11 Vaihtuvat vastaavat

1 000 euroa 31.12.2014 31.12.2013
Pitkäaikaiset saamiset
Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä
1 700


1 700Laskennallinen verosaaminen

Jaksotuseroista ja väliaikaisista eroista 22 395 21 099
Verokannan muutoksen vaikutus
-3 875
22 395 17 224
Laskennallinen verovelka

Arvonkorotuksista 1 099 1 347
Verokannan muutos
-247

1 099 1 099Laskennallinen verosaaminen (+) ja -velka (–) yhteensä 21 296 16 125Lyhytaikaiset saamiset
Saamiset konsernin ulkopuolisilta

Myyntisaamiset 279 258
Lainasaamiset
413
Muut saamiset 10 066 3 444
Siirtosaamiset 3 399 1 577
13 743 5 692


Saamiset saman konsernin yrityksiltä

Myyntisaamiset 6 642 4 350
Muut saamiset 249 349 302 932
Siirtosaamiset 2 412 14 431
258 403 321 713Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 272 146 327 405


Siirtosaamisten erittely

Korkosiirtosaamiset 28 6 345
Verosaaminen 3 5
Henkilöstökulujen jaksotus 942 344
Muut siirtosaamiset 4 838 9 313
5 811 16 008

 
TyökalutSulje