19 Aineettomat hyödykkeet

1 000 euroa Liikearvot Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Yhteensä
Hankintameno 1.1.2014 80 100 23 779 18 362 7 911 130 153
Muuntoero -952 -161 -471
-1 585
Lisäykset
146 1 5 089 5 236
Vähennykset
-593 -2 471 -3 107 -6 171
Lopetetut toiminnot -25 302 -3 761 -1 337
-30 400
Siirrot erien välillä
11 994 -2 641 -9 352
Hankintameno 31.12.2014 53 846 31 404 11 443 541 97 234


Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2014
-9 192 -11 627
-20 819
Muuntoero
54 303
357
Vähennysten kertyneet poistot
509 2 462
2 971
Lopetetut toiminnot
1 296 759
2 055
Siirrot erien välillä
-601 653
52
Jatkuvien toimintojen tilikauden poistot
-5 312 -1 087
-6 399
Lopetettujen toimintojen tilikauden poistot
-112 -41
-153
Arvonalentumiset
-1 270

-1 270
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2014
-14 628 -8 579
-23 206


Kirjanpitoarvo 31.12.2014 53 846 16 776 2 864 541 74 027
Kirjanpitoarvo 1.1.2014 80 100 14 588 6 735 7 911 109 334

1 000 euroa Liikearvot Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Yhteensä
Hankintameno 1.1.2013 77 043 11 653 18 053 10 934 117 684
Muuntoero -1 813 -18 -795
-2 626
Lisäykset
660 425 7 810 8 895
Lisäykset hankituista liiketoiminnoista 5 396 2 173 678
8 247
Vähennykset -526 -378
-1 144 -2 048
Siirrot erien välillä
9 689
-9 689
Hankintameno 31.12.2013 80 100 23 779 18 362 7 911 130 153


Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2013
-5 536 -8 433
-13 969
Muuntoero
6 399
405
Lisäysten kertyneet poistot

-50
-50
Vähennysten kertyneet poistot
324

324
Jatkuvien toimintojen tilikauden poistot
-3 894 -3 251
-7 146
Lopetettujen toimintojen tilikauden poistot
-91 -292
-383
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2013
-9 192 -11 627
-20 819

Kirjanpitoarvo 31.12.2013 80 100 14 588 6 735 7 911 109 334
Kirjanpitoarvo 1.1.2013 77 043 6 117 9 620 10 934 103 714

Vuoden 2014 lopussa, aktivoituja tietokoneohjelmistojen kehittämismenoja sisältyi muihin jaksotettuihin menoihin 9,5 miljoonaa euroa (9,2 milj. euroa) ja ennakkomaksuihin 0,4 miljoonaa euroa (5,5 milj. euroa).

Vuonna 2014 yhtiö kirjasi 1,2 miljoonan euron arvonalentumisen infrarakentaminen-segmentin aineettomiin hyödykkeisiin. Arvonalentuminen tehtiin Ruotsissa olevaan maankäyttöoikeuteen, joka oli alun perin kirjattu käypään arvoon tytäryhtiöhankinnan yhteydessä. Maankäyttöoikeuden käypä arvo on määritetty sen käyttöarvon perusteella.

Liikearvot

Liikearvot kohdistetaan hankinta-ajankohdasta lähtien niille rahavirtaa tuottaville yksiköille, tai yksiköiden ryhmille, joiden odotetaan hyötyvän liiketoimintojen yhdistämisestä johtuvasta synergiaedusta. Vuoden 2014 alussa yhtiön liiketoiminta organisoitiin neljään toimintasegmenttiin ja myöhemmin elokuun alusta alkaen kolmeen toimintasegmenttiin. Vuoden alussa tapahtuneen uudelleenorganisoinnin yhteydessä yhtiö allokoi Itämeren alueen päällystys- ja kiviainestoiminnalle (taulukossa segmentin yhteinen) aiemmin kohdistuneen liikearvon maatasolle. Vuoden 2014 aikana yhtiö myi lisäksi talotekniikkaliiketoimintansa, jonka seurauksena yhtiön liikearvon määrä pieneni 25,2 miljoonaa euroa.

