Vaativien infraprojektien ja tieverkon kunnossapidon ammattilainen

Yhtenä Pohjois-Euroopan suurimmista infrarakentajista avaamme liikenteen solmukohtia ja huolehdimme, että rakennushankkeemme toteutetaan ihmisten ehdoilla, turvallisesti ja kestävästi. Tarjoamme asiakkaillemme kattavat infrarakentamisen palvelut aina perusväylänpidosta erikoisurakointiin Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Baltian maissa. Lisäksi teemme päällystystöitä Tanskan ja Venäjän markkinoilla.

Strategiamme mukaisesti keskitymme vahvan markkina-asemamme hyödyntämiseen infrarakentamisen ratkaisujen ja palvelujen tuottamisessa Pohjois-Euroopassa. Tavoitteenamme on kasvaa johtavaksi vaativien infraratkaisujen tarjoajaksi markkina-alueellamme. Päällystyksessä pyrimme hyödyntämään vahvaa asemaamme esimerkiksi toiminnan tehokkuudessa ja tuotekehityksessä asiakkaidemme hyödyksi. Venäjällä keskitymme päällystämiseen ja erikoispäällystystöihin Euroopan puoleisella alueella. Tärkein asiakaskuntamme muodostuu kaikissa toimintamaissamme julkisesta sektorista, rakennusliikkeistä, teollisuudesta ja kiinteistöjen omistajista.

Vaativaa infraa rakentamassa

Vuonna 2014 meillä oli käynnissä suuria infraprojekteja etenkin Suomessa: kolme Länsimetron asemaa, Oulun maanalainen Kivisydän-pysäköintilaitos sekä Espoon Turvesolmun eritasoliittymä. Edellisvuoden loppupuolella aloitetun jättihankkeen, Tampereen Rantatunnelin, työt jatkuvat aina vuoden 2017 loppuun saakka.

Oulussa 900 autopaikan Kivisydän-pysäköintilaitoksen louhinta- ja lujitustyöt jatkuivat vielä läpi vuoden 2014, ja saimme ne valmiiksi vuoden 2015 alussa. Lisäksi aloitimme pysäköintilaitoksen sisustus- ja rakennustyöt kesällä 2014. Kivisydän-projekti on KVR-hanke, joka käynnistettiin vuonna 2012 maa- ja pohjarakennustöillä. KVR-hankkeella tarkoitetaan rakentamista, jossa urakoitsija vastaa kohteen suunnittelusta ja rakentamisesta. Pysäköintilaitos valmistuu kokonaisuudessaan syksyllä 2015. Keväällä 2014 suomalainen infra-alan järjestö INFRA ry palkitsi Kivisydämen vuoden 2013 turvallisimpana maanalaisena työmaana.

Espoossa jatkui vuoden 2013 lopussa aloitetun Turvesolmun eritasoliittymän ja Turveradantien rakentaminen. Työt kestävät aina vuoden 2015 loppuun saakka. Työmaa valittiin vuoden 2014 paalutustyömaaksi paalutustöiden erinomaisen suunnittelun ja johtamisen sekä eri osapuolten välisen sujuvan yhteistyön ansiosta.

Norjassa jatkoimme vuonna 2013 alkanutta Tisleifjordin urakkaa, jossa kunnostamme vanhan padon ja voimalaitoksen. Urakka jatkuu vuoteen 2015 saakka. Keväällä 2014 saimme Norjassa päätökseen sinkkitehdas Boliden Odda AS:lle kahden luolan louhintaurakat. Rakensimme sinkin tuotantojätteen varastointiin tarkoitetut kaksi luolaa ja teimme hankkeen betonityöt. Lisäksi rakensimme kuljetustunnelit ja elohopean varastointitilan.

Ruotsissa Bergeforsenin vesivoimalaitoksen uusi ohijuoksutuskanava valmistui kesällä 2014. Vuonna 2011 alkanut työmaamme piti sisällään mm. vaativia työnaikaisia patojärjestelyjä ja poikkeuksellisen suuria määriä maamassojen siirtoja. Lisäksi saimme mittavan LKAB:n Sjömalmen-kaivosurakan Kiirunassa päätökseen hieman etuajassa loppuvuodesta.

Baltian maissa saimme vuoden 2014 aikana uudenlaista asiakaskuntaa julkisen sektorin hankkeiden lisäksi kiinteistö- ja teollisuuskohteiden pohjarakennustöiden kautta. Tästä hyvä esimerkki on Rotermannin maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentaminen suojeltuun kulttuurimiljööseen Tallinnan keskustassa. Kohteessa tehdään ahtaassa kaupunkitilassa kaksi maanalaista kerrosta, jossa rakenteet joudutaan ulottamaan pohjavedenpinnan alapuolelle ja osittain kaivaudutaan jopa rakennusten alle.

Näyttöä vaativista uusista toimintamalleista

Hyvä suunnittelu ja yhteistyö kaikkien osapuolien kanssa tarkoittaa laatua ja kustannustehokkuutta. Tarvitsemme uusia toimintamalleja, kuten allianssi- ja elinkaarimalleja, kehittämään rakentamisen tehokkuutta ja yhteistyötä.

