GRI-taulukko

Itsearviomme mukaan raportointimme vastaa GRI G3.1 -ohjeiston soveltamistasoa B.

 
RaportoituOsittain raportoituEi raportoitu


Global Compact
GRI Sisältö Raportointi Kommentit Sivut


1. Strategia ja analyysi
1.1 Toimitusjohtajan katsaus
Toimitusjohtajan katsaus

1.2 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet
Strategia 2014-2016

Toimintaympäristö Riskienhallinta

2. Organisaation kuvaus
2.1 Organisaation nimi
Lemminkäinen lyhyesti

2.2 Tärkeimmät tuotteet, palvelut ja tavaramerkit
Lemminkäinen lyhyesti

2.3 Operatiivinen rakenne
Toimintasegmentit Sijoitukset

2.4 Organisaation pääkonttorin sijainti
Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

2.5 Toimintojen maantieteellinen sijainti (niiden maiden lkm ja nimet, joissa organisaatio toimii tai jotka merkittäviä kestävän kehityksen näkökulmasta) Yhtiön merkittävimpien toimintamaiden lukumäärä on 8: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Venäjä, Viro, Latvia ja Liettua.


2.6 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

2.7 Markkinoiden kuvaus (maantieteellinen jaottelu, toimialat sekä asiakas-/edunsaajaryhmät)
Avainluvut segmenteittäin Taloudellinen kehitys

2.8 Organisaation toiminnan laajuus (henkilöstön määrä, liikevaihto, pääomarakenne, tuotteiden ja palvelujen määrä)
Lemminkäinen lyhyesti

2.9 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa tai omistusrakenteessa raportointikaudella Ei merkittäviä muutoksia raportointikaudella.


2.10 Raportointikaudella saadut palkinnot Ei GRI:n tarkoittamia palkintoja raportointikaudella.


3. Raportointiperiaatteet

Raportin kuvaus
3.1 Raportointiajanjakso
Raportointiperiaatteet

3.2 Edellisen raportin ilmestymisajankohta Lemminkäisen vuosikertomus 2013 julkaistiin 14.3.2014.


3.3 Raportointitiheys
Raportointiperiaatteet

3.4 Yhteystiedot josta voi kysyä raportista tai sen sisällöstä
www.lemminkainen.fi/ yhteystiedot


Raportin laajuus ja rajaukset
3.5 Raportin sisällön määrittely (olennaisuus, asiakokonaisuuksien priorisointi ja raporttia käyttävät sidosryhmät)
Raportointiperiaatteet Tapamme toimia

3.6 Raportin laskentakokonaisuuden kuvaus
Raportointiperiaatteet

3.7 Raportin laajuuteen tai laskentakokonaisuuteen liittyvät rajoitteet
Raportointiperiaatteet

3.8 Raportointiperiaatteet yhteisyritysten, tytäryhtiöiden, vuokrakohteiden, ulkoistettujen toimintojen raportoinnille ja tietojen vertailukelpoisuus
Raportointiperiaatteet

3.9 Mittaus- ja laskentaperiaatteet
Raportointiperiaatteet

3.10 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa
Raportointiperiaatteet

3.11 Merkittävät muutokset raportin kattavuudessa, rajauksissa tai mittausmenetelmissä
Raportointiperiaatteet


GRI-sisältövertailu
3.12 GRI-sisältövertailu
Varmennus
3.13 Periaatteet ja käytäntö raportin ulkopuoliseen varmennukseen
Raportointiperiaatteet

4. Hallintokäytännöt, sitoumukset ja vuorovaikutus

Hallinto
4.1 Organisaation hallintorakenne (hallintoelimet, ml. hallituksen valiokunnat) (raportoi hallituksen jäsenten sukupuolijakauma, jaoteltuna ikäryhmittäin ja monimuotoisuuden mukaan)
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Hallitus

4.2 Hallituksen puheenjohtajan asema
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

4.3 Hallituksen jäsenten riippumattomuus (riippumattomien jäsenten lkm ja sukupuoli)
Hallitus

4.4 Osakkeenomistajien ja henkilöstön vaikutuskanavat hallituksen toimintaan

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

4.5 Organisaation tulosten vaikutus hallituksen ja johdon palkitsemiseen
Palkitseminen

4.6 Menettelytavat eturistiriitojen ehkäisemiseen hallitustyöskentelyssä
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

