1 Aikaisempia tilikausia koskevat muutokset

Rahavirtalaskelmaan tehty oikaisu

Yhtiö on oikaissut rahavirtalaskelmassa esitettyjä liiketoiminnan rahavirtaa edeltäviä lukuja. Oikaisulla ei ole vaikutusta tuloslaskelmaan eikä taseeseen. Se ei myöskään vaikuta liiketoiminnan, investointien eikä rahoituksen rahavirtoihin.

Oikaisujen vaikutus vertailukauden lukuihin esitetään alla olevassa taulukossa.

1.1.–31.12.2013
1 000 euroa
Rahavirta ennen oikaisua Oikaisut Oikaistu rahavirta
Muut oikaisut -10 042 5 285 -4 757
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -56 127 5 285 -50 842
Rahoituserät -18 574 -7 000 -25 574
Maksetut välittömät verot -202 1 715 1 513

Laadintaperiaatteiden muutosten vaikutukset vertailukausien segmenttiraportoinnin lukuihin

Lemminkäinen on muuttanut raportoitavien segmenttitietojen laadintaperiaatteita 1.8.2014 alkaen. Muutetun laadintaperiaatteen mukaan segmenttiraportoinnin tuloslaskelmaluvut sisältävät vain jatkuviin toimintoihin liittyvät erät, jonka johdosta yhtiön segmenttiraportointi noudattaa jatkossa tuloslaskelmaerien osalta konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteita. Vertailukausien luvut on oikaistu uuden laadintaperiaatteen mukaisiksi.

 
TyökalutSulje