Emoyhtiön rahavirtalaskelma (FAS)

1 000 euroa 1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013
Liiketoiminnan rahavirta


Tulos ennen satunnaisia eriä -23 369 -21 468

OikaisutSuunnitelman mukaiset poistot 6 269 6 845


Rahoitustuotot ja -kulut 10 132 8 516


Muut oikaisut -12 514 -39
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -19 483 -6 146
Käyttöpääoman muutos


Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(–)/vähennys(+) 1 173 -22 818

Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(–) -51 108 -2 148
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -69 418 -31 112
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -51 716 -31 648
Saadut osingot 12 400 55
Saadut korot ja muut rahoitustuotot 57 061 26 345
Maksetut välittömät verot 1 -8
Liiketoiminnan rahavirta -51 672 -36 367
Investointien rahavirta


Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -5 142 -8 672

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 1 580 77

Investoinnit muihin sijoituksiin -10

Luovutustulot muista sijoituksista 1 233

Pääoman palautus tytäryhtiöstä 2 932

Myydyt tytäryhtiöosakkeet 53 864
Investointien rahavirta 54 458 -8 594
Rahoituksen rahavirta


Pitkäaikaisten saamisten lisäys(–)/vähennys(+) 1 700

Maksullinen osakeanti 29 272

Saadut konserniavustukset 1 206 19 400

Konsernisaamisten/-velkojen muutos 42 975 -5 281

Lyhytaikaisten lainojen nostot 127 982 270 621

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -304 315 -246 975

Pitkäaikaisten lainojen nostot 368 893 300 000

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -210 000 -290 000

Maksetut osingot
-11 755
Rahoituksen rahavirta 57 712 36 010
Rahavarojen lisäys(+)/vähennys(–) 60 498 -8 951
Rahavarat tilikauden alussa 58 368 67 320
Rahavarat tilikauden lopussa 118 866 58 368

 
TyökalutSulje