Konsernin tase (IFRS)

1 000 euroa Liite 31.12.2014 31.12.2013
VARAT


Pitkäaikaiset varat


Aineelliset hyödykkeet 18 181 217 201 111
Liikearvo 19 53 846 80 100
Muut aineettomat hyödykkeet 19 20 182 29 234
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 11 6 916 8 831
Myytävissä olevat rahoitusvarat 20 3 191 3 764
Laskennalliset verosaamiset 13 42 026 38 540
Muut pitkäaikaiset saamiset 21 546 904


307 923 362 484
Lyhytaikaiset varat


Vaihto-omaisuus 22 523 987 504 385
Myyntisaamiset ja muut saamiset 23 290 014 391 174
Tuloverosaamiset
1 656 3 529
Myytävissä olevat rahoitusvarat 24 25 118 30 010
Rahavarat 25 109 080 51 072


949 854 980 170
VARAT YHTEENSÄ
1 257 777 1 342 654
OMA PÄÄOMA JA VELAT


Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma


Osakepääoma 27 34 043 34 043
Ylikurssirahasto 27 5 675 5 675
Suojausrahasto 27
-59
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 27 91 448 63 763
Oman pääoman ehtoinen laina 27 138 377 69 095
Muuntoerot
-21 702 -3 143
Edellisten tilikausien voitto
146 360 247 807
Tilikauden tulos
18 165 -93 723


412 365 323 457
Määräysvallattomien omistajien osuus 11 143 582
Oma pääoma yhteensä
412 508 324 038
Pitkäaikaiset velat


Korolliset velat 28 139 513 61 348
Laskennalliset verovelat 13 15 583 13 168
Eläkevelvoitteet 29 553 867
Varaukset 31 27 461 19 935
Muut pitkäaikaiset velat 32 793 3 033


183 903 98 351
Lyhytaikaiset velat


Korolliset velat 28 208 291 346 277
Varaukset 31 11 134 7 229
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 32 440 882 564 851
Tuloverovelat
1 059 1 906


661 366 920 264
Velat yhteensä
845 269 1 018 615
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ
1 257 777 1 342 654

 
TyökalutSulje