Toteutamme suurprojektimme Suomessa, Tampereen Rantatunnelin, allianssimallilla. Kokemukset ovat olleet erinomaisia suunnitteluvaiheessa, jossa saimme kustannusarviota laskettua yli 10 prosenttia perinteiseen toimintatapaan verrattuna. Säästöpotentiaalia allianssimalleissa on meillä ja maailmalla todettu olevan keskimäärin 10–20 %. Allianssimallin periaatteita on hyödynnetty myös vuonna 2014 päätökseen saadussa Finavian Helsinki-Vantaan kolmevuotisessa lentokenttäurakassa.

Lisäksi osallistumme Venäjällä mittavien elinkaarihankkeiden toteutukseen joko ali- tai pääurakoitsijana päällystys- ja erikoispinnoitetöissä mm. uuden Moskova–Pietari-valtatien rakennus- ja kehityskohteissa.

Sujuvaa liikennettä

Olemme yksi markkina-alueemme suurimmista päällystysurakoitsijoista. Vuonna 2014 tuotimme 6,2 miljoonaa tonnia asfalttimassoja.

Vuonna 2014 olimme mukana ylläpitämässä tieverkon kuntoa jokaisessa toimintamaassamme. Suomessa olemme johtava päällystäjä. Vuonna 2014 päällystimme ja paikkasimme tiestöä laajalla alueella esimerkiksi Pohjanmaan ja Keski-Suomen alueella.

Olemme erikoistuneet haastavien kohteiden, kuten lentokenttien, päällystämiseen. Suomessa saimme vuoden 2014 aikana päätökseen Finavian kolmevuotisen päällystysurakan Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Uudistimme myös Ivalon lentokentän päällystyksen. Pohjois-Norjan Andøyan lentokentän vuonna 2013 aloitetut mittavat päällystys- ja korjaustyöt saatiin päätökseen loppuvuodesta 2014. Lisäksi päällystimme vuoden aikana esimerkiksi Stavangerin lentokentällä kaksi kiitotietä haastavalla yhdeksän päivän aikataululla.

Tallinnan lähellä Virossa laajensimme Muugan sataman konttiterminaalia. Urakoimme myös kahden kilometrin pituisen 4-kaistaisen moottoriliikennetien Kurnan ja Luigen välisellä tieosuudella. Liettuassa vastasimme 9 kilometriä pitkän ja 7 metriä leveän Smiltyne–Nida-tien perustusten uudelleen rakentamisesta sekä päällystämisestä.

Tanskassa jatkoimme mm. edellisvuonna alkanutta Silkeborgin kaupungin ympärille rakennetun moottoritien kahden ensimmäisen vaiheen päällystämistä. Urakassa kehitimme levityksen työmenetelmiämme työn nopeuttamiseksi ja käytimme uusioasfalttia huomattavia määriä. Urakka saatiin päätökseen syksyllä.

Venäjällä vahvuuksiamme infrarakentamisessa ovat luotettavuus, tehokkuus ja erikoisosaaminen erityisesti erikoispinnoitteissa. Liikkuvien asfalttiasemien avulla kehitämme maantieteellistä joustavuuttamme Euroopan puoleisella Venäjällä. Vuonna 2014 korjasimme katuja Pietarissa Moskovan kaupunginosassa, joka on kaupungin suurin teollisuus- ja asuinalue. Moskovan alueella korjasimme A108-tietä 24 kilometrin mittaisella osuudella. A108 on noin 80 kilometriä Moskovan keskustasta sijaitseva kehätie, joka on tärkeä poikittaisliikenneväylä kaupungista lähteville pääväylille. Lisäksi peruskorjasimme M2-tiellä yhdeksän siltaa. M2 on yksi Venäjän etelään johtavista pääväylistä ja vilkkaasti liikennöity. Loppuvuodesta voitimme myös M4 tieltä Oka-joen ylittävän sillan valuasfalttityöt.

Kehitämme toimintaamme

Jatkoimme koko konsernin kattavaa päällystystoiminnan kehitysohjelmaa, joka keskittyy parhaiden käytäntöjen jalkauttamiseen sekä energiatehokkuuteen mm. lisäämällä matalalämpöasfaltin ja uusioasfaltin käyttöä. Esimerkiksi Tanskassa ja Suomessa tuotamme paljon uusioasfalttia. Vuonna 2014 lisäsimme Suomessa matalalämpöasfaltin tuotantoa merkittävästi. Norjassa uusioasfaltin käyttö saatiin alkuun.

FINAS-akkreditointipalvelu akkreditoi infrarakentamiseen ja päällystykseen erikoistuneen Suomen keskuslaboratoriomme heinäkuussa 2014, ensimmäisenä ja toistaiseksi ainoana Suomessa koko asfalttialalla. Asiakkaalle akkreditointi on takuu siitä, että asfalttituotannon laadunvalvonnassa noudatetaan akkreditoinnin vaatimia tiukkoja arviointi- ja seurantakriteereitä ja että toiminta on luotettavaa ja riippumatonta. Suomen laboratorioiden lisäksi Latvian, Liettuan, Viron ja Ruotsin laboratoriomme on akkreditoitu.


 
 
TyökalutSulje