Taloudellisen vastuun tunnusluvut

EC1 Taloudellisen lisäarvon luominen ja jakautuminen sidosryhmien kesken

Lemminkäinen analysoi toimintansa taloudellisia vaikutuksia konsernitasolla. Yhtiön keskeisiä sidosryhmiä ovat asiakkaat, työntekijät, omistajat ja rahoittajat, toimittajat ja yhteistyökumppanit sekä julkinen sektori.

Lemminkäisen taloudellisia vaikutuksia käsitellään tarkemmin taloudellisen vastuun yhteydessä.

EC2 Ilmastonmuutoksen taloudelliset seuraukset sekä muut riskit ja mahdollisuudet organisaation toiminnalle

Ilmastonmuutoksen riskikartoitus ja taloudellisten vaikutusten arviointi on integroitu osaksi Lemminkäinen-konsernin riskienhallintaprosesseja. Lemminkäinen ei ole määrittänyt ilmastomuutoksen aiheuttamia taloudellisia vaikutuksia euromääräisesti.

Lemminkäinen on aloittanut konsernitasoisen energiatehokkuuden ja hiilijalanjäljen laskennan vuonna 2010. Tällä hetkellä laskenta kattaa Suomen tuotantolaitokset. Lemminkäisen tavoitteena on laajentaa mittaristo kattamaan koko Suomen projektituotannon ja sen jälkeen kaikki toimintamaat heti, kun tietojärjestelmät tämän sallivat. Lemminkäisen tavoitteena on laskea, kuinka tehokkaasti se käyttää energiaa prosesseissaan. Siten yhtiö voi tulevaisuudessa arvioida energiankulutuksensa ja päästöjensä kehityssuuntaa. Yhtiön merkittävimmät päästölähteet ovat tuotantolaitokset sekä liikenteen ja kuljetusten päästöt.

Lemminkäisen kustannuksiin vaikuttavat ehtyvien raaka-aineiden saantiin liittyvät riskit. Raaka-aineiden hinnan nousuilla ja muutoksilla on vaikutuksia yhtiön sopimusten kustannuksiin. Raaka-aineista tärkein on bitumi, joka on vuositasolla yksi Lemminkäisen suurimmista hankintaeristä. Globaaliin raaka-öljyn hintaan sidotun bitumin markkinahinnan nousu vaikuttaa yhtiön päällystystuotannon kannattavuuteen. Lemminkäinen hallinnoi tätä riskiä öljyjohdannaisilla ja muilla sopimusteknisillä toimenpiteillä. Tähän riskiin varautuminen edellyttää myös vaihtoehtoisten materiaalien ja polttoaineiden käytön tutkimista osana yhtiön prosesseja.

Lemminkäinen kehittää jatkuvasti tuotantonsa materiaali- ja energiatehokkuutta, ja esimerkiksi kiviainesten otossa yhtiö huomioi jo suunnitteluvaiheessa alueen jälkikäyttöön liittyvät mahdollisuudet, lisäksi asfaltin kierrättämisellä säästetään neitseellisiä luonnonvaroja. Jätteet ovat yksi merkittävimmistä työmaiden ympäristövaikutuksista, ja Lemminkäinen pyrkii korkeaan lajitteluasteeseen jo työmailla. Näin yhtiö vähentää kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää ja varmistaa materiaalien tehokkaan kierrätyksen ja uudelleenkäytön.

Ilmastonmuutos ja erityisesti epätavalliset sääolosuhteet saattavat vaikuttaa Lemminkäisen työskentelyolosuhteisiin aiheuttamalla mm. työkauden ja projektien viivästymisiä tai keskeyttämisiä ja alentamalla niiden kannattavuutta. Viime vuosien kylmät ja runsaslumiset talvet ovat lisänneet lämmityskustannuksia ja lyhentäneet tavanomaista työkautta. Toisaalta vuonna 2014 yhtiö hyötyi leudosta talvesta ja pitkästä päällystyskaudesta toimintamaissaan. Lemminkäinen on alkanut tarjota vuodenajoista riippumattomia hoito- ja kunnossapitopalveluita osassa toimintamaitaan.

Lainsäädännöllä ja vapaaehtoisilla sertifioinneilla (esimerkiksi LEED, BREEAM ja PromisE) on vaikutusta rakennusten ja infrastruktuurin energiatehokkuuteen. Ilmastonmuutoksen, tulevaisuuden epävakaiden näkymien sekä muuttuvan sosioekonomisen tilanteen aiheuttamien riskien ja oletusten vuoksi lainsäädäntöä tiukennetaan jatkuvasti edistämään rakentamisen sekä tuotteiden ja palveluiden energiatehokkuutta. Lainsäädännön tiukentuminen sekä kuluttajien ja asiakkaiden kasvavat vaatimukset tuotteita ja palveluita kohtaan voivat aiheuttaa merkittäviä kustannusvaikutuksia heikentämällä tuotteiden ja palveluiden kustannustehokkuutta ja kysyntää. Esimerkiksi polttoaineverotuksen kiristyminen tai polttoaineen hinnan nousu saattaa heikentää Lemminkäisen tuotantolaitosten kustannustehokkuutta sekä lisätä kuljetusten kustannuksia. Lemminkäinen pyrkii minimoimaan tätä riskiä kehittämällä kuljetusten ja liikenteen logistiikkaa.

Lemminkäinen huomioi asiakkaiden, sijoittajien, kuluttajien ja yhteistyökumppaneidensa kasvaneen kiinnostuksen ympäristöystävällisiä tuotteita sekä materiaali- ja energiatehokkuutta kohtaan. Lemminkäinen on kehittänyt mm. tiiviin asfaltin, joka suojaa maaperää kemikaaleilta ja muilta haitta-aineilta. Lemminkäisen tavoitteena on myös jatkuvasti lisätä matalalämpö- ja kierrätysasfalttien osuutta tuotannossaan. Ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin yhtiö vastaa kehittämällä rakentamisen laatua ja energiatehokkuutta. Vastaamalla haasteisiin uusilla energiatehokkailla ratkaisuilla ja palveluilla Lemminkäinen uskoo saavuttavansa myös kilpailuetua markkinoilla.

EC3 Eläkesitoumusten kattavuus

Lemminkäisen eläkejärjestelyjä käsitellään johdon palkitsemisen yhteydessä ja tilinpäätöksen liitetiedoissa, kohdassa Eläkevelvoitteet.

EC4 Valtiolta saatu taloudellinen tuki

Lemminkäinen sai vuonna 2014 valtiolta avustuksia 448 659 euroa (113 677 euroa) kehittämishankkeita varten.

EC9 Välilliset taloudelliset vaikutukset

Lemminkäinen tukee yhteiskunnan hyvinvointia esimerkiksi työllistämällä sekä maksamalla veroja, palkkoja ja sosiaalikuluja.

Lemminkäisen taloudellisia vaikutuksia käsitellään tarkemmin taloudellisen vastuun yhteydessä.


 
TyökalutSulje