Liiketoimintasegmentit

Raportointirakenteen muutokset vuonna 2014 ja 2015

Lemminkäinen muutti raportointirakennettaan 1.8.2014. Raportoitavia liiketoimintasegmenttejä oli kolme: Infrarakentaminen, Suomen talonrakentaminen ja Venäjän toiminnot. Aiempi Skandinavian liiketoimintasegmentti integroitiin Infrarakentaminen-liiketoimintasegmenttiin. Venäjän toiminnot sisältävät sekä talonrakentamisen että infrarakentamisen liiketoiminnot.

Vuoden 2015 alusta infrarakentaminen-liiketoimintasegmentti on jaettu kahdeksi: Päällystys-, kiviaines- ja maarakennusliiketoiminta siirtyvät uuteen päällystys-segmenttiin. Pohja-, insinööri- ja kalliorakentaminen muodostavat uuden infraprojektit-segmentin. Raportoitavat liiketoimintasegmentit 1.1.2015 alkaen ovat: päällystys, infraprojektit, Suomen talonrakentaminen ja Venäjän toiminnot. Ruotsin talonrakentamisen liiketoiminta raportoidaan osana konsernin muita toimintoja.

Infrarakentaminen

Toimintaympäristö

Suomessa infrarakentamista vähensi vuonna 2014 talonrakentamisen heikko kehitys sekä väylien kunnossapidon määrärahojen leikkaaminen valtion budjetissa. Maanalainen infrarakentaminen pysyi vilkkaana etenkin kasvukeskuksissa. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa teiden rakentamis- ja perusparannusurakat ylläpitävät erityisesti päällystyksen kysyntää. Lisäksi maiden hallitukset investoivat infraverkoston kehittämiseen ja teiden kunnossapitoon. Baltian maissa infrarakentamisen markkinatilanne oli pääosin vakaa. Leuto talvi pidensi päällystyskautta kaikissa Lemminkäisen toimintamaissa.

 


Avainluvut 2014
IFRS
2013
IFRS
2014
ilman kertaeriä
2013
ilman kertaeriä
Liikevaihto, milj. euroa 1 339,0 1 279,2 1 339,0 1 279,2
Liikevoitto, milj. euroa 38,0 -13,1 39,2 -7,4
%:a liikevaihdosta 2,8 -1,0 2,9 -0,6
Tilauskanta kauden lopussa, milj. euroa 682,6 866,7 682,6 866,7
 

Tammi–joulukuun liikevaihto oli 1 339,0 milj. euroa (1 279,2) ja liikevoitto 38,0 milj. euroa (-13,1). Liikevoitto sisältää 1,2 milj. euron arvonalentumiskirjauksen (5,7). Liikevoitto ilman kertaeriä oli 39,2 milj. euroa (-7,4). Valuuttakurssimuutosten vaikutus euromääräiseen liikevaihtoon oli -33,2 milj. euroa ja liikevoittoon -0,7 milj. euroa vertailuvuoteen nähden.

Liikevaihdosta 41 % tuli Suomesta, 49 % Skandinaviasta ja 10 % Baltian maista. Liiketoiminnoittain liikevaihdosta 68 % tuli päällystyksestä (sisältää teiden huolto- ja ylläpitotoiminnan, kiviainestoiminnan ja maarakentamisen), 21 % projektiliiketoiminnasta ja 11 % Ruotsin talonrakentamisesta.

Suomessa infrarakentamisen kannattavuutta paransivat suuret infraprojektit sekä päällystys- ja kiviainesliiketoiminta. Norjassa tulos saatiin käännettyä selvästi positiiviseksi mm. leikkaamalla hallinnollisia kuluja sekä lakkauttamalla kannattamattomia toimipisteitä ja liiketoimintoja. Päällystyksen projektinhallintaa ja tarjousprosessia on myös tehostettu. Tilivuoden tulos sisältää noin 3 milj. euron tappion saamatta jääneistä maksusuorituksista yhtiön asiakkaan, Lappland Goldminers Oy:n ajauduttua konkurssiin.

