Sosiaalisen vastuun tunnusluvut

LA1 Henkilöstön jakautuminen työsuhteen ja työsopimuksen mukaan sekä alueittain

Vuoden 2014 lopussa Lemminkäisellä työskenteli 4 748 osaajaa (5 526) 8 maassa. Heistä 49 % työskenteli Suomessa.

Henkilöstö 31.12.

1011121314
Henkilöstö5 2345 7515 8335 5264748

Henkilöstö markkina-alueittain 31.12.

Suomi 49 % (49 %) 49
Ruotsi, Norja, Tanska 24 % (23 %) 24
Baltian maat 14 % (13 %) 14
Venäjä 13 % (14 %) 13
Muut maat 0 % (1 %) 0
 

Henkilöstö segmenteittäin 31.12.

14
Infrarakentaminen 62 % (59 %)62
Suomen talonrakentaminen 22 % (22 %)22
Venäjän toiminnot 13 % (14 %)13
Emoyhtiö 3 % (5 %)3

Henkilöstö ryhmittäin 31.12.

Työntekijät 56 % (56 %) 56
Toimihenkilöt 44 % (44 %) 44
 

Ikäjakauma, Suomi 31.12.

<= 1920 - 2425 - 2930 - 3435 - 3940 - 4445 - 4950 - 5455 - 5960 - 63> 63
20122313639139334736950649645120834
20131310036440135035245749546122034
201467629039530129341443839421228
 

Vakituiset ja määräaikaiset työsuhteet, Suomi 31.12., %

13 14
Vakituinen 96 97
Määräaikainen 4 3

Kokoaikaiset ja osa-aikaiset työsuhteet, Suomi 31.12., %

13 14
Kokoaikainen 98 98
Osa-aikainen 2 2
 

LA2 Henkilöstön vaihtuvuuden kokonaismäärä ja osuus ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain

Vaihtuvuus, Suomi, vakituinen henkilöstö


2014 2013 2012
Lähtövaihtuvuus, %:


Työsuhteita päättyi / henkilöstömäärä 31.12. tilanteessa 20,5 12,6 12,0
Tulovaihtuvuus, %:


Työsuhteita alkoi / henkilöstömäärä 31.12. tilanteessa 5,2 10,1 7,5
Keskimääräinen vaihtuvuus, %:


Alkaneet ja päättyneet työsuhteet / 2 / henkilöstömäärä 31.12. tilanteessa 12,8 11,3 9,8
Vakituisen henkilöstön lähdön syyt luokiteltuna, %-jakauma


Eläkkeelle jääneet 12,0 12,0 14,0
Omasta pyynnöstä 33,0 44,0 52,0
Työnantajan päättämänä 54,0 44,0 33,0
Kuoleman johdosta 1,0 1,0 0,5

Työn kausivaihtelusta johtuen henkilöstömäärämme vaihtelee kuukausittain ja on pienimmillään vuoden lopussa.

LA4 Työehtosopimuksen piirissä olevien työntekijöiden osuus työvoimasta

Lemminkäinen soveltaa työsuhteissa voimassa olevaa kunkin toimintamaan työlainsäädäntöä.

Suomessa kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piirissä olivat vuonna 2014 kaikki työntekijät ja toimihenkilöt eli yli 87 % Suomen henkilöstöstä. Ylempiin toimihenkilöihin ja johtoon ei ole sovittu sovellettavaksi työehtosopimuksia tai muita kollektiivisopimuksia.

LA5 Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika

Sovellamme jokaisessa toimintamaassa irtisanomisaikaa, joka on vähintään kunkin toimintamaan työlainsäädännön sekä kollektiivisten työehtosopimusten mukainen. Vähimmäisirtisanomisajat vaihtelevat sovellettavan työehtosopimuksen ja työsuhteen keston mukaan.

LA6 Työsuojelutoimikunnissa edustetun henkilöstön osuus kokonaistyövoimasta

Suomessa lemminkäisillä on mahdollisuus vaikuttaa työpaikkansa turvallisuutta ja terveydenhuoltoa koskevien asioiden käsittelyyn työsuojelutoimikuntien kautta. Työsuojelutoimikuntien piirissä on 100 % henkilöstöstä. Kaikkien konsernin Suomen yhtiöiden työsuojelutoimikuntien edustajat kokoontuvat kerran vuodessa.

