Raportointiperiaatteemme

Lemminkäisen yhdistetty vuosikertomus ja kestävän kehityksen raportti koskevat kautta 1.1.–31.12.2014. Vuosikertomus on suunnattu yhtiön tärkeimmille sidosryhmille, joita ovat osakkeenomistajat, sijoittajat, analyytikot, rahoittajat, media, asiakkaat, yhteistyökumppanit ja henkilöstö. Tämä on Lemminkäisen viides kestävän kehityksen raportti, ja se noudattaa GRI G3.1. -raportointiviitekehystä. Yhtiö raportoi kestävästä kehityksestä vuosittain.

Olennaisuusmatriisi ohjaa Lemminkäisen vastuullisuuden raportointia; yhtiö keskittyy niihin teemoihin, jotka nousevat olennaisuusarviossa keskeisiksi. Lemminkäisen olennaisuusmatriisi on vuodelta 2012, ja se perustuu johdon arvioon.

Olennaisuusmatriisi

IFRS-standardit säätelevät Lemminkäisen konsernitilinpäätöksen laatimista ja esittämistä. Pääosa taloudellisen vastuun tunnusluvuista muodostuu konsernitilinpäätöksestä. Konsernitilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu 31.12.2014 voimassa olevia EU:n hyväksymiä IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Segmenttikohtainen raportointi perustuu IFRS 8 -standardin mukaisesti johdon raportointiin, jossa noudatetaan konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteitta. Vuoden 2013 vertailuluvut esitetään sulkeissa.

Henkilöstö- ja palkkatiedot saadaan henkilöstö- ja talousraportoinnin yhteydessä, ja ne on julkaistu tilinpäätöksessä. Niitä täydentävät henkilöstötiedot yhtiö saa Suomen osalta HR-tietojärjestelmästä. Työterveysluvut kattavat Lemminkäisen Suomen toiminnot ja työturvallisuusluvut Lemminkäisen kaikki toiminnot. Sairaus- ja tapaturmapoissaolot lasketaan osuutena teoreettisesta säännöllisestä työajasta. Luvut eivät sisällä talotekniikka-liiketoimintaa, joka myytiin kesäkuussa 2014.

Ympäristöraportointi vuonna 2014 kattaa Suomen toiminnan. Jätteiden, sähkön ja veden osalta raportointi kattaa tuotantolaitosten luvanvaraisen toiminnan. Tunnuslukuja ei ole suhteutettu tuotantomääriin. Vuoden 2013 ja 2014 luvut eivät sisällä talotekniikka-liiketoimintaa, joka myytiin kesäkuussa 2014. Lemminkäisen pääkonttori Helsingissä noudatti vuonna 2014 ympäristöjohtamisen järjestelmää, jolla oli WWF Green Office -tunnus.

Lemminkäinen osallistui vuonna 2014 CDP:n ilmastonmuutoskyselyyn. CDP on kansainvälinen voittoa tavoittelematon institutionaalisten sijoittajien yhteisö, joka tutkii ilmastonmuutoksen vaikutuksia sijoittajien näkökulmasta.

Laskentaperiaatteet ja mahdolliset poikkeamat sekä rajoitukset laskentatavassa on raportoitu kyseessä olevien tunnuslukujen yhteydessä. Jos aiemmin raportoiduissa tunnusluvuissa, niiden kattavuudessa, rajauksissa tai mittaustekniikoissa on muutoksia, niistä on ilmoitettu kyseessä olevien tunnuslukujen yhteydessä.

Itsearvion mukaan Lemminkäisen raportointi vastaa GRI G3.1 -ohjeiston soveltamistasoa B.
 

 

 
TyökalutSulje