Infrarakentamisen tilauskanta vuoden lopussa oli edellisvuotta pienempi; 682,6 milj. euroa (866,7). Tilauskannasta 67 % kohdistuu vuodelle 2015. Eniten tilauskanta laski Suomen ja Ruotsin kalliorakentamisessa.

 

Suomen talonrakentaminen

Toimintaympäristö

Talonrakentamisen markkinatilanne ei piristynyt vuonna 2014. Rakentamista kannatteli vakaana pysynyt korjausrakentaminen. Uusia asuntoja aloitettiin vain noin 25 000 (28 000), eikä määrän odoteta kasvavan vuonna 2015. Asuntokauppa hidastui etenkin vuoden toisella puoliskolla, kun kuluttajakysyntää heikensivät taloudellinen epävarmuus ja vanhojen asuntojen pidentyneet myyntiajat. Toimitilarakentaminen oli vähäistä etenkin pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Vuonna 2015 talonrakentamisen markkinatilanteen arvioidaan pysyvän vuoden 2014 kaltaisena.

 
Avainluvut 2014
IFRS
2013
IFRS
2014
ilman kertaeriä
2013
ilman kertaeriä
Liikevaihto, milj. euroa 539,0 592,9 539,0 592,9
Liikevoitto, milj. euroa 9,3 5,0 13,4 19,1
%:a liikevaihdosta 1,7 0,8 2,5 3,2
Tilauskanta kauden lopussa, milj. euroa 687,1 544,3 687,1 544,3

 

Tammi–joulukuun liikevaihto oli 539,0 milj. euroa (592,9) ja liikevoitto 9,3 milj. euroa (5,0). Liikevoitto sisältää arvonalentumiskirjauksia 4,1 milj. euroa (14,1). Liikevoitto ilman kertaeriä oli 13,4 milj. euroa (19,1). Segmentin tulosta paransivat pääkaupunkiseudun asunto- ja toimitilahankkeet. Kannattavuutta heikensi hidastunut asuntomyynti sekä yksittäiset projektien epäonnistumiset, kuten vanhan työyhteenliittymän noin 4 milj. euron kateheikennys.

Asuntokauppa hiljeni vuoden 2014 toisella vuosipuoliskolla, ja asuntovarausten peruutuksia tuli aiempaa enemmän. Markkinan hiipumisesta johtuen kuluttajille suunnattuja omaperusteisia asuntoja aloitettiin vuonna 2014 hieman edellisvuotta vähemmän. Kuluttajakysynnän laskua paikkasi kasvanut sijoittajamyynti. Valmiiden myymättömien asuntojen määrä kaksinkertaistui, ja oli vuoden lopussa oli 336 asuntoa (164).

Talonrakentamisen tilauskanta oli 687,1 milj. euroa (544,3), josta 58 % kohdistuu vuodelle 2015. Tilauskantaa kasvattivat suuret urakointihankkeet, kuten Eduskuntatalon ja Sibelius-Akatemian peruskorjaukset sekä elinkaarimallilla Pudasjärvelle rakennettava hirsikoulu.

 
Lemminkäisen asuntotuotanto
(omaperusteinen ja neuvottelu-urakointi)
1–12/2014 1–12/2013 Muutos
Aloitukset, kpl 1 410 1 191 219

- joista omaperusteisia, kpl 979 1 058 -79
Valmistuneet, kpl 1 363 1 145 218

- joista omaperusteisia, kpl 1 088 875 213
Myydyt, kpl 1 280 1 183 97

- joista omaperusteisia, kpl 849 1 050 -201
Sijoittajamyynnin osuus, % 47

Rakenteilla 31.12., kpl 1 362 1 211 151

- joista myymättömiä, kpl 522 557 -35
Valmiit myymättömät 31.12., kpl 336 164 172
Tonttivarannon tasearvo 31.12., milj. euroa 105 109 -4
Kilpailu-urakoidut aloitukset, kpl 244 159 85

