14 Vieras pääoma

1 000 euroa 31.12.2014 31.12.2013
Pitkäaikainen vieras pääoma
Velat konsernin ulkopuolisille


Lainat rahoituslaitoksilta
10 000

Eläkelainat
1 956

Joukkovelkakirjalainat 99 647

Oman pääoman ehtoinen laina 138 377 69 095

238 024 81 050
Lyhytaikainen vieras pääoma

Velat konsernin ulkopuolisille


Lainat rahoituslaitoksilta
5 751

Eläkelainat 1 956 19 555

Joukkovelkakirjalainat
59 931

Yritystodistukset 63 365 150 205

Ostovelat 629 1 530

Muut velat 9 910 66 755

Siirtovelat 15 325 6 563

91 184 310 291
Velat saman konsernin yrityksille


Ostovelat 36 184

Muut velat 39 100 52 980

Siirtovelat 0 165


39 136 53 329
Siirtovelkojen erittely


Korkosiirtovelat 7 461 2 925

Henkilöstökulujen jaksotus 4 780 3 013

Muut siirtovelat 3 083 790

15 325 6 728
 
TyökalutSulje