Emoyhtiön tase (FAS)

1 000 euroa Liite 31.12.2014 31.12.2013
VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat 10

Aineettomat hyödykkeet 14 225 19 312
Aineelliset hyödykkeet 14 474 15 337
Osuudet saman konsernin yrityksissä 114 162 159 565
Muut sijoitukset 1 360 1 676
144 220 195 891
Vaihtuvat vastaavat 11

Muut pitkäaikaiset saamiset
1 700
Laskennallinen verosaaminen 21 296 16 125
Lyhytaikaiset saamiset 272 146 327 405
Rahoitusarvopaperit 25 118 30 010
Rahat ja pankkisaamiset 93 749 28 358

412 309 403 598

556 529 599 489
VASTATTAVAA


Oma pääoma 12

Osakepääoma 34 043 34 043
Ylikurssirahasto 5 675 5 675
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

-59
Käyvän arvon rahasto
90 581 61 309
Edellisten tilikausien voitto 47 951 116 340
Tilikauden tulos -2 372 -68 389
175 877 148 919


Pakolliset varaukset 13

Muut pakolliset varaukset
12 308 5 900


Vieras pääoma 14

Pitkäaikainen vieras pääoma
238 024 81 050
Lyhytaikainen vieras pääoma
130 320 363 620

368 344 444 670

556 529 599 489

 
TyökalutSulje