Ympäristövastuun tunnusluvut

EN3 Välitön energiankulutus

Lemminkäisen suorat energialähteet muodostuvat uusiutumattomista energialähteistä. Suoran energiankulutuksen määrä perustuu konsernihankintojen ostoihin.

Suora energiankulutus, Suomi


2014 2013 2012
Kevyt polttoöljy, GWh 129 138 162
Raskas polttoöljy, GWh 94 84 85
Maakaasu, GWh 55 38 60
Nestekaasu, GWh* 2 2 2
Yhteensä, GWh 280 262 309

* Nestekaasu lisätty vuoden 2012-2014 tietoihin.

EN4 Välillinen energiankulutus

Epäsuora energiankulutus, tuotantolaitokset Suomi


2014 2013 2012
Sähkö, GWh 16 26 26
Kaukolämpö, GWh* n/a n/a n/a
Yhteensä. GWh 16 26 26

* Kaukolämpö poistettu vuosien 2012-2014 raportoinnista, käytetty vain betonituotetehtailla, jotka on myyty pois yrityskaupan yhteydessä.

Lemminkäisen epäsuoran energiankulutuksen määrä perustuu konsernihankintojen ostoihin vuodelta 2014.

EN8 Vedenotto

Lemminkäinen kulutti raportointivuonna arvionsa mukaan noin 70 000 m³ (60 000*) vettä päällystys- ja kiviainesliiketoiminnan tuotantolaitoksissa.

Yhtiö hyödyntää vettä jonkin verran pölynsidontaan ja kalliorakentamisessa poraamiseen. Työmailla käytetään mahdollisuuksien mukaan myös pintavettä, jonka osalta raportointi perustuu arvioituun käyttöön.

Lemminkäinen ei käytä tällä hetkellä missään liiketoiminnassaan paljon vettä kuluttavia prosesseja.

* Luku korjattu.

EN14 Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät strategiat, toimenpiteet ja suunnitelmat

Lemminkäisen kiviaines- ja päällystysliiketoiminta on luvanvaraista. Lemminkäisellä lupia koordinoi erillinen ympäristöluparyhmä, joka toimii tuotannon tukena.

Vuonna 2014 Lemminkäisen toiminnalle Suomessa myönnettiin 15 uutta maa-aineslupaa, 22 ympäristölupaa ja 5 asfalttiasemien rekisteröintiä. Yhteensä Lemminkäisellä on Suomessa 385 maa-aines- ja ympäristölupaa. Luku sisältää asfalttiasemien rekisteröinnit.

Ympäristölaki määrittelee ne hankkeet, jotka vaativat vielä erillistä ympäristövaikutusten arviointia (YVA-menettely). Raportointivuonna yhtiö ei käynnistänyt yhtään YVA-hanketta.

Lemminkäinen tekee oman ympäristöriskien arvioinnin hankkeisiin, joihin lainsäädäntö ei edellytä ympäristölupaa. Näin yhtiö pyrkii ennakoimaan mahdolliset haitalliset ympäristövaikutukset sekä suuntaamaan varotoimenpiteet oikein.

Lemminkäinen seuraa jatkuvasti oman toimintansa vaikutuksia ympäristöön. Vuonna 2014 yhtiön tietoon ei tullut yhtään vakavaa ympäristövahinkoa. Yhtiön Karkkilan kiviainesalueella sattui öljyvahinko kalustorikon yhteydessä. Tapauksen jäljet on puhdistettu ympäristöstä yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Lemminkäinen on yritysvastuuverkosto FIBSin jäsen. Vuonna 2014 yhtiö osallistui verkoston Yritykset ja biodiversiteetti -ohjelmaan. Ohjelma jakoi tietoa parhaista luonnon monimuotoisuuteen liittyvistä liiketoimintakäytännöistä sekä työkaluja biodiversiteetin johtamiseen sekä Lemminkäisen roolin ja vastuun määrittämiseen ekosysteemipalveluiden tuottajana ja käyttäjänä.

EN16 Välittömien ja välillisten kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt

Lemminkäinen pyrkii jatkuvasti pienentämään tuotantolaitoksiensa päästöjä. Yhtiön tavoitteena on käyttää alan parasta teknologiaa, kuten suodattimia, jotka pienentävät ilmaan pääsevän kivipölyn, rikkidioksidin ja typenoksidin määrää.

Päästölaskenta, Suomi


2014 2013 2012
Scope 1, t Käytetty energiankulutus ja omat kuljetukset 81 000 75 600 86 100
Scope 2, t Ostettu sähkö ja kaukolämpö* 3 200 5 200 5 700
CO₂ päästöt yhteensä, t scope 1 + 2 84 200 81 800 91 800

Päästölaskennassa käytetyt energiamuotojen CO₂-päästökertoimet:
Kevyt polttoöljy 261 g/kWh; raskas polttoöljy 284 g/kWh; maakaasu 198 g/kWh, diesel 265 g/kWh ja bensiini 265g/kWh (lähde: Motiva).
* Sähkö, ostettu 203 g/kWh (lähde: IEA, 5 vuoden keskiarvo 2007-2011).

