10 Liiketoiminnan muut kulut

1 000 euroa 1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntitappiot 522 288
Myyntitappiot myytävissä olevista rahoitusvaroista 138
Vapaaehtoiset henkilösivukulut 8 446 12 060
Vuokrakulut 31 345 32 245
Yrityshankinnoista välittömästi aiheutuneet menot
287
Myyntien ja ostojen suojaustappiot * 2 945 2 520
Vahingonkorvausoikeudenkäynnit ** 6 408 65 587
Luottotappiot 5 957 5 256
Muut kulut 128 190 107 411

183 951 225 654

* Myyntien ja ostojen suojaustappiot koostuvat bitumiostoja suojaavien hyödykejohdannaisten sekä myyntejä ja ostoja suojaavien valuuttajohdannaisten realisoituneista tappioista sekä käyvän arvon muutoksista.

** Vuoden 2014 vahingonkorvausoikeudenkäynnit -erä muodostuu käräjäoikeudessa vireillä olevista asfalttikartellin vahingonkorvausoikeudenkäynneistä tehdyn varauksen muutoksesta. Pääosa varauksen kasvusta johtuu uusista Lemminkäistä vastaan jätetyistä vahingonkorvauskanteista. Vuoden 2013 vahingonkorvausoikeudenkäynnit -erä muodostuu 66 miljoonan euron kulukirjauksesta, joka liittyy Helsingin käräjäoikeuden päätökseen asfalttikartellin vahingonkorvauksista. Erään sisältyy 5,9 miljoonan euron varaus käräjäoikeudessa käsittelyn alkamista odottavista vahingonkorvausoikeudenkäynneistä.

Alla olevassa taulukossa esitetään Suomessa syntyneet yhtiökokouksen valitseman tilintarkastusyhteisön palkkiot, jotka sisältyvät liiketoiminnan muihin kuluihin. Taulukossa esitettyjen kulujen lisäksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon kirjatut osakeannin kulut, jotka vähentävät osakeannissa kerättyjä bruttovaroja, sisältävät yhtiökokouksen valitseman tilintarkastusyhteisön palkkioita yhteensä 0,4 miljoonaa euroa.


1 000 euroa 1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013
Tilintarkastus 179 181
Muu konsultointi 157 184

336 366

 
TyökalutSulje