4.7 Menettelytavat hallituksen jäsenten pätevyyden määrittämiseen strategisen johtamisen ja yhteiskuntavastuun alueilla
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

4.8 Missio, arvot ja eettiset periaatteet sekä näiden toimeenpanokäytännöt
Kestävän kehityksen johtamisjärjestelmät

4.9 Hallituksen tavat seurata yhteiskuntavastuun johtamista, mukaan lukien riskienhallinta
Kestävän kehityksen johtamisjärjestelmät Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

4.10 Hallituksen oman toiminnan arvioinnin tavat
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä


Ulkopuoliset sitoumukset
4.11 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen
Riskienhallinta

4.12 Sitoutuminen ulkopuolisiin aloitteisiin
Kestävän kehityksen johtamisjärjestelmät

4.13 Jäsenyydet järjestöissä, yhdistyksissä ja edunvalvontaorganisaatioissa
Tapamme toimia


Sidosryhmävuorovaikutus
4.14 Organisaation sidosryhmät
Yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa

4.15 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet
Yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa

4.16 Sidosryhmävuorovaikutuksen muodot
Yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa

4.17 Sidosryhmävuorovaikutuksessa esiin nousseet asiat ja huolenilmaukset
Yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa Henkilöstö

Taloudellisen vastuun tunnusluvut

Lähestymistapa taloudellisen vastuun johtamiseen
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Riskienhallinta


Taloudelliset tulokset

Konsernin strategia Kestävän kehityksen johtamisjärjestelmät

EC1* Taloudellisen lisäarvon luominen ja jakautuminen sidosryhmien kesken
Taloudellinen vastuu Yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa
7 EC2* Ilmastonmuutoksen taloudelliset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet
Taloudellisen vastuun tunnusluvut

EC3* Eläkesitoumusten kattavuus
Eläkevelvoitteet

EC4* Valtiolta saadut merkittävät taloudelliset avustukset
Taloudellisen vastuun tunnusluvut


Markkinat1 EC5 Organisaation pienimmän aloituspalkan suhde paikalliseen minimipalkkaan merkittävissä toimipaikoissa, sukupuolen mukaan jaoteltunaEC6* Periaatteet ja käytännöt liittyen paikallisiin tavaran- ja palveluntoimittajiin sekä paikallisten toimittajien osuus


6 EC7* Paikallisen rekrytoinnin menettelytavat ja paikallisyhteisöistä palkatun johdon osuus merkittävissä toimipaikoissa
Välilliset taloudelliset vaikutukset
EC8* Investoinnit infrastruktuuriin ja julkista käyttöä varten tehdyt palveluhankinnatEC9 Välilliset taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus
Taloudellinen vastuu Taloudellisen vastuun tunnusluvut

Ympäristövastuun tunnusluvut

Lähestymistapa ympäristövastuun johtamiseen
Kestävän kehityksen johtamisjärjestelmät Ympäristövastuu


Materiaalit8 EN1* Materiaalien käyttö painon tai määrän mukaan


8-9 EN2* Kierrätettyjen materiaalien osuus käytetyistä materiaaleista
Ympäristövastuu


Energia8 EN3* Suora energiankulutus primäärienergialähteittäin
Ympäristövastuun tunnusluvut
8 EN4* Epäsuora energiankulutus primäärienergialähteittäin
Ympäristövastuun tunnusluvut
8-9 EN5 Säästötoimilla ja tehokkuutta parantamalla saavutettu energiansäästö


8-9 EN6 Aloitteet ja toimet energiatehokkaiden tai uusiutuvalla energialla tuotettujen tuotteiden tai palveluiden kehittämiseksi ja näiden vaikutus energiankäyttöön
Ympäristövastuu
8-9 EN7 Aloitteet välillisen energiankulutuksen vähentämiseksi ja saavutettu vähennys energiankulutuksessa
Vesi8 EN8* Vedenotto jaoteltuna lähteittäin
Ympäristövastuun tunnusluvut
8 EN9 Vesilähteet, joihin organisaation vedenkulutuksella on merkittävä vaikutus