Ostosähkön päästökerroin tarkistetaan vuosittain IEA:n julkaiseman tiedon mukaan.
Kasvihuonekaasuista oleellisemmaksi olemme määrittäneet CO₂-päästöt. Nämä päästöt muodostuvat meillä oman toiminnan
energiankulutuksesta sekä kuljetuksista.
Scope 1 päästöt kattavat koko konsernin energiankulutuksen sekä omistuksessamme olevat ajoneuvot ja polttoainekortit.
Scope 2 päästöt kattavat tuotantolaitostemme sähkön ja kaukolämmön tuotannossa syntyneet päästöt.
Scope 3 päästöjen määrittely on työn alla.

CO₂ -päästöjen lisäksi aiheutamme ympäristökuormitusta mm. melu-, pöly-, tärinä- ja hajuhaitoilla sekä SOx-, NOx- ja hiukkaspäästöillä.

EN22 Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelymenetelmän mukaan

Jätteet, Suomi


2014 2013
Tuotantolaitokset

Kierrätyksen, uusiokäytön ja polton %-osuus 71 73,4
Kierrätys, uusiokäyttö ja poltto, t 848 756
Kaatopaikalle menevän jätteen %-osuus 29 26,6
Kaatopaikalle menevät jätteet, t 350 274

Kierrätyksen, uusiokäytön ja polton %-osuus sisältää kierrätykseen, uusiokäyttöön ja polttoon menevän jätteen osuuden kokonaisjätemäärästä.
Kaatopaikalle menevän jätteen %-osuus sisältää kaatopaikalle menevän jätteen osuuden kokonaisjätemäärästä.
Ongelmajätteet on laskettu mukaan kierrätykseen, koska ne hyötykäytetään edelleen.
Raportointiin eivät kuulu purkujätteet ja kaivuumassat. Sekajätteen määrä perustuu laskettuun jäteastiatilavuuteen / tyhjennyskerta.

EN26 Toimenpiteet tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi

Lue lisää Lemminkäisen ratkaisujen ja palveluiden ympäristövaikutuksista.

EN28 Merkittävien ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkomiseen liittyvät sakot ja sanktiot

Lemminkäinen ei saanut merkittäviä sakkoja tai sanktioita vuonna 2014.

Lemminkäisen Tuusulassa sijaitsevan Sammonmäen asfalttiaseman ympäristölupaa valvova viranomainen, Uudenmaan ELY-keskus, teki syksyllä 2013 Keskusrikospoliisille tutkintapyynnön asfalttiaseman ympäristölupaehdoista. Tutkintapyyntö johti joulukuussa 2014 syytteeseen Lemminkäistä ja kahta sen työntekijää vastaan ympäristörikkomuksesta. Asian käsittely jatkuu vuonna 2015.

EN29 Merkittävät kuljetuksiin liittyvät ympäristövaikutukset

Lemminkäinen panostaa kuljetusten tehokkuuteen ja optimointiin. Se hyödyntää järjestelmiä, joiden avulla yhtiö voi vähentää turhaa ajoa, sekä kiinnittää huomiota tyhjäkäyntiin.

Liikematkustamisen vähentämiseksi Lemminkäinen hyödyntää videoneuvotteluja. Liikematkoista aiheutuneet päästöt 2014 raportoitiin osana pääkonttorimme Green Office -raportointia, ja niiden arvioidaan kattavan 1-2 prosenttia kotimaan liiketoiminnan päästöistä.

Työsuhdeautojemme hiilidioksidipäästöraja on 150 g/km.

Liikenne ja kuljetukset, Suomi


2014 2013 2012
Energiankulutus, GWh 36 31 27

Kuljetuksista aiheutuu CO₂-, SOx, NOx- päästöjä sekä melu- ja pölyhaittoja. CO₂-päästöt raportoidaan mittarin EN 16 yhteydessä (scope 1).
Raportointi kattaa omien ajoneuvojemme polttoaineenkulutuksen kotimaan toiminnassa. Liikenne ja kuljetukset sisältävät kaikki maantiekäytössä olevat ajoneuvot.
Liikenteen ja kuljetusten ympäristövaikutuksia vähennetään kiinnittämällä huomiota kuljetusten tehokkuuteen ja optimointiin ja huoltamalla alustoa säännöllisesti. Vältämme tyhjäkäyntiä ja valitsemme koneet ja laitteet aina käyttötarkoituksen mukaan.
Seisonta- ja huoltopaikoilla kiinnitämme erityistä huomiota maaperän suojaamiseen, jotta voimme estää öljyjen, polttoaineiden ja liuottimien pääsyn maaperään ja pohjaveteen.

EN30 Ympäristönsuojelumenot ja ympäristöinvestoinnit

Lemminkäinen teki ympäristöinvestointeja noin miljoonalla eurolla (1). Investoinnit ovat muodostuneet lähinnä laite- ja konehankinnoista esimerkiksi kierrätys- ja matalalämpöasfalttimassojen valmistukseen.

 
TyökalutSulje