Liikearvot toimintasegmenteittäin

1 000 euroa
Suomi Muut Pohjoismaat Baltian maat ja Venäjä Markkina-alueet yhteensä Diskonttaus-korko, % (WACC ennen veroja)
31.12.2014

Infrarakentaminen
6 158 34 024 6 880 47 062 9,4 *
Suomen talonrakentaminen
6 196

6 196 8,6
Venäjän toiminnot


587 587 17,6

12 354 34 024 7 467 53 846

1 000 euroa Suomi Muut Pohjoismaat Baltian maat ja Venäjä Muut maat Markkina-alueet yhteensä Segmentin yhteinen ** Yhteensä Diskonttaus-korko, % (WACC ennen veroja)
31.12.2013


Kansainväliset toiminnot
17 066 1 909 139 19 114 23 469 42 583 8,3 *
Talonrakentaminen 6 196


6 196
6 196 6,7
Infrarakentaminen 6 158


6 158
6 158 7,1
Talotekniikka 25 164


25 164
25 164 7,1
37 518 17 066 1 909 139 56 632 23 469 80 100

* Maakohtaisilla liikevaihdoilla painotettu keskiarvo

** Segmentin yhteinen -sarakkeessa ilmoitettu liikearvo on syntynyt Tanskan ja Norjan asfalttiliiketoimintojen hankinnasta. Se on kohdistettu kansainvälisten toimintojen Itämeren alueen päällystys- ja kiviainestoiminnan rahavirtaa tuottavien yksiköiden ryhmälle. Tämä liikearvo on testattu koko kansainvälisten toimintojen Itämeren alueen päällystys- ja kiviainestoiminnan tasolla, minkä lisäksi kullekin liiketoiminta-alueelle kohdistettu liikearvo on testattu erikseen maakohtaisesti.

Liikearvojen arvonalennustestaus

Liikearvon arvonalentumistestit laaditaan vuosittain ja aina, kun ilmaantuu viitteitä liikearvon mahdollisesta arvonalennustarpeesta. Testit laaditaan käyttöarvolaskelmina liiketoimintakohtaisesti noudattaen pienimmän rahavirtaa tuottavan yksikön periaatetta. Arvonalentumistestauksissa verrataan kunkin rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä olevien rahavirtojen diskontattua nykyarvoa kyseisen yksikön kirjanpitoarvoon. Mikäli nykyarvo on alhaisempi kuin kirjanpitoarvo, kirjataan erotus tulosvaikutteisesti meneillään olevan vuoden kuluksi.

Vuoden 2014 kolmannen vuosineljänneksen aikana tehdyt liikearvojen arvonalennustestaukset osoittivat, että rahavirtojen nykyarvot ylittävät kaikissa liiketoimintayksiköissä kirjanpitoarvon. Yhtiö suoritti vuoden 2014 lopussa uudelleen Suomen talonrakentamisen liikearvon arvonalentumistestauksen. Tehtyjen liikearvojen arvonalennustestausten perusteella ei ollut tarvetta tehdä liikearvon arvonalennuskirjauksia.

Liikearvojen arvonalennustestauksessa käytetyt ennusteet ja keskeiset oletukset

Rahavirtaa tuottavien yksiköiden rahavirtaennusteet laaditaan neljälle suunnitelmavuodelle johdon laatimien, toteutuneeseen kehitykseen perustuvien arvioiden perusteella. Rahavirtaennusteen laadinnassa käytetyt keskeiset oletukset ovat kyseisten markkinoiden kasvu, yhtiön kannattavuuskehitys sekä toimenpiteet, joihin yhtiö on sitoutunut.

Liikearvon arvonalentumistestauksen keskeiset olettamat ovat pitkän aikavälin kasvu sekä diskonttauskorko. Yhtiö käytti neljän (vuonna 2013 viiden) suunnitelmavuoden jälkeisten rahavirtojen kasvutekijänä yhden prosentin kasvuolettamaa, joka alitti testaushetkellä voimassaolleen EKP:n keskipitkän aikavälin inflaatiotavoitteen. Diskonttauskorkona käytetään oman ja vieraan pääoman painotettua keskimääräistä kustannusta (WACC, Weighted Average Cost of Capital), jossa huomioidaan riskitön korkotaso, epälikvidisyyspreemio, markkinoiden tuotto-odotus, toimialakohtainen beta-arvo, maariski ja vieraan pääoman korkotaso korkomarginaali huomioiden. Näitä tekijöitä painotetaan toimialan keskimääräisen tavoitepääomarakenteen mukaan. Oman ja vieraan pääoman kustannus ennen veroja (Pre-tax WACC) määritellään testauksissa yksikkökohtaisesti.