LA7 Tapaturmataajuus, ammattitaudit, menetetyt työpäivät, poissaolot, kuolemaan johtaneet tapaturmat

Tapaturmapoissaolo, %, Suomi


2014 2013 2012 2011
Koko henkilöstö yhteensä 0,17 0,28 0,23 0,26
Toimihenkilöt 0,02 0,02 0,08 0,02
Työntekijät 0,28 0,49 0,36 0,43
Konsernitoiminnot 0,01 0,04 0,03 0,01
Talonrakentaminen 0,18 0,40 0,34 0,32
Infrarakentaminen 0,18 0,23 0,17 0,25

 

Työpaikkatapaturmataajuus


2014 2013 2012 2011
Lemminkäinen, konserni*) 6,9 10,5 13,6 n/a
Lemminkäinen kotimaan toiminnot 10,6 22,6 26,9 34,6
Konsernitoiminnot 0 0 3,9 0
Talonrakentaminen 11,0 19,1 33,1 34,3
Infrarakentaminen 10,4 14,4 18,4 17,4
Kuolemaan johtaneet tapaturmat 1 0 1 0
Kansainväliset toiminnot*) 4,0 5,3 5,1 n/a

Työpaikkatapaturmataajuus: yli 1 vrk poissaoloon johtaneiden tapaturmien lukumäärä / miljoona työtuntia. Sisältää oman henkilökunnan.

*) Venäjän toiminnot eivät kuuluneet raportointiin mukaan vuonna 2012.

 

Sairauspoissaolot, %, Suomi


2014 2013 2012 2011
Koko henkilöstö yht. 2,56 2,67 2,72 2,98
Toimihenkilöt 1,63 1,42 1,63 1,69
Työntekijät 3,29 3,67 3,59 3,92
Konsernitoiminnot 2,38 2,32 2,64 2,41
Talonrakentaminen 2,87 3,01 3,01 3,31
Infrarakentaminen 2,36 2,44 2,47 2,73

LA8 Työntekijöiden, perheiden ja paikallisyhteisön jäsenten valistus vakavista sairauksista

Lemminkäinen uskoo siihen, että parhaat tulokset saavutetaan varhaisen tuen mallin, ammatillisen kuntouttamisen ja työterveyshuollon yhteistyöllä. Yhtiö arvioi Suomessa henkilöstönsä työkykyyn liittyviä riskejä ja suuntaa ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä tarvittaviin paikkoihin säännöllisen seurannan avulla. Lemminkäinen käyttää Sante-terveyskyselyjä osana terveystarkastuksia ja kokonaisvaltaista työterveyshuoltoa. Kyselyn mukaan henkilöstön suurimmat terveysriskit ovat ylipaino ja diabetes, unihäiriöt, alkoholi sekä tupakointi. Yleisin työkyvyttömyyttä ennustava oire on tuki- ja liikuntaelinongelmat. Yhtiön työterveyshuolto tukee terveysongelmien ratkomista joko yksilöllisesti tai ryhmässä.

Vuonna 2014 Lemminkäisellä käynnistettiin kolme uutta ASLAK-ryhmää työntekijöille Suomessa. ASLAK on Kelan tarjoamaa varhaiskuntoutusta lieviin terveysongelmiin.

Lemminkäinen tukee henkilöstönsä vapaa-ajan liikkumista usealla eri tavalla. Esimerkiksi Suomessa yhtiö tarjoaa koko henkilöstölleen liikuntakortin, jota voi käyttää noin 850 liikuntapaikassa eri puolilla maata.

LA11 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat

Osana Deliver 2014 -kustannussäästöohjelmaa Lemminkäinen keskittyi henkilöstön kehittämisessä lakisääteisiin pätevyyskoulutuksiin ja erityistarpeita tukeviin koulutuksiin.

Vuonna 2014 yhtiö aloitti koko henkilöstölle pakollisen verkkokoulutuksen Lemminkäisen hyvän liiketavan periaatteista. Vuoden loppuun mennessä koulutuksen oli käynyt yli 4 000 lemminkäistä.

Suomessa PAKKI-koulutuskokonaisuus kehittää Lemminkäisen henkilöstön työturvallisuutta edistäviä ja työn laadun takaavia valmiuksia, ns. pakollisina pätevyys- ja korttikoulutuksina. Vuonna 2014 PAKKI-koulutuksia suoritti 1 674 (926*) henkilöä.

Lemminkäisen esimiesakatemia LEKA toimii esimiesten tukena yhtiön strategian jalkauttamiseksi. Projektien johtamiseen keskittyneisiin LEKA-koulutuksiin osallistui 25 (86*) henkilöä vuonna 2014.

