Säästämme energiaa ja ympäristöä

Minimoimme toimintamme ympäristövaikutuksia, kulutamme luonnonvaroja säästeliäästi, tuotamme mahdollisimman vähän jätettä ja lajittelemme sen oikein. Raaka-aineita kierrättämällä vähennämme jätteiden määrää ja pienennämme neitseellisten raaka-aineiden tarvetta. Asiakkaillemme tarjoamme tuotteita ja palveluja, joiden tuotannossa pyrimme energia- ja materiaalitehokkuuteen.

Huomio talonrakentamisen energiatehokkuudessa

Uudisrakennusten energiatehokkuudessa noudatamme lainsäädännön määräyksiä. Vuonna 2020 kaikkien uudisrakennusten tulee olla Suomessa nollaenergiatasoisia, ja siihen valmistautuvaa työtä teemme jatkuvasti. Useat kiinteistösijoittajat edellyttävät toimitilakohteiltaan huomattavaa energiatehokkuutta ja toteutusta, joille voidaan myöntää rakennusalan yleinen ympäristösertifikaatti, kuten BREEAM tai LEED. Otamme nämä vaatimukset huomioon jo suunnittelunohjauksessamme.

Vuonna 2014 valmistunut, elinkaarimallilla rakentamamme Kastellin monitoimitalo Oulussa sai ensimmäisenä pohjoismaisena kouluna Gold-tason LEED for Schools -sertifikaatin. Sertifiointi kattaa koko rakennuksen ympäristöystävällisyyden arvioimalla sen tärkeimpien ympäristötekijöiden ekologisuutta. Kastellin monitoimitalon korkea energiatehokkuus perustuu kattavaan ilmanvaihdon lämmön talteenottoon ja hyödyntämiseen sekä energiatehokkaaseen valaistukseen ja valaistuksenohjaukseen. Lisäksi rakennuksessa on lukuisia yksittäisiä energiatehokkuutta parantavia tekijöitä, kuten kylmälaitteiden lauhdelämmön talteenotto ja sääennusteisiin perustuvan lämmityksenohjauksen hyödyntäminen.

Raportointivuoden aikana Technopolikselle rakentamamme kiinteistö Pietarissa sai kultaisen LEED-sertifikaatin. Myös Töölönlahdelle 2014 valmistuneet, Eteran rakennuttamat toimitilat täyttävät LEED-ympäristösertifikaatin kriteerit. Lisäksi rakenteilla on Sipoossa S-ryhmän logistiikkakeskus, johon haetaan BREEAM-ympäristösertifikaattia. Sertifiointi myönnetään normirajat ylittäville suorituksille rakennuksen ympäristövaikutusten minimoinnissa ja energiatehokkuudessa.

Ympäristöystävällisen päällystystoiminnan edelläkävijä

Ympäristöjalanjälkemme isoimman osan muodostaa oma tuotantomme, erityisesti päällystys- ja kiviainesliiketoimintamme. Lemminkäinen on edelläkävijä näiden alueiden ympäristöystävällisten tuotteiden ja toimintatapojen kehittäjänä Suomessa.

Kasvatimme vuoden 2014 aikana Suomessa kierrätysasfaltin käyttöä tuotannossa 15 prosenttia ja pienensimme tuotannon polttoöljy- ja sähkökustannuksia. Tuotimme lisäksi kuudella asfalttitehtaalla merkittävän määrän tuotantomenetelmältään vähäpäästöistä ja ympäristöystävällistä matalalämpöasfalttia. Matalalämpöasfaltit valmistetaan normaaleja asfaltteja huomattavasti alhaisemmissa lämpötiloissa, jolloin polttoainekulutus, päästöt ja hajuhaitat pienenevät.

Vuonna 2015 kehitämme energiatehokkuuden mittausmenetelmiä ja seurantaa kaikissa toimintamaissamme. Lisäksi teemme useille asfalttiasemille ympäristöinvestointeja, jotka mahdollistavat muun muassa kierrätys- ja matalalämpöasfaltin tuotannon.

Ympäristöä ja energiaa säästävää maarakentamista

Suurena pohjoiseurooppalaisena rakennuskonsernina käytämme paljon erilaisia kiviaineksia raaka-aineena. Tätä varten meillä on noin 300 kiviainesaluetta toimintamaissamme.

Pyrimme vähentämään louhinnan ympäristövaikutuksia panostamalla isoihin ja pitkäikäisiin kiviaineksen ottopaikkoihin kasvukeskusten läheisyydessä, jolloin kuljetusmatkat lyhenevät ja saamme mahdollisuuden tehdä investointeja, jotka pienentävät alueiden vaikutuksia lähiympäristöön. Tällaisia ovat esimerkiksi melu- ja suojavallit sekä tiivispohjaiset tukialueet. Huolehdimme myös siitä, että kiviainesten ottopaikkoina toimineita alueita on tarvittaessa mahdollista käyttää jatkossa esimerkiksi rakentamiseen tai ottaa virkistyskäyttöön.

Sivutuotteet hyötykäyttöön

Tavoitteenamme on jatkuvasti kehittää raaka-aineiden kierrättämistä ja hyödyntää yhä enemmän rakennushankkeiden sivutuotteina syntyviä jätteitä.

Kehitämme ja toteutamme menetelmiä, joilla maarakentamisessa käytettäviä luonnon kiviaineksia voidaan korvata uusiomateriaaleilla. Niitä saadaan ylijäämämaista, teollisuuden sivutuotteista ja jätteistä, lievästi pilaantuneista maista sekä vanhojen maarakenteiden materiaaleista. Esimerkiksi tunnelityömaiden louheita käytämme raaka-aineena pohjarakentamiskohteissa ja asfalttituotannossa.

Stabilointi on pohjanvahvistusmenetelmä, jolla lujitetaan pehmeää maaperää rakentamiskelpoiseksi kiviainespohjaisen sideaineen avulla. Kun sideaineen osana käytetään uusiomateriaalia, joka muuten jouduttaisiin kuljettamaan kaatopaikalle, pienennetään energian kulutusta ja rakentamisen ympäristövaikutuksia.

Stabilointimenetelmän käyttöä on tarkoitus laajentaa eri toimintamaihimme. Toistaiseksi olemme tehneet massastabilointia Suomessa, Virossa ja Ruotsissa.

Kehitämme alaa eteenpäin yhteistyössä viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa. Osallistumme aktiivisesti esimerkiksi UUMA2-ohjelmaan, jossa suomalaiset viranomaiset ja alan toimijat yhdessä miettivät ratkaisuja siihen, miten edistää uusiomateriaalien käyttöä maarakentamisessa ja vähentää siten neitseellisten luonnonvarojen käyttöä ja maarakentamisen ympäristövaikutuksia.

 
 
TyökalutSulje