Herkkyysanalyysi

Arvonalennustestauksien yhteydessä laaditaan herkkyysanalyysit, joissa selvitetään yksiköittäin arvonalennustestauksien tärkeimpien oletusten mahdollisten muutosten vaikutusta testien tuloksiin. Keskeisimmät rahavirtojen nykyarvoon vaikuttavat oletukset ovat markkina- ja kilpailutilanteen kehitys sekä diskonttauskorko. Herkkyysanalyyseissä näihin oletuksiin vaikuttavia laskennan muuttujia vaihdellaan ja tutkitaan muutosten vaikutuksia rahavirtojen nykyarvon ja kirjanpitoarvon väliseen marginaaliin.

Suurin osa yhtiön liikearvoista kohdistuu infrarakentamisen toimintasegmentille. Vuoden 2014 herkkyysanalyysi osoittaa, etteivät tavanomaiset ja kohtuulliset muutokset testauksessa käytetyissä oletuksista aiheuta liikearvon arvonalennustarvetta infrarakentamisen toimintasegmentissä. Muiden Pohjoismaiden, Baltian tai Venäjän toimintoihin kohdistuviin liikearvoihin ei myöskään liity herkkyysanalyysin perusteella arvonalentumisriskiä. Herkkyysanalyysin perusteella merkittävin liikearvon arvonalentumisriski kohdistuu Suomen talonrakentamisen toimintasegmentille, jossa yksiköstä kerrytettävissä oleva rahamäärä ylittää kirjanpitoarvon 0,0 miljoonalla eurolla. Korostunut riski on seurausta Suomen yleisen taloustilanteen heikkoudesta, joka näkyy asunto- ja liikekohteiden kysynnässä. Herkkyysanalyysi osoittaa, että diskonttauskoron kasvu tai pitkänaikavälin kasvun pienentyminen aiheuttaisi alaskirjauksen Suomen talonrakentaminen toimintasegmentin liikearvoon.

Alla ovat testattavien yksiköiden liikearvon alaskirjausriskiä kuvaavat luvut toimintasegmenteittäin.

1 000 euroa Infra-
rakentaminen
Suomen talon-rakentaminen Venäjän toiminnot
2014Toimialalle kohdistetut liikearvot yhteensä
47 062 6 196 587
Nykyarvon suhde kirjanpitoarvoon *
3,63 1,00 1,34
Liikearvon arvonalennus, jos pitkän aikavälin vuotuinen
kasvu olisi yhden prosenttiyksikön matalampi
0 6 196 0

kasvu olisi kaksi prosenttiyksikköä matalampi
0 6 196 0
Liikearvon arvonalennus, jos diskonttauskorko
olisi puoli prosenttiyksikköä korkeampi
0 6 196 0

olisi yhden prosenttiyksikön korkeampi
0 6 196 0


1 000 euroa Kansainväliset toiminnot Talonrakentaminen Infrarakentaminen Talotekniikka
2013Toimialalle kohdistetut liikearvot yhteensä 42 583 6 196 6 158 25 164
Nykyarvon suhde kirjanpitoarvoon * 3,79 1,50 3,81 1,96
Liikearvon arvonalennus, jos pitkän aikavälin vuotuinen
kasvu olisi yhden prosenttiyksikön matalampi 0 0 879 0

kasvu olisi kaksi prosenttiyksikköä matalampi 0 0 879 0
Liikearvon arvonalennus, jos diskonttauskorko
olisi puoli prosenttiyksikköä korkeampi 0 0 879 0

olisi yhden prosenttiyksikön korkeampi 0 0 879 0

* Toimialoille kuuluvien testattavien, rahavirtaa tuottavien yksiköiden liikevaihdon mukaan painotettu keskiarvo. Alle yhden suhdeluku johtaisi arvonalennukseen.

 
TyökalutSulje