VIILA-koulutuskokonaisuus täydentää LEKA-koulutusta. Muun muassa kilpailuoikeutta ja urakoitsijan edunvalvontaa (YSE) käsitteleviin VIILA-koulutuksiin osallistui Suomessa 284 (287*) henkilöä vuonna 2014. Lisäksi Lemminkäinen järjesti tarpeen mukaisia koulutuksia esimerkiksi tieto- ja kulunvalvontajärjestelmien muutoksista.

*Koulutusluvuissa 2013 on mukana vuonna 2014 myydyn talotekniikkaliiketoiminnan henkilöstö.

LA12 Kehityskeskustelujen ja suoritusarviointien piirissä oleva henkilöstö

Tavoite- ja kehityskeskustelut ovat Lemminkäiselle tärkeä johtamisen työkalu. Niiden avulla yhtiö asettaa henkilö- ja tiimikohtaiset tavoitteet, seuraa tavoitteiden saavuttamista sekä arvioi henkilöstön kehitystarpeita.

Vuonna 2014 noin 70 % lemminkäisistä kävi tavoite- ja kehityskeskustelun. Lemminkäisen tavoitteena on, että jokainen lemminkäinen käy keskustelut vuosittain.

Lue lisää tavoitteenasetannasta.

LA13 Hallintoelinten ja henkilöstöryhmien monimuotoisuus

Lemminkäisen hyvän liiketavan periaatteet edellyttävät, että henkilöstöämme kohdellaan tasa-arvoisesti. Lemminkäinen ei hyväksy minkäänlaista rodusta, uskonnosta, poliittisista mielipiteistä, sukupuolesta, iästä, kansallisuudesta, kielestä tai seksuaalisesta suuntautumisesta johtuvaa syrjintää.

Yhtiö seuraa tasa-arvon toteutumista muun muassa henkilöstötutkimuksessa. Seuraava tutkimus tehdään vuonna 2015.

Suomessa on lisäksi erillinen tasa-arvosuunnitelma ja ohjeistus työpaikkakiusaamisen estämiseksi ja selvittämiseksi. Tasa-arvosuunnitelma edistää mm. henkilöstörakenteen monimuotoisuutta, palkkauksen yhteneväisyyttä, työolojen soveltuvuutta koko henkilöstölle sekä tasa-arvoista urakehitystä.

Vuonna 2014 Lemminkäisen hallitukseen kuului kuusi jäsentä, joista kaksi eli 33,3 % oli naisia. Vuoden 2014 lopussa konsernin johtoryhmään kuului kuusi jäsentä, joista kaksi eli 33,3 % oli naisia.

Sukupuolijakauma, Suomi 31.12.

Miehet 86 %86
Naiset 14 %14

 

 

HR2 Merkittävien alihankkijoiden ja toimittajien osuus, joista tehty ihmisoikeusarviointi sekä tästä seuranneet toimenpiteet

Lemminkäinen edellyttää toimittajiltaan ja yhteistyökumppaneiltaan lakien sekä kansainvälisten ihmisoikeuksien, työelämän oikeuksien ja ympäristöasioita koskevien säädösten sekä hyvän liiketavan periaatteidensa noudattamista.

Lemminkäinen auditoi kumppaniehdokkaan silloin, kun yhtiö haluaa varmistua uuden, merkittävän toimittajan suorituskyvystä tai kun sillä on tarve tunnistaa nykyisen toimittajan kehittämiskohteita. Vuonna 2014 auditoitiin 5 toimittajaa.

HR5 Toiminnot, joissa järjestäytymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus ovat uhattuina

Lemminkäisellä ei ole tunnistettu toimintoja eikä merkittäviä toimittajia, joissa järjestäytymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus olisivat uhattuina.

HR6 Merkittävät lapsityövoiman käytön riskit ja tämän estämiseksi toteutetut toimenpiteet

Lemminkäisellä ei ole tunnistettu toimintoja eikä merkittäviä toimittajia, joissa olisi merkittäviä lapsityövoiman käyttöön liittyviä riskejä.

HR7 Merkittävät pakko- ja rangaistustyövoiman käytön riskit ja tämän estämiseksi toteutetut toimenpiteet

Lemminkäisellä ei ole tunnistettu toimintoja eikä merkittäviä toimittajia, joissa olisi merkittäviä pakkotyövoiman käyttöön liittyviä riskejä.

SO4 Korruptiotapausten yhteydessä toteutetut toimenpiteet

Lemminkäisen hyvän liiketavan periaatteet kieltävät korruption. Vuonna 2014 yhtiö aloitti koko henkilöstölle pakollisen verkkokoulutuksen Lemminkäisen hyvän liiketavan periaatteista. Koulutuksen tavoitteena on varmistaa, että lemminkäiset osaavat soveltaa hyvän liiketavan periaatteita käytännössä ja tietävät, miten toimia ristiriitatilanteissa.

