12 Oma pääoma

1 000 euroa 2014 2013
Osakepääoma 1.1. 34 043 34 043
Osakepääoma 31.12. 34 043 34 043


Ylikurssirahasto 1.1 5 675 5 675
Ylikurssirahasto 31.12. 5 675 5 675Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1. 61 309 61 309
Osakeanti 29 272 0
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12. 90 581 61 309


Käyvän arvon rahasto 1.1. -59 -421
Suojausinstrumenttien arvonmuutos 74 504
Rahoitusarvopapereiden arvonmuutos
-20
Siirto laskennalliseen verovelkaan -15 -122
Käyvän arvon rahasto 31.12.
-59


Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 47 951 128 102
Osingonjako
-11 762
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. 47 951 116 340
Tilikauden tulos -2 372 -68 389


Oma pääoma yhteensä 175 877 148 919


Jakokelpoiset varat 31.12. 136 160 109 260
 
TyökalutSulje