20 Pitkäaikaiset myytävissä olevat rahoitusvarat

1 000 euroa 2014 2013
Tasearvo 1.1. 3 764 5 971
Muuntoero 0 0
Lisäykset 10 4
Vähennykset -583 -2 211
Tasearvo 31.12. 3 191 3 764Myytävissä olevat rahoitusvarat sisältävät useita erilaisia noteeraamattomia osakkeita. Yhden yksittäisen sijoituksen arvo ei ole kokonaisuuteen nähden merkittävä. Noteeraamattomien osakkeiden käypää arvoa ei ole voitu luotettavasti määrittää, minkä vuoksi ne esitetään hankintahintaisina mahdollisilla arvonalentumisilla vähennettyinä. Pitkäaikaisiin myytävissä oleviin rahoitusvaroihin sisältyvät osakkeet eritellään liitetiedon 11 kohdassa muut osakkeet ja osuudet.

 
TyökalutSulje