13 Verot

Tuloverot

1 000 euroa 1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta -2 859 -2 820
Tuloverot aikaisemmilta vuosilta
815 -1 338
Laskennalliset verot
-1 302 24 043


-3 346 19 885Tuloslaskelman verojen ja kotimaan verokannalla laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma
Tulos ennen veroja -1 654
-116 089

Verot laskettuna Suomen verokannalla edellisestä 331
28 442

Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavat verokannat -353
1 631

Verovapaat tulot tuloslaskelmassa 511
1 275

Vähennyskelvottomat kulut tuloslaskelmassa -5 174
-2 512

Vähennyskelpoiset erät tuloslaskelman ulkopuolelta 107
200

Veronalaiset erät tuloslaskelman ulkopuolelta -6
-2

Aiemmin kirjaamattomien verotuksellisten tappioiden käyttö 40
77

Tilikauden tappiollisten tulosten verovaikutus -22
-7

Yhtiöverokannan muutoksen vaikutus

-4 345

Muut erät 404
-3 536

Edellisen tilikauden verot 815
-1 338
Verot tuloslaskelmassa yhteensä -3 346
19 885

Laskennalliset verot

1 000 euroa 1.1.2014 Muuntoero Kirjattu tuloslaskelmaan * Kirjattu laajan tuloslaskelman eriin Toimet emoyhtiön omistajien kanssa Yritysostot, -myynnit ja fuusiot 31.12.2014
Laskennallinen verosaaminen
Verotukselliset tappiot 37 715 -1 815 1 757 -145 37 512
Eläke-etuudet 348 -4 -193 0 150
Varaukset 6 267 -930 1 468
6 804
Rahoitusinstrumentit 15
-2 474 -15 2 474
Aineelliset hyödykkeet 1 803 0 -282 1 521
Aineettomat hyödykkeet 22 -22
Hankkeiden tuloutuksista aiheutunut väliaikainen ero 5 874 -1 923 -917 576 3 610
Muut väliaikaiset erot 936 -132 2 353 -994 2 163
Verosaamiset yhteensä, brutto 52 981 -4 805 1 689 -15 2 474 -562 51 761
Netottaminen -14 440 3 392 1 299 15

-9 735
Laskennallinen verosaaminen 38 540 -1 413 2 987 0 2 474 -562 42 026

1 000 euroa 1.1.2014 Muuntoero Kirjattu tuloslaskelmaan * Kirjattu laajan tuloslaskelman eriin Toimet emoyhtiön omistajien kanssa Yritysostot, -myynnit ja fuusiot 31.12.2014
Laskennallinen verovelka
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 4 025 -80 -1 001
2 944
Rahoitusinstrumentit 441 0 544
985
Poistoerot ja vapaaehtoiset varaukset 10 956 12 298 -237 11 028
Hankkeiden tuloutuksista aiheutunut väliaikainen ero 9 727 -4 375 2 518

-3 7 867
Muut väliaikaiset erot 2 461 -354 715 -328 2 494
Verovelat yhteensä, brutto 27 609 -4 797 3 074
-568 25 318
Netottaminen -14 440 3 392 1 299 15
-9 735
Laskennallinen verovelka 13 168 -1 404 4 373 15 -568 15 583

* Sisältää lopetettujen toimintojen vaikutuksen

1 000 euroa 1.1.2013 Muuntoero Kirjattu tuloslaskelmaan * Kirjattu laajan tuloslaskelman eriin Toimet emoyhtiön omistajien kanssa Yritysostot, -myynnit ja fuusiot 31.12.2013
Laskennallinen verosaaminen


Verotukselliset tappiot 19 350 -1 914 20 280

0 37 715
Eläke-etuudet 1 447 -164 -22 -913

348
Varaukset 3 350 -275 3 192


6 267
Rahoitusinstrumentit 142
-1 715 -127 1 715
15
Aineelliset hyödykkeet 1 776 0 27


1 803
Aineettomat hyödykkeet 2222
Hankkeiden tuloutuksista aiheutunut väliaikainen ero 1 755 -496 4 615


5 874
Muut väliaikaiset erot 734 13 842

-653 936
Verosaamiset yhteensä, brutto 28 576 -2 836 27 219 -1 040 1 715 -653 52 981
Netottaminen -5 100 950 -10 417 127

-14 440
Laskennallinen verosaaminen 23 475 -1 886 16 802 -913 1 715 -653 38 540

1 000 euroa 1.1.2013 Muuntoero Kirjattu tuloslaskelmaan * Kirjattu laajan tuloslaskelman eriin Toimet emoyhtiön omistajien kanssa Yritysostot, -myynnit ja fuusiot 31.12.2013
Laskennallinen verovelka


Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 4 288 -258 -647

642 4 025
Myytävissä olevat rahoitusvarat 5

-5


Rahoitusinstrumentit 441
441
Poistoerot ja vapaaehtoiset varaukset 13 560 -207 -2 397


10 956
Hankkeiden tuloutuksista aiheutunut väliaikainen ero 8 806 -1 003 1 923


9 727
Muut väliaikaiset erot 3 172 -312 154

-552 2 461
Verovelat yhteensä, brutto 30 271 -1 780 -967 -5
90 27 609
Netottaminen -5 100 950 -10 417 127

-14 440
Laskennallinen verovelka 25 171 -830 -11 384 122
90 13 168

* Sisältää lopetettujen toimintojen vaikutuksen

Yhtiö on kirjannut laskennalliset verosaamiset verotuksellisista tappioista määrään, jonka se katsoo pystyvänsä hyödyntämään tulevaisuudessa tulosennusteisiinsa perustuen. Verotuksellisten tappioiden määrä on kasvattanut erityisesti kertaluonteiset erät, joiden ei odoteta toistuvan tulevaisuudessa. Vuonna 2013 Suomen verotuksellisten tappioiden määrää kasvatti käräjäoikeuden asfalttikartellista Lemminkäiselle langettama vahingonkorvausmaksu. Verotuksellisista tappioista oli kirjattu laskennallisia verosaamisia suomalaisissa konserniyhtiöissä vuoden 2014 lopussa yhteensä 23,1 miljoonaa euroa (19,5 milj. euroa), ja niitä voidaan käyttää 10 vuoden kuluessa. Norjan konserniyhtiöissä kirjattuja verotuksellisia tappioita, joiden käyttöaika on rajoittamaton, oli vuoden 2014 lopussa yhteensä 12,1 miljoonaa euroa (14,6 milj. euroa). Yhtiön verotappioiden määrä, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista, ei ole olennainen.

Ulkomaisten tytäryhtiöiden jakamattomista voittovaroista ei ole kirjattu laskennallista verovelkaa, koska varat on sijoitettu pysyvästi kohdemaiden toimintoihin.


 
TyökalutSulje