Kestävän kehityksen johtamisjärjestelmät

Lemminkäinen haluaa kehittää liiketoimintaansa pitkäjänteisesti ja kestävästi kasvaen kannattavasti. Yhtiö ottaa toiminnassaan asiakkaidensa, henkilöstönsä ja muiden sidosryhmiensä odotukset huomioon.

Lemminkäisen kestävän kehityksen johtaminen perustuu yhtiön arvoihin, hyvän liiketavan periaatteisiin sekä konsernitasolla määritettyihin politiikkoihin ja periaatteisiin. Kestävän kehityksen johtamisesta vastaa toimitusjohtaja. Konsernin johtoryhmä käsittelee näitä asioita säännöllisesti, ja niistä raportoidaan myös hallitukselle.

Lemminkäinen noudattaa voimassaolevaa lainsäädäntöä kaikissa toimintamaissaan. Tärkeimmät yhtiön toimintaa ohjaavat kansainväliset säännökset ja sopimukset ovat:

  • YK:n ihmisoikeuksien julistus
  • YK:n globaalin yritysvastuun aloite Global Compact, joka edistää ihmisoikeuksia, työelämän oikeuksia, ympäristönsuojelua ja korruption ehkäisemistä
  • Kansainvälisen työjärjestön ILO:n työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskeva julistus
  • OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille ja
  • Kansainvälisen Kauppakamarin ICC:n suositukset.

Lemminkäinen käyttää toimintajärjestelmiä, jotka täyttävät kansainvälisten standardien ISO 9001:2008 (laatujärjestelmä), ISO 14001:2004 (ympäristöjärjestelmä) ja OHSAS 18001:2007 (työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä) vaatimukset. Toimintajärjestelmät varmistavat, että projektien jokaiseen työvaiheeseen on tarvittavat resurssit ja että työt vastaavat tilausta ja valmistuvat sovitussa aikataulussa. Lemminkäisen toimintajärjestelmät ovat liiketoimintasegmenttikohtaisia ja laatusertifioituja. Yhtiön kiviainekset ja asfalttiasemat ovat CE-merkittyjä niissä maissa, joissa lainsäädäntö sitä edellyttää.

Taloudellisen vastuun johtamisjärjestelmät

Tarkempi kuvaus taloudellisen vastuun johtamisjärjestelmistä on osana hallinto- ja ohjausjärjestelmän selvitystä.

Ympäristö- ja turvallisuusasioiden johtamisjärjestelmät

Konsernin ympäristö- ja työturvallisuusasioista vastaa näistä asioista vastaava johtoryhmän jäsen ja liiketoimintasegmenttitasolla EHSQ-päällikkö tai vastaava. Konsernin turvallisuusjohtaja koordinoi työturvallisuuden kehittämistä eri liiketoimintasegmenttien ja maiden välillä. Lemminkäinen on sitoutunut Rakennusteollisuus RT:n nolla tapaturmaa vuonna 2020 -tavoitteeseen.

Lemminkäinen julkisti heinäkuussa 2014 tarkistetun strategiansa ja raportointijärjestelmänsä. Tämän vuoksi myös ympäristö- ja turvallisuusasioiden johtamisjärjestelmiä tarkistetaan talvella 2014–2015.

Sosiaalisen vastuun johtamisjärjestelmät

Lemminkäisen sosiaalisen vastuun johtaminen on hajautettu. Henkilöstöasioita johtaa konsernin henkilöstöjohtaja. Lemminkäisen henkilöstöpolitiikan tavoitteena on varmistaa, että yhtiöllä on käytössään toiminnan tavoitteiden edellyttämä ammattitaitoinen, motivoitunut ja tyytyväinen henkilöstö.

Konsernin laajuisten politiikkojen ja periaatteiden, kuten tasa-arvosuunnitelman, tavoitteena on varmistaa, että Lemminkäisen henkilöstöä kohdellaan tasa-arvoisesti, ja edistää oikeudenmukaisuutta. Näiden noudattamista johdetaan ja valvotaan osana operatiivista toimintaa.

Lemminkäisen yhteistyökumppani- ja toimittajaverkostolta edellytetään lakien sekä kansainvälisten ihmisoikeuksien, työelämän oikeuksien ja ympäristöasioita koskevien säännösten sekä hyvän liiketavan periaatteiden noudattamista. Lemminkäinen edellyttää lisäksi kaikilta aliurakoitsijoiltaan tilaajavastuulain velvoitteiden noudattamista Suomessa. Yhteistyökumppani- ja toimittajaverkostosta vastaa hankintajohtaja.

Lakiasioita koordinoidaan konsernitasoisesta yksiköstä konsernin yhdenmukaisten toimintatapojen edistämiseksi. Tästä vastaa lakiasiainjohtaja. Operatiiviseen liiketoimintaan liittyvien lakiasioiden hoitamisesta vastaavat liiketoiminnoissa olevat lakimiehet. Kilpailuoikeus- ja sisäpiiriasioista ohjeistetaan lisäksi ohjeilla, jotka täydentävät hyvän liiketavan periaatteita. Ohjeiden noudattamisesta vastaa liiketoimintajohto. Niistä järjestetään myös sisäistä koulutusta. Lemminkäisellä on nollatoleranssi kilpailulainsäädännön vastaista toimintaa kohtaan.

Lemminkäisellä on lisäksi käytössä SpeakUp-ilmoituskanava, johon niin oma henkilöstö kuin ulkopuoliset sidosryhmät voivat raportoida epäilyksensä hyvän liiketavan periaatteiden vastaisesta käytöksestä.

Lemminkäisen liiketoimintasegmenttien johtajat johtavat tuotevastuuta. He vastaavat asiakaspalvelusta ja valvovat, että Lemminkäisen tuotteet ja markkinointi noudattavat lakeja ja säädöksiä.

 

 
TyökalutSulje