27 Oma pääoma

Osakkeet ja osakepääoma

Lemminkäinen Oyj:llä on yksi osakelaji. Yhtiön osakkeiden lukumäärä 31.12.2014 oli 23 219 900 kappaletta (19 650 176) sekä omien osakkeiden lukumäärä yhteensä 16 687 kappaletta (34 915). Osakemäärän lisäys johtui vuonna 2014 järjestetystä merkintäoikeusannista, jossa merkittiin 3 569 724 uutta osaketta. Kaikki liikkeelle lasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti. Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Ylikurssirahasto

Ylikurssirahastoon on kirjattu emissiovoitot.

Suojausrahasto

Suojausrahastoon kirjataan suojauslaskennan piirissä olevien korkojohdannaisten tehokas osuus. Rahavirran suojausta sovelletaan korkoriskin suojaamisessa. Rahavirran suojaukseen kuuluvista korkojohdannaisista on vuoden 2014 aikana purettu suojausrahastosta tulokseen käyvän arvon muutosta -0,1 miljoonaa euroa (2013 kirjattu suojausrahastoon 0,5 milj. euroa) ennen laskennallisten verojen huomioimista. Suojausinstrumentit ovat erääntyneet ja suojauslaskenta on päättynyt raportointikauden aikana. Tuloslaskelman korkokuluihin on kauden aikana kirjattu yhteensä -0,1 miljoonaa euroa (-0,5 milj. euroa) rahavirran suojaustulosta.

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto sisältää osakkeiden merkintähinnan siltä osin, kun sitä ei nimenomaisen päätöksen mukaan merkitä osakepääomaan. Yhtiö järjesti vuonna 2014 merkintäoikeusannin, jonka seurauksena yhtiö kirjasi sijoitetun vapaan pääoman rahastoon yhteensä 27,7 miljoonaa euroa. Kirjaus sisältää osakeannissa kerätyt bruttovarat sekä antiin liittyvät kulut veroilla vähennettynä.

Oman pääoman ehtoinen laina

Yhtiön oma pääoma sisältää kaksi 70 miljoonan euron oman pääoman ehtoista lainaa, joista ensimmäinen on laskettu liikkeeseen vuonna 2012 ja toinen vuonna 2014. Lainoilla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa ne takaisin