8-9 EN10 Kierrätetyn ja uudelleenkäytetyn veden kokonaisvolyymi ja prosenttiosuus
Luonnon monimuotoisuus8 EN11* Luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailta alueilta tai suojelluilta alueilta omistettujen, vuokrattujen ja hallinnoitujen maa-alueiden sijainti ja koko


8 EN12* Toiminnan, tuotteiden ja palvelujen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen suojelualueilla tai luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailla alueilla


8 EN13 Suojellut tai kunnostetut elinympäristöt


8 EN14 Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät strategiat, toimenpiteet ja suunnitelmat
Ympäristövastuun tunnusluvut
8 EN15 IUCN:n punaisella listalla tai kansallisilla suojeltavien lajien listoilla olevien lajien määrä organisaation vaikutuspiirissä olevilla alueilla jaoteltuna sukupuuttoon kuolemisriskin mukaan
Päästöt ja jätteet8 EN16* Suorat ja epäsuorat kokonaiskasvihuonepäästöt painon mukaan
Ympäristövastuun tunnusluvut
8 EN17* Muut merkittävät epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt painon mukaan


7-9 EN18 Aloitteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja saavutetut vähennykset


8 EN19* Otsonikatoa aiheuttavien aineiden päästöt painon mukaan


8 EN20* Typen ja rikin oksidit ja muut merkittävät päästöt ilmaan jaoteltuna päästölajeittain painon mukaan


8 EN21* Päästöt vesistöön jaoteltuna päästölajeittain ja kohteen mukaan


8 EN22* Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelyn mukaan
Ympäristövastuun tunnusluvut
8 EN23* Merkittävien kemikaali-, öljy- ja polttoainevuotojen määrä ja suuruus


8 EN24 Kuljetetun, maahantuodun, maastaviedyn tai käsitellyn ongelmajätteen määrä sekä kansainvälisesti kuljetetun ongelmajätteen osuus


8 EN25 Vesistöt ja niiden elinympäristöt, joihin organisaation päästöillä ja valumilla on merkittävä vaikutus
Tuotteet ja palvelut7-9 EN26* Toimenpiteet tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi sekä toimenpiteiden vaikutusten laajuus
Ympäristövastuu
8-9 EN27* Uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen otettujen tuotteiden ja pakkausmateriaalien osuus myydyistä tuotteista tuoteryhmittäin
Määräystenmukaisuus8 EN28* Merkittävien ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkomiseen liittyvien sakkojen rahallinen määrä ja sanktioiden lukumäärä
Ympäristövastuun tunnusluvut


Kuljetukset8 EN29 Tuotteiden ja materiaalien kuljetuksista sekä työmatkoista aiheutuneet merkittävät ympäristövaikutukset
Ympäristövastuun tunnusluvut


Yleiset7-9 EN30 Ympäristönsuojelun kokonaiskustannukset ja investoinnit tyypeittäin
Ympäristövastuun tunnusluvut
Sosiaalisen vastuun tunnusluvut

Työntekijät ja työolosuhteet
Kestävän kehityksen johtamisjärjestelmät Henkilöstö


Lähestymistapa henkilöstöjohtamiseen

Työhyvinvointi Työturvallisuus


Työvoima
LA1* Henkilöstön jakautuminen työsuhteen (koko-/osa-aikainen) ja työsopimuksen (vakituinen/määräaikainen) mukaan sekä toiminta-alueittain, jaoteltuna sukupuolen mukaan
Sosiaalisen vastuun tunnusluvut Hallituksen toimintakertomus
6 LA2* Henkilöstön tulo- ja lähtövaihtuvuuden kokonaismäärä ja osuus ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain
Sosiaalisen vastuun tunnusluvut Hallituksen toimintakertomus

LA3 Henkilöstöetuudet kokoaikaisille, joita ei ole tarjottu määrä- tai osa-aikaisille työntekijöille
Työntekijöiden ja työnantajan väliset suhteet1-3 LA4* Työehtosopimuksen piirissä olevien työntekijöiden osuus työvoimasta
Sosiaalisen vastuun tunnusluvut
3 LA5* Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika Lemminkäinen noudattaa paikallista lainsäädäntöä. Sosiaalisen vastuun tunnusluvut Henkilöstö


