Tase ja rahoitus

Toimenpiteet taseen vahvistamiseksi

Lemminkäinen ilmoitti 14.5.2014 talotekniikkaliiketoimintansa myynnistä. Kokonaiskauppahinta oli 55,4 milj. euroa. Yhtiö kirjasi kaupasta 23,6 milj. euron myyntivoiton.

Vuonna 2014 Lemminkäinen sitoutui vahvistamaan tasettaan syyskuun 2015 loppuun mennessä 100 milj. eurolla. Osana ohjelmaa yhtiö toteutti vuoden kolmannella neljänneksellä merkintäoikeusannin. Annilla kerättiin 29,3 milj. euron bruttovarat (27,3 milj. euron nettovarat). Tämän lisäksi yhtiö myy ydinliiketoimintaan kuulumattomia omaisuuseriä ja toimintoja 70 milj. eurolla. Vuoden 2014 lopussa myyntejä oli toteutettu yhteensä 21,5 milj. eurolla.

Hallitus esittää, että Lemminkäinen ei maksa osinkoa tilivuodelta 2014.

Tase, rahoitus ja rahavirta, IFRS 31.12.2014 31.12.2013 Muutos
Taseen tunnusluvut


Omavaraisuusaste, % * 37,1 27,3
Nettovelkaantumisaste, % ** 51,8 100,8
Sijoitetun pääoman tuotto, % *** 13,5 -9,4
Sijoitettu pääoma, milj. euroa 760,3 731,7 28,6
Nettokäyttöpääoma, milj. euroa 362,6 325,1 37,5
Rahoitusasema ja likviditeetti


Korollinen velka 347,8 407,6 -59,8

- josta pitkäaikaista velkaa 139,5 61,3 78,2

- josta lyhytaikaista velkaa 208,3 346,3 -138,0
Likvidit varat, milj. euroa 134,2 81,1 53,1
Korollinen nettovelka, milj. euroa 213,6 326,5 -112,9
Käyttämättömiä sitovia luottolimiittejä, milj. euroa 185,0 175,0 10,0
Käyttämättömiä tililimiittisopimuksia, milj.euroa 33,2 44,0 -10,8
Nettorahoituskulut, milj. euroa **** 37,9 26,8 11,1
Rahavirta


Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa ***** -54,8 8,3 -63,1

* Omavaraisuusaste, mikäli hybridilaina käsiteltäisiin vieraana pääomana: 12/2014: 24,6 %, 9/2014 22,5 % ja 12/2013 21,5 %.

** Nettovelkaantumisaste, mikäli hybridilaina käsiteltäisiin vieraana pääomana: 12/2014: 128,4 %, 9/2014 125,5 % ja 12/2013 155,2 %.

*** Rullaava 12 kuukautta

**** Kumulatiivinen, vuoden alusta.

***** Vuoden 2014 rahavirta sisältää 60 milj. euroa maksettuja vahingonkorvauksia asfalttikartelliin liittyen.

 Tilivuoden tase, rahoitus ja rahavirta

Taseen loppusumma 31.12.2014 oli 1 257,8 milj. euroa (1 342,7), josta oman pääoman määrä oli 412,5 milj. euroa (324,0). Omaa pääomaa vuonna 2014 kasvattivat 70 milj. euron hybridilaina ja noin 30 milj. euron merkintäoikeusanti. Nettokäyttöpääoman kasvuun vaikutti hidastunut asuntomyynti Suomessa. Samalla yhtiö on kuitenkin vapauttanut nettokäyttöpääomaa mm. tehostetun laskutuksen avulla. Vakavaraisuutta paransivat pääomarakenteen vahvistamiseen liittyvät toimenpiteet, liiketoimintojen myynnit sekä tuloksen paraneminen.

Korollinen velka vuoden lopussa oli 347,8 milj. euroa (407,6) ja korollinen nettovelka 213,6 milj. euroa (326,5). Likvidejä varoja kasvattivat talotekniikan myynti ja pääoman vahvistamiseksi suunnatut toimenpiteet. Yhtiön korollisesta velasta 127,1 milj. euroa (73,1) oli projektilainoja, 99,6 milj. euroa (59,9) joukkovelkakirjalainoja, 63,4 milj. euroa (150,2) yritystodistuksia, 50,2 milj. euroa (57,8) rahoitusleasingvelkoja, 5,6 milj. euroa (45,1) lainoja rahoituslaitoksilta ja muita velkoja sekä 2,0 milj. euroa (21,5) työeläkeyhtiölainoja. Korollisista veloista 41 % (32) oli sidottu kiinteään korkoon.


Nettorahoituskulut kasvoivat tammi–joulukuussa ja olivat 37,9 milj. euroa (26,8), eli 1,9 % (1,3) liikevaihdosta. Rahoituskulujen kasvu johtuu noin 7 milj. euron alaskirjatuista lainasaamisista Lemcon Networksin liiketoimintamyyntiin liittyen, uudelleen neuvotteluista luottolimiiteistä, ruplan kasvaneista valuuttasuojauskustannuksista sekä korkojohdannaisten arvostuksesta. Hybridilainojen korkokuluja ei kirjata tuloslaskelman rahoituskuluihin, vaan niiden vaikutus näkyy osakekohtaisessa tuloksessa sekä omassa pääomassa.

Liiketoiminnan rahavirta tammi–joulukuussa oli -54,8 milj. euroa (8,3). Katsauskauden rahavirtaan sisältyy 60 milj. euroa maksettuja vahingonkorvauksia asfalttikartelliin liittyen.

 
TyökalutSulje