26 Rahoitusinstrumentit arvostusryhmittäin

1 000 euroa Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat/-velat Lainat ja saamiset Myytävissä olevat rahoitusvarat Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvelat Suojaus-laskennan alaiset johdannaiset Tasearvo Käypä arvo
31.12.2014


Pitkäaikaiset rahoitusvaratMyytävissä olevat rahoitusvarat

3 191

3 191 3 191

Muut pitkäaikaiset saamiset
546


546 318
Lyhytaikaiset rahoitusvaratMyyntisaamiset ja muut saamiset
282 905


282 905 282 905

Johdannaissopimukset 7 1097 109 7 109

Myytävissä olevat rahoitusvarat

25 118

25 118 25 118

Rahavarat
109 080


109 080 109 080
Rahoitusvarat yhteensä 7 109 392 530 28 309

427 948 427 720

Pitkäaikaiset rahoitusvelatKorolliset velat


139 513
139 513 139 366

Muut pitkäaikaiset velat


793
793 793
Lyhytaikaiset rahoitusvelatKorolliset velat


208 291
208 291 208 291

Ostovelat ja muut rahoitusvelat *


273 358
273 358 273 358

Johdannaissopimukset 4 1584 158 4 158
Rahoitusvelat yhteensä 4 158

621 955
626 113 625 966

1 000 euroa Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat/-velat Lainat ja saamiset Myytävissä olevat rahoitusvarat Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvelat Suojaus-laskennan alaiset johdannaiset Tasearvo Käypä arvo
31.12.2013


Pitkäaikaiset rahoitusvaratMyytävissä olevat rahoitusvarat

3 764

3 764 3 764

Muut pitkäaikaiset saamiset
904


904 857
Lyhytaikaiset rahoitusvaratMyyntisaamiset ja muut saamiset
389 293


389 293 389 293

Johdannaissopimukset 1 8811 881 1 881

Myytävissä olevat rahoitusvarat

30 010

30 010 30 010

Rahavarat
51 072


51 072 51 072
Rahoitusvarat yhteensä 1 881 441 268 33 774

476 923 476 876

Pitkäaikaiset rahoitusvelatKorolliset velat


61 348
61 348 61 305

Muut pitkäaikaiset velat


3 033
3 033 3 033
Lyhytaikaiset rahoitusvelatKorolliset velat


346 277
346 277 347 115

Ostovelat ja muut rahoitusvelat *


386 608
386 608 386 608

Johdannaissopimukset 2 006


74 2 079 2 079
Rahoitusvelat yhteensä 2 006

797 267 74 799 346 800 140

* Ostovelat ja muut rahoitusvelat eivät sisällä lakisääteisiä velvoitteita eivätkä saatuja ennakkomaksuja, koska näitä ei luokitella IFRS:n mukaisiksi rahoitusveloiksi.

Käypien arvojen määrittäminen

Muut pitkäaikaiset saamiset sisältää korottomia saamisia, joiden käyvät arvot on laskettu diskonttaamalla niistä tulevaisuudessa aiheutuvat kassavirrat nykyarvoon. Diskonttauksessa on käytetty riskittömiä markkinakorkoja ja niihin lisättyä riskipreemiota. Käytetyt diskonttokorot vaihtelevat välillä 3,6–19,3 prosenttia (0,6–4,8 %). Lyhytaikaisten myyntisaamisten ja muiden saamisten kirjanpitoarvo vastaa niiden käypää arvoa saamisten lyhyen maturiteetin vuoksi.

Pitkäaikaisen joukkovelkakirjalainan käypä arvo on sen markkinahinta tilinpäätöspäivänä. Muiden pitkäaikaisten korollisten velkojen käyvät arvot on laskettu diskonttaamalla niistä tulevaisuudessa aiheutuvat kassavirrat nykyarvoon. Diskonttauksessa on käytetty korkoja, joilla konserni saisi vastaavaa lainaa tilinpäätöshetkellä, ja se muodostuu riskittömästä korosta ja siihen lisätystä riskipreemiosta. Käytetyt diskonttokorot vaihtelevat välillä 2,2–4,8 prosenttia (2,3–3,2 %). Lyhytaikaisten rahoitusvelkojen kirjanpitoarvon oletetaan olevan lähellä niiden käypää arvoa velkojen lyhyen maturiteetin vuoksi.

Käyvän arvon hierarkia käypään arvoon arvostettavista rahoitusvaroista ja -veloista

Konserni on luokitellut käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat käyttäen käypien arvojen kolmitasoista hierarkiaa. Tason 1 rahoitusinstrumentit ovat markkinoilla aktiivisen kaupankäynnin kohteena, joten niiden käyvät arvot ovat saatavilla tehokkailta markkinoilta. Tason 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat markkinoilta saataviin tietoihin ja yleisesti hyväksyttyihin arvostusmenetelmiin. Tason 3 käyvät arvot eivät perustu todennettavissa olevaan markkinatietoon, vaan välittäjien antamiin noteerauksiin ja markkina-arvostusraportteihin.

1 000 euroa Taso 2 Taso 3 Yhteensä
31.12.2014


Myytävissä olevat rahoitusvaratOman pääoman ehtoiset sijoitukset
3 191 3 191

Rahamarkkinasijoitukset 25 118
25 118
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat johdannaisetJohdannaissaamiset

7 015
94 7 109

Johdannaisvelat 2 321 1 838 4 158

1 000 euroa Taso 2 Taso 3 Yhteensä
31.12.2013


Myytävissä olevat rahoitusvaratOman pääoman ehtoiset sijoitukset
3 764 3 764

Rahamarkkinasijoitukset 30 010
30 010
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat johdannaisetJohdannaissaamiset 1 858 23 1 881

Johdannaisvelat
862
1 217
2 079

Tason 3 täsmäytyslaskelma

Seuraavassa taulukossa esitetään tason 3 rahoitusinstrumenttien muutokset tilikaudella.

1 000 euroa Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat ja -velatKäypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat ja -velat
Muiden laajan tuloksen erien kautta käypään arvoon kirjattavat rahoitusvarat ja -velat
Alkusaldo 1.1.2014 -1 194 3 764
Lisäykset
10
Vähennykset
-583
Voitot tai tappiot tuloslaskelmassa yhteensä -549
Käyvät arvot 31.12.2014 -1 743 3 191

Voitot ja tappiot kauden lopussa hallussa olevista tason 3 rahoitusinstrumenteista


Liiketoiminnan muissa tuotoissa ja kuluissa

-1 7431 000 euroa Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat ja -velat
Muiden laajan tuloksen erien kautta käypään arvoon kirjattavat rahoitusvarat ja -velat
Alkusaldo 1.1.2013 -563 5 971
Lisäykset
4
Vähennykset
-2 211
Voitot tai tappiot tuloslaskelmassa yhteensä -631
Käyvät arvot 31.12.2013 -1 194 3 764

Voitot ja tappiot kauden lopussa hallussa olevista tason 3 rahoitusinstrumenteista


Liiketoiminnan muissa tuotoissa ja kuluissa -1 194

 
TyökalutSulje