Työterveys- ja turvallisuus1 LA6 Osuus kokonaistyövoimasta, joka on edustettuna virallisissa henkilöstön ja johdon yhteisissä työterveyttä ja -turvallisuutta valvovissa ja neuvoa-antavissa toimikunnissa
Sosiaalisen vastuun tunnusluvut
1 LA7* Tapaturmataajuus, ammattitaudit, menetetyt työpäivät, poissaolot, kuolemaan johtaneet tapaturmat alueittain ja sukupuolen mukaan jaoteltuna
Sosiaalisen vastuun tunnusluvut Työturvallisuus
1 LA8* Organisaation työntekijöille, heidän perheilleen tai paikallisyhteisön jäsenille suunnatut koulutus-, harjoittelu-, opastus-, ennaltaehkäisy- ja riskienhallintaohjelmat vakavien sairauksien varalta
Sosiaalisen vastuun tunnusluvut Työhyvinvointi
1 LA9 Ammattiliittojen kanssa solmittujen sopimusten sisältämät terveys- ja turvallisuusteemat
Työturvallisuus


Koulutus
LA10* Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden jaoteltuna henkilöstöryhmittäin ja sukupuolen mukaanLA11 Koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat, jotka tukevat henkilöstön jatkuvaa työllisyyttä ja antavat tukea työsuhteen päättymistilanteissa
Sosiaalisen vastuun tunnusluvut

LA12 Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus, jaoteltuna sukupuolen mukaan
Sosiaalisen vastuun tunnusluvut


Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet1-6 LA13* Hallintoelinten ja henkilöstöryhmien koostumus jaoteltuna sukupuolen, ikäryhmän, vähemmistöryhmän ja muiden monimuotoisuustietojen mukaisesti
Sosiaalisen vastuun tunnusluvut
1-6 LA14* Miesten ja naisten peruspalkan suhde henkilöstöryhmittäinLA15* Vanhempainvapaalta palaavien työhöntulo- ja työssäpysymisasteet vanhempainvapaan jälkeen, jaoteltuna sukupuolen mukaanIhmisoikeudet

Lähestymistapa ihmisoikeuksien johtamiseen
Kestävän kehityksen johtamisjärjestelmät Tapamme toimia


Investointi- ja hankintakäytännöt1-6 HR1* Niiden merkittävien investointisopimusten osuus ja lukumäärä, jotka sisältävät ihmisoikeuksiin liittyviä ehtoja tai joiden yhteydessä on tehty ihmisoikeusarviointi


1-6 HR2* Merkittävien toimittajien, urakoitsijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden osuus, joiden osalta on tehty ihmisoikeusarviointi sekä tästä seuranneet toimenpiteet
Sosiaalisen vastuun tunnusluvut
1-6 HR3* Henkilöstölle tarjotun ihmisoikeuskoulutuksen kokonaistuntimäärä ja koulutukseen osallistuneiden työntekijöiden osuus henkilöstöstä
Syrjinnän kielto1-2, 6 HR4* Syrjintätapausten lukumäärä ja niihin liittyvät toimenpiteet
Järjestäytymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus1-3 HR5* Toiminnot ja merkittävät toimittajat, joissa järjestäytymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus on uhattuna ja näiden oikeuksien tukemiseksi toteutetut toimenpiteet
Sosiaalisen vastuun tunnusluvut


Lapsityövoima1-2, 5 HR6* Toiminnot ja merkittävät toimittajat, joissa on merkittävä lapsityövoiman käytön riski, ja lapsityövoiman käytön estämiseksi toteutetut toimenpiteet
Sosiaalisen vastuun tunnusluvut


Pakko- ja rangaistustyövoima1-2, 4 HR7* Toiminnot ja merkittävät toimittajat, joissa on merkittävä pakko- ja rangaistustyövoiman käytön riski, ja pakko- ja rangaistustyövoiman käytön estämiseksi toteutetut toimenpiteet
Sosiaalisen vastuun tunnusluvut


Turvallisuuskäytännöt1-2 HR8 Osuus turvahenkilökunnasta, joka on saanut koulutusta organisaation ihmisoikeuspolitiikoista ja toimintakäytännöistä
Alkuperäiskansojen oikeudet1-2 HR9 Alkuperäiskansojen oikeuksien rikkomukset ja niihin liittyvät toimenpiteet