Vuoden 2014 aikana Lemminkäisellä ei havaittu korruptiotapauksia.

SO5 Organisaation julkiset poliittiset kannanotot sekä osallistuminen poliittiseen vaikuttamiseen ja lobbaukseen

Lemminkäinen osallistuu poliittiseen vaikuttamiseen alan etujärjestöjen kautta. Lemminkäinen on aktiivisesti mukana Rakennusteollisuus RT ry:n toiminnassa sekä toimialojaan edustavissa alan järjestöissä, kuten Infra ry:ssä ja Talonrakennusteollisuus ry:ssä, sekä vastaavissa järjestöissä muissa toimintamaissaan.

SO6 Poliittisille puolueille, instituutioille ja poliitikoille annetut lahjoitukset

Lemminkäinen ei anna lahjoituksia puolueille tai poliittiseen toimintaan, uskonnollisille järjestöille, viranomaisille, kunnille tai paikallishallinnolle.

SO7 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvät oikeustoimet

Helsingin käräjäoikeus antoi 28.11.2013 päätöksensä asfalttikartelliin liittyvistä vahingonkorvauksista. Päätöksen mukaisesti Lemminkäinen kirjasi kuluksi noin 66 milj. euroa vuoden 2013 tulokseen. Tästä noin 60 milj. euroa koostui Lemminkäiselle yksin määrätyistä vahingonkorvauksista, Lemminkäisen osuudesta sille ja muille asfalttialan yrityksille yhteisvastuullisesti määrätyistä korvauksista sekä korvauksiin liittyvistä koroista ja oikeudenkäyntikuluista. Tämän summan yhtiö maksoi tammikuussa 2014.

Lemminkäinen on valittanut Helsingin hovioikeuteen kaikista niistä 35 käräjäoikeuden päätöksestä, joissa kantajien vaatimukset osittain hyväksyttiin. Yhtiön näkemyksen mukaan päätöksiin liittyy muun muassa oikeuskysymyksiä, jotka käräjäoikeus on ratkaissut aiemmasta oikeuskäytännöstä poikkeavalla tavalla. Näitä ovat esimerkiksi vanhentumiseen ja arvonlisäveroon liittyvät kysymykset. Suullinen pääkäsittely hovioikeudessa järjestetään vuoden 2015 aikana. Myös Suomen valtio ja 22 kuntaa ovat jättäneet valituksensa Helsingin hovioikeuteen.

Käräjäoikeuden marraskuussa 2013 ratkaisemien kanteiden lisäksi käsittelyn alkamista odottaa 21 vahingonkorvauskannetta Lemminkäistä ja muita asfalttialan yrityksiä vastaan. Näiden kanteiden pääomamäärä on yhteensä noin 26 miljoonaa euroa, joista Lemminkäinen on tehnyt vuoden 2014 loppuun mennessä yhteensä 12,3 miljoonan euron kuluvarauksen.

Lisätietoa asfalttikartellista ja siihen liittyvistä vahingonkorvauksista sekä aiheeseen liittyvästä tiedottamisesta löytyy yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.lemminkainen.fi/Sijoittajat.

SO8 Merkittävät lakien ja säännösten rikkomuksiin liittyvät sakot ja muut sanktiot

Vuonna 2014 ei Lemminkäisellä ollut merkittäviä sakkoja tai muita sanktioita.

PR5 Asiakastyytyväisyyteen liittyvät toimintakäytännöt ja asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset

Lemminkäinen seuraa asiakastyytyväisyyttään kansainväliseen nettosuositusindeksiin perustuvan asiakastyytyväisyystutkimuksen avulla. Vuonna 2014 tutkimusta ei Deliver 2014 -kustannussäästöohjelman vuoksi tehty. Yhtiö toteuttaa asiakastyytyväisyystutkimuksen vuonna 2015.

PR6 Markkinointiviestinnän, mukaan lukien mainonnan ja sponsoroinnin, lainmukaisuus sekä standardien ja vapaaehtoisten periaatteiden täyttyminen

Asiakastapaamisten lisäksi Lemminkäinen kertoi vuonna 2014 asiakkaille ajankohtaisista asioista asiakaslehdessä, uutiskirjeissä ja verkkosivuillaan. Yhtiön mainonta keskittyy ratkaisu- ja palvelutarjonnan tunnetuksi tekemiseen. Lemminkäinen noudattaa mainonnassaan kansainvälisen kauppakamarin, ICC:n, markkinoinnin sääntöjä.

 
TyökalutSulje