Liiketoiminnan kehitys

Liikevaihto

Liikevaihto segmenteittäin, IFRS 1–12/2014 1–12/2013 Muutos
Infrarakentaminen, milj. euroa 1 339,0 1 279,2 59,8
Suomen talonrakentaminen, milj, euroa 539,0 592,9 -53,9
Venäjän toiminnot, milj. euroa 196,1 164,5 31,6
Muut toiminnot ja konsernieliminoinnit, milj. euroa -29,6 -16,4 -13,2
Konserni yhteensä, milj. euroa 2 044,5 2 020,1 24,4

Vuonna 2014 konsernin liikevaihto oli 2 044,5 milj. euroa (2 020,1). Valuuttakurssimuutosten vaikutus euromääräiseen liikevaihtoon oli -73,2 milj. euroa vertailuvuoteen nähden. Liikevaihtoa kasvattivat suuret infraprojektit Suomessa, päällystystoiminta Norjassa ja Tanskassa sekä omaperusteinen asuntotuotanto Venäjällä. Talonrakentamisessa kilpailu-urakointi väheni Suomessa ja Venäjällä.

Konsernin liikevaihdosta 52 % tuli Suomesta, 32 % Skandinaviasta, 10 % Venäjältä ja 6 % Baltian maista. Liiketoiminnoittain liikevaihdosta 45 % tuli päällystyksestä (sisältää teiden huolto- ja ylläpitotoiminnan, kiviainesliiketoiminnan ja maarakentamisen) 14 % infraprojekteista ja 41 % talonrakentamisesta.


Liikevoitto

Liikevoitto segmenteittäin 2014
IFRS
2013
IFRS
2014
ilman kertaeriä
2013
ilman kertaeriä
Infrarakentaminen, milj. euroa 38,0 -13,1 39,2 -7,4
Suomen talonrakentaminen, milj. euroa 9,3 5,0 13,4 19,1
Venäjän toiminnot, milj. euroa 19,7 -0,3 24 -0,3
Segmentit yhteensä, milj. euroa 67,1 -8,5 76,7 11,3
Muut toiminnot, milj. euroa -30,8 -80,8 -24,4 -15,2
Konserni yhteensä, milj. euroa 36,3 -89,3 52,3 -3,9

Liikevoitto-% segmenteittäin 2014
IFRS
2013
IFRS
2014
ilman kertaeriä
2013
ilman kertaeriä
Infrarakentaminen, % 2,8 -1,0 2,9 -0,6
Suomen talonrakentaminen, % 1,7 0,8 2,5 3,2
Venäjän toiminnot, % 10,1 -0,2 12,2 -0,2
Konserni yhteensä, % 1,8 -4,4 2,6 -0,2

Vuonna 2014 konsernin liikevoitto oli 36,3 milj. euroa (-89,3). Liikevoitto sisältää omaisuuserien arvonalentumiskirjauksia 9,6 milj. euroa (19,8) sekä asfalttikartellin vahingonkorvauksiin liittyvien varausten kasvua 6,4 milj. euroa (65,6). Liikevoitto ilman kertaeriä parani selvästi, ja oli 52,3 milj. euroa (-3,9). Valuuttakurssimuutosten vaikutus euromääräiseen liikevoittoon oli -5,0 milj. euroa vertailuvuoteen nähden, mikä johtui pääosin ruplan ulkoisen arvon heikentymisestä.

Kannattavuutta paransivat käynnissä olevat suuret infraprojektit Suomessa, kustannusrakenteen keventämistoimenpiteet sekä pitkä päällystyskausi kaikissa toimintamaissa. Venäjällä vahvaa tuloskehitystä tuki vilkas asuntomyynti etenkin loppuvuonna ja kahden asuntokohteen valmistuminen vuoden toisella puoliskolla. Norjassa tulos saatiin käännettyä selvästi positiiviseksi mm. leikkaamalla hallinnollisia kuluja sekä lakkauttamalla kannattamattomia toimipisteitä ja liiketoimintoja. Suomen talonrakentamisessa tulos kehittyi myönteisesti vuoden ensimmäisellä puoliskolla, mutta loppuvuonna kannattavuutta heikensivät hidastunut asuntomyynti sekä yksittäisten projektien kateheikennykset. Pääkaupunkiseudulla talonrakentamisen tulos kehittyi selvästi muuta maata paremmin. Vuoden 2014 tulosta rasittivat organisaation uudistamiseen liittyvät kulut (noin 10 miljoonaa euroa).

Tilauskanta

Tilauskanta segmenteittäin, jatkuvat toiminnot 31.12.2014 31.12.2013 Muutos
Infrarakentaminen, milj. euroa 682,6 866,7 -184,1
Suomen talonrakentaminen, milj. euroa 687,1 544,3 142,8
Venäjän toiminnot, milj. euroa 86,4 322,2 -235,8
Konserni yhteensä, milj. euroa 1 456,1 1 733,2 -277,1
-  josta myymätön osuus 188,7 346,5 -157,8

Konsernin tilauskanta vuoden 2014 lopussa laski 16 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Merkittävimmät käynnissä olevat infraprojektit Suomessa olivat Tampereen rantatunneli, Oulun maanalainen pysäköintilaitos, kolmen Länsimetron aseman rakennustyöt sekä Espoon Turvesolmun eritasoliittymä. Infrarakentamisen tilauskantaa laski kalliorakentaminen kaikissa Pohjoismaissa.

Suomen talonrakentamisessa tilauskantaa kasvattivat suuret urakointihankkeet, kuten Eduskuntatalon ja Sibelius-Akatemian peruskorjaukset sekä elinkaarimallilla Pudasjärvelle rakennettava hirsikoulu.

Venäjällä tilauskannan lasku johtui kahden omaperusteisen asuntokohteen (yhteensä noin 550 asuntoa) valmistumisesta vuoden 2014 lopussa.

Tilauskannasta 47 % tuli talonrakentamisesta, 23 % päällystyksestä (sisältää teiden huolto- ja ylläpitotoiminnan, kiviainesliiketoiminnan ja maarakentamisen) 30 % infraprojekteista. Maittain tilauskannasta 70 % tuli Suomesta, 21 % Skandinavian maista, 6 % Venäjältä ja 3 % Baltian maista.

 
TyökalutSulje