Henkilöstötyömme tukee suunnanmuutosta

Vuonna 2014 keskityimme henkilöstön tukemiseen muutostilanteessa. Koska taloudellinen tilanteemme oli haastava, myös henkilöstötyömme pääpaino oli strategian mukaisia tehostamistavoitteita tukevissa toimenpiteissä.

Haluamme olla rakennusalan ammattilaisille houkutteleva ja arvostettu työpaikka, joka tarjoaa mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä sekä mahdollisuuden urakehitykseen. Vuonna 2014 pyrimme tukemaan konsernin kustannussäästötavoitteita sekä operatiivisen tehokkuuden parantamiseen tähtääviä kehityshankkeita luomalla työkaluja ja toimintamalleja koko henkilöstötyöhön.

Panostamme tavoitteenasetantaan ja palkitsemisen harmonisoimiseen

Tavoite- ja kehityskeskustelu on meille tärkeä johtamisen ja esimiestyön väline. Tavoite- ja kehityskeskustelussa esimies sopii alaisensa kanssa hänen tavoitteistaan ja keinoistaan niiden saavuttamiseksi. Keskustelun avulla selkeytyy lemminkäisen oma rooli strategian toteuttamisessa. Kokemuksemme mukaan keskusteluiden käymisellä on selkeä vaikutus henkilöstön tyytyväisyyteen, töiden tehokkaaseen organisointiin ja työn tuottavuuteen.

Vuonna 2014 koulutimme esimiehiä kehityskeskustelujen käymiseen eri toimintamaissa. Lemminkäisistä noin 70 % on käynyt tavoite- ja kehityskeskustelun vuoden 2014 aikana. Tavoitteenamme on, että koko henkilöstömme käy keskustelun. Mallin jalkautus jatkuu vuonna 2015.

Pyrimme myös koko ajan kehittämään kannustinjärjestelmiämme, jotta ne tukisivat tehokkaammin tavoitteidemme saavuttamista. Vuonna 2014 muokkasimme vuositulospalkitsemistamme siten, että se painottaa strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamista entistä paremmin. Vuonna 2015 tavoitteenamme on harmonisoida vuositulospalkitseminen kaikissa maissa ja luoda lisäksi yhteinen malli projektipalkitsemiseen.

Tuemme esimiehiä ja varmistamme oikean osaamisen

Vuonna 2014 jatkoimme esimiesroolin ja -tehtävien selkeyttämistyötä Suomessa. Määrittelimme esimiehelle kuuluvat tehtävät ja tarkistimme organisaatioita niin, että esimiesten suorien alaisten määrä on optimaalisempi ja näin paremmin tukee esimies-alaistyötä sekä henkilöstön työtehtävissään suoriutumista.

Vuonna 2014 selvitimme myös, millaista kyvykkyyttä ja osaamista tarvitsemme strategisten tavoitteidemme saavuttamiseksi. Saimme tietoa niin organisaatio- kuin henkilötason osaamistarpeista, mikä antaa pohjan tulevalle osaamisen kehittämiselle.

Osana Deliver 2014 -säästöohjelmaa emme toteuttaneet henkilöstötutkimusta. Tutkimus tehdään seuraavan kerran vuonna 2015.

Kehitämme työnantajakuvaa

Lemminkäisen työnantajakuvan kehittämisen tavoitteena on varmistaa nykyisten työntekijöiden viihtyvyys ja työtyytyväisyys sekä Lemminkäisen kiinnostavuus tulevaisuuden työntekijöiden keskuudessa, jotta voimme myös pitkällä aikavälillä varmistaa riittävän osaajien määrän.

Suomessa seuraamme ulkoista työnantajakuvaamme vuosittain T-Median toteuttaman työnantajakuvatutkimuksen avulla. Lemminkäisen tunnettuus niin alan opiskelijoiden kuin tutkinnon suorittaneiden keskuudessa on korkea: 92–96 % vastanneista tuntee Lemminkäisen työnantajana. Tutkimuksen mukaan noin 34 prosenttia vastaajista on kiinnostunut tai hieman kiinnostunut Lemminkäisestä työnantajana.

Haimme Suomessa kesätyöntekijöitä rekrytointikampanjan avulla ja saimme yli 3 000 hakemusta. Haluamme taata kesälemminkäisille hyvän kesätyökokemuksen, ja siksi osallistuimme jälleen vuonna 2014 Vastuullinen kesäduuni -kampanjaan, joka haastaa työnantajat tarjoamaan nuorille enemmän ja parempia kesätöitä. Kesällä 2014 Lemminkäisellä oli Suomen toiminnoissa noin 250 kesätyöntekijää.

Ammattitaidon SM-kilpailu Taitaja on vuoden suurin ammatillisen koulutuksen tapahtuma Suomessa. Kilpailu on tarkoitettu 20-vuotiaille tai sitä nuoremmille ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille. Olemme jo usean vuoden ajan tukeneet Taitaja-kilpailua, myös vuonna 2014 yhtenä pääyhteistyökumppanina Lahdessa pidetyssä tapahtumassa.

Kevään 2014 YT-neuvottelut

Käynnistimme keväällä Deliver 2014 -ohjelman parantaaksemme kilpailukykyämme. Ohjelmaan sisältyi toisella vuosineljänneksellä aloitetut yt-neuvottelut tai vastaavat toimenpiteet jokaisessa toimintamaassamme. Vuoden 2014 aikana käytyihin neuvotteluihin liittyvät henkilöstövähennykset ovat pääasiassa toteutettu.

Lisäksi talotekniikkaliiketoiminnan myynnin myötä Arelle siirtyi 1 550 henkilöä Suomessa. Lemcon Networksin televerkkoliiketoiminnasta luopuminen on vähentänyt henkilöstöä erityisesti muissa maissa.

Tarjosimme vuoden 2014 aikana henkilöstöllemme tukea muutoksessa selviytymiseen ja jaksamiseen. Järjestimme Suomessa muun muassa ryhmäohjausta ja irtisanotuille työnhakuvalmennusta sekä ohjeistimme esimiehiä muutosjohtamisen valmiuksien varmistamiseksi.

 

 
 
TyökalutSulje