaiheessa, mikä pienentää niihin liittyvää myyntiriskiä.

Raaka-aineiden hinnanvaihtelulla voi olla vaikutuksia tulokseemme. Lemminkäisen suurin yksittäinen hankittava raaka-aine on bitumi, jonka hinta perustuu öljyn maailmanmarkkinahintaan. Hallinnoimme bitumin hintariskiä sopimusehdoilla ja öljyjohdannaisilla. Myös yllättävät muutokset säätilassa voivat aiheuttaa vaihtelua teiden rakentamisen ja päällystyksen tulonmuodostukseemme.

Liiketoiminnan ja liiketoimintaympäristön kehittyessä tarvitsemme myös uudenlaista osaamista. Kehitys- ja liiketoimintaprojektien menestykseen vaikuttavat suuresti osaavan henkilöstön saatavuus ja sitoutuneisuus. Lisäksi Lemminkäisen suunnanmuutos edellyttää muutosjohtamisen osaamista. Hallinnoimme näitä riskejä esimiestyön tukemisella ja kouluttamisella sekä panostamalla mahdollisuuksien mukaan nykyisten työntekijöiden osaamisen kehittämiseen ja työmotivaation kasvattamiseen.

Taloudelliset riskit

Lemminkäinen altistuu toiminnassaan rahoitusriskeille, kuten likviditeetti-, valuuttakurssi- ja korkoriskeille sekä aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentumiselle. Rahoituspolitiikka määrittää rahoitusriskien hallinnan ja rahoitustoimien, toimintaperiaatteet ja vastuunjaot sekä yhtiön riskinottohalukkuuden. Liiketoiminnan valuuttakurssiriskejä suojataan ensisijaisesti operatiivisin keinoin. Tarvittaessa transaktioriskejä suojataan valuuttalainojen ja -johdannaisten avulla. Yhtiö ei suojaa translaatioriskiä. Vuonna 2014 Lemminkäisen liikevaihdosta noin 40 % muodostui muissa toiminnallisissa valuutoissa kuin euroissa, joista keskeisimmät ovat Venäjän rupla sekä Norjan, Ruotsin ja Tanskan kruunut.

Vahinkoriskit

Toimintamme suurimmat ympäristövaikutukset tulevat tuotantolaitoksistamme, rakentamisesta ja kuljetuksista. Seuraamme ympäristövaikutuksiamme säännöllisesti ja tavoitteenamme on jatkuvasti pienentää niitä muun muassa kehittämällä tuotantotapoja ja optimoimalla kuljetuksia. Toimintaohjeemme, toimintajärjestelmiemme noudattaminen ja henkilöstön koulutus edesauttavat ympäristöriskien hallintaa.

Työturvallisuuteen liittyviä riskejä hallitsemme kouluttamalla henkilöstöämme säännöllisesti sekä panostamalla turvallisuushavaintojen raportointiin. Lemminkäisen hallitus sekä konsernin ja segmenttien johtoryhmät seuraavat työturvallisuuden kehitystä säännöllisesti.

Myös henkilö- ja tietoturvaan sekä IT-järjestelmiin liittyvät vahingot ja onnettomuudet voivat aiheuttaa meille vahinkoriskejä. Hallitsemme näitä riskejä poikkeustilanteita varten tehdyillä suunnitelmilla. Uusien IT-järjestelmien käyttöönottoon liittyy riskejä, joita hallitsemme huolellisella suunnittelulla ja koulutuksella.

Oikeudenkäynnit

Yksittäisen riskin muodostavat asfalttikartelliin liittyvät vahingonkorvausoikeudenkäynnit sekä syyte ympäristörikkomuksesta, joka liittyy kierrätysasfaltin käyttömääriin asfalttimassan tuotannossa. Lisätietoa oikeudenkäynneistä ja niihin liittyvistä vaatimuksista löytyy hallituksen toimintakertomuksesta sekä yhtiön verkkosivuilta.

Lisätietoa riskeistä ja riskienhallinnasta

Lemminkäinen julkaisee arvionsa oleellisimmista riskeistään myös osavuosikatsauksissa, jotka löytyvät yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.lemminkainen.fi/Lemminkainen/Sijoittajat/Tiedotteet-ja-julkaisut/Osavuosikatsaukset-ja-tilinpaatostiedotteet/.

Lisätietoa asfalttikartellista ja siihen liittyvistä vahingonkorvauksista löytyy yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.lemminkainen.fi/Lemminkainen/Sijoittajat/​Lemminkainen-sijoituskohteena/Asfalttikartelliasia/.

Lisätietoa Lemminkäisen rahoitusriskeistä ja niiden hallinnasta löytyy yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.lemminkainen.fi/Lemminkainen/Sijoittajat/​Velkarahoitus/Rahoitusriskit/.

 

 

 
TyökalutSulje