2 Toimintasegmentit

Lemminkäinen organisoi 1.1.2014 toimintansa viiteen toimintasegmenttiin. Pörssitiedotteessa 30.7.2014 yhtiö ilmoitti muuttavansa organisaatio- ja raportointirakennetta strategian tarkistuksen yhteydessä. Lemminkäinen-konsernin liiketoiminta on 1.8.2014 alkaen organisoitu kolmeen toimintasegmenttiin: Infrarakentaminen, Suomen talonrakentaminen ja Venäjän toiminnot. Segmenttiraportointi noudattaa tuloslaskelmaerien osalta konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteita. Segmenttien varoina raportoidaan käyttöomaisuus, vaihto-omaisuus sekä myynti ja muut saamiset.

Infrarakentaminen

Infrarakentamiseen kuuluvat päällystys- ja kiviainestoiminta, maa- ja pohjarakentaminen, kalliorakentaminen sekä tie-, katu- ja rataverkoston rakentaminen ja kunnossapito Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Baltian maissa. Lisäksi liiketoimintasegmentissä raportoidaan Ruotsin talonrakentaminen sekä televerkkoliiketoimintaan liittyvät erät.

Suomen talonrakentaminen

Talonrakentaminen kattaa asuntorakentamisen, liiketila- ja toimistorakentamisen, teollisuusrakentamisen, kiinteistökehityksen, toimitilahallinnan, elinkaarihankkeet ja korjausrakentamisen Suomessa.

Venäjän toiminnot

Venäjällä yhtiö toimii talonrakentajana ja infrarakentajana. Yhtiö keskittyy omaperusteisiin asuntorakennushankkeisiin erityisesti Pietarin seudulla sekä päällysteisiin ja erikoispäällysteisiin.

Kohdistamattomat erät

Muiden toimintojen tuloslaskelman kohdistamattomat erät sisältävät konsernin jakamattomia kuluja. Muiden toimintojen kohdistamattomat varat sisältävät pääasiassa rahoitusvaroja.

Segmenttiraportointi

1.1.–31.12.2014
1 000 euroa
Infra-
rakentaminen
Suomen talon-
rakentaminen
Venäjän toiminnot Muut toiminnot Eliminoinnit Konserni yhteensä, IFRS
Liikevaihto 1 338 984 538 957 196 126 26 847 -56 432 2 044 482
Poistot ja arvonalentumiset 36 605 259 1 884 5 686
44 434
Liikevoitto 37 980 9 339 19 749 -30 813
36 255

1.1.–31.12.2013
1 000 euroa
Infra-
rakentaminen
Suomen talon-
rakentaminen
Venäjän toiminnot Muut toiminnot Eliminoinnit Konserni yhteensä, IFRS
Liikevaihto 1 279 165 592 903 164 488 35 875 -52 304 2 020 127
Poistot ja arvonalentumiset 36 928 348 1 715 5 651
44 642
Liikevoitto -13 162 5 003 -337 -80 820
-89 316

1 000 euroa 31.12.2014 31.12.2013
Varat liiketoimintasegmenteittän

      Infrarakentaminen 465 744 533 956
      Suomen talonrakentaminen 472 197 454 619
      Venäjän toiminnot 101 770 152 172
      Muut toiminnot 42 988 47 835
      Segmentit yhteensä 1 082 699 1 188 582
      Talotekniikka
61 766
      Segmenteille kohdistamattomat varat ja konsernieliminoinnit yhteensä 175 078 92 306
Konserni yhteensä, IFRS 1 257 777 1 342 654
 
TyökalutSulje