HR10* Toimintojen lukumäärä sekä osuus, joille on tehty ihmisoikeusarviointi


HR11* Ihmisoikeuksiin liittyvien valitusten lukumäärä ja niihin vastaaminenYhteiskunta

Lähestymistapa yhteiskuntaan liittyvien asioiden johtamiseen
Kestävän kehityksen johtamisjärjestelmät Tapamme toimia


Paikallisyhteisöt
SO1* Osuus toiminnoista, joissa implementoitu paikallisyhteisövuorovaikutus, vaikutusten arviointia sekä kehitysohjelmia
Ympäristövastuun tunnusluvut


Korruptio10 SO2* Korruptioon liittyvän riskianalyysin läpikäyneiden liiketoimintayksiköiden osuus ja lukumäärä


10 SO3* Osuus henkilöstöstä, joka on saanut koulutusta organisaation korruption vastaiseen toimintaan liittyviin politiikkoihin ja toimintakäytäntöihin


10 SO4* Korruptiotapausten yhteydessä toteutetut toimenpiteet
Sosiaalisen vastuun tunnusluvut


Poliittinen vaikuttaminen1-10 SO5* Organisaation julkiset poliittiset kannanotot sekä osallistuminen poliittiseen vaikuttamiseen ja lobbaukseen
Sosiaalisen vastuun tunnusluvut
10 SO6 Poliittisille puolueille, instituutioille ja poliitikoille annettujen raha- ja muiden lahjoitusten arvo jaoteltuna maittain
Sosiaalisen vastuun tunnusluvut

SO7 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvien oikeustoimien lukumäärä ja oikeuden päätökset
Sosiaalisen vastuun tunnusluvut Oikeudenkäynnit


Määräystenmukaisuus
SO8* Merkittävien lainsäädännön ja säännösten rikkomiseen liittyvien sakkojen rahallinen määrä ja ei-rahallisten sanktioiden lukumäärä
Sosiaalisen vastuun tunnusluvut

SO9* Toiminnot joissa merkittävä potentiaalinen tai todellinen negatiivinen tai positiivinen vaikutus paikallisyhteisöihinSO10* Käyttöönotetut ehkäisy- ja lievennystoimenpiteet toiminnoissa, joissa merkittävä potentiaalinen tai todellinen negatiivinen vaikutus paikallisyhteisöihinTuotevastuu

Lähestymistapa tuotevastuun johtamiseen
Kestävän kehityksen johtamisjärjestelmät Yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa


Asiakkaiden terveys ja turvallisuus1 PR1* Elinkaaren vaiheet, joissa tuotteiden ja palveluiden terveys- ja turvallisuusvaikutuksia arvioidaan, sekä näiden arviointien piirissä olevien merkittävien tuotteiden ja palvelukokonaisuuksien osuus


1 PR2 Tuotteiden elinkaarenaikaisiin terveys- ja turvallisuusvaikutuksiin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten lukumäärä jaoteltuna päätösten mukaan
Tuote- ja palvelutiedot8 PR3* Tuotteisiin ja palveluihin liittyvä pakollinen informaatio sekä merkittävien tuotteiden ja palvelujen osuus, joita vaatimukset koskevat


8 PR4 Tuoteinformaatioon ja -merkintöihin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten lukumäärä jaoteltuna päätösten mukaanPR5 Asiakastyytyväisyyteen liittyvät toimintakäytännöt ja asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset
Sosiaalisen vastuun tunnusluvut Yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa


Markkinointiviestintä
PR6* Markkinointiviestinnän (mukaan lukien mainonta, myynnin edistäminen ja sponsorointi) lainmukaisuuden sekä standardien ja vapaaehtoisten periaatteiden täyttymisen varmistamiseen liittyvät ohjelmat
Sosiaalisen vastuun tunnusluvut

PR7 Markkinointiviestintään, mainontaan ja sponsorointiin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten lukumäärä jaoteltuna päätösten mukaan
Asiakkaiden yksityisyyden suoja1 PR8 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen hävittämiseen liittyvät pätevät valitukset
Määräystenmukaisuus
PR9* Merkittävien tuotteiden ja palvelujen käyttöön liittyvän lainsäädännön ja -säädösten rikkomisesta aiheutuneiden sakkojen rahallinen määrä
* GRI-ohjeiston suosittelema avaintunnusluku 

 

 
TyökalutSulje