Venäjän toiminnot

Toimintaympäristö

Venäjällä talouden epävarmuus ja ruplan raju heikentyminen vuonna 2014 nostivat asuntolainojen korkoja ja pankit tiukensivat monin paikoin lainanantoehtojaan. Taloudellinen ja poliittinen epävarmuus ei kuitenkaan vähentänyt asuntojen kuluttajakysyntää ns. comfort-luokassa, jossa iso osa asuntokaupoista rahoitetaan omilla varoilla. Etenkin vuoden viimeisellä neljänneksellä asuntokauppa kävi vilkkaana. Infrarakentamisessa valtion rahoittamia teiden perusparannushankkeita käynnistettiin runsaasti etenkin Moskovasta lähtevillä tieosuuksilla. Vuoden 2015 näkymät pysyvät epävarmoina. Öljyn hinnan lasku hidastaa maan talouskasvua ja yhdessä Venäjän rahoitusmarkkinoiden rajallisuuden kanssa se heikentää rakentamisen yleistä markkinatilannetta. Asuntolainakorkojen nousu ja keskiluokan laskenut ostovoima saattavat heikentää asuntojen kysyntää kuluvana vuonna.

 
Avainluvut 2014
IFRS
2013
IFRS
2014
ilman kertaeriä
2013
ilman kertaeriä
Liikevaihto, milj. euroa 196,1 164,5 196,1 164,5
Liikevoitto, milj. euroa 19,7 -0,3 24,0 -0,3
%:a liikevaihdosta 10,1 -0,2 12,2 -0,2
Tilauskanta kauden lopussa, milj. euroa 86,4 322,2 86,4 322,2

Tammi–joulukuun liikevaihto oli 196,1 milj. euroa (164,5) ja liikevoitto 19,7 milj. euroa (-0,3). Liikevoitto sisältää 4,3 milj. euron arvonalentumiskirjauksen, joka liittyi vuonna 2010 valmistuneeseen omaperusteiseen asuntokohteeseen. Liikevoitto ilman kertaeriä oli 24,0 milj. euroa (-0,3). Valuuttakurssimuutosten vaikutus euromääräiseen liikevaihtoon oli -40,0 milj. euroa ja liikevoittoon -4,3 milj. euroa vertailuvuoteen nähden. Segmentin liikevaihdosta 48 % tuli omaperusteisesta asuntorakentamisesta, 25 % infrarakentamisesta ja 27 % talonrakentamisen urakkatuotannosta.

Vuoden 2014 kannattavuutta paransi omaperusteinen asuntotuotanto, käynnissä olevien urakoiden kateparannukset sekä kannattavat teiden ja siltojen erikoispäällysteurakat. Asuntokauppa kiihtyi vuoden loppua kohden, ja asuntojen ruplamääräinen hintataso nousi. Vuoden toisella puoliskolla Lemminkäisellä valmistui Pietarissa kaksi omaperusteista asuntokohdetta, jotka sisälsivät yhteensä 545 asuntoa sekä yksittäisiä toimitiloja ja pysäköintipaikkoja. Valmistuneista kohteista oli vuoden lopussa myyty ja tuloutettu kaikkiaan 446 asuntoa. Tilivuoden päättyessä Lemminkäisellä oli rakenteilla yksi omaperusteinen asuntokohde (418 asuntoa), jonka yhtiö arvioi valmistuvan vuoden 2015 lopussa. Talonrakentamisen urakoinnin ja infrarakentamisen tulokset kehittyivät vuonna 2014 myönteisesti, mutta talotekniikan alasajosta yhtiö kirjasi noin miljoonan euron tappion. Venäjälle sitoutuneen pääoman määrä katsauskauden lopussa oli 61,9 milj. euroa (85,6).

Tilauskanta oli vuoden lopussa 86,4 milj. euroa (322,2). Tilauskantaa laski kahden omaperusteisen asuntokohteen valmistumiset vuoden toisella puoliskolla ja vähentynyt urakointi.

 
Omaperusteinen asuntotuotanto, Venäjä 1–12/2014 1–12/2013 Muutos
Aloitukset, kpl 0 757 -757
Valmistuneet, kpl 545 222 323
Myydyt, kpl 520 165 355
Rakenteilla 31.12., kpl 418 963 -545

- joista myymättömiä, kpl 283 808 -525
Valmiit myynnissä 31.12, kpl 139 134 5
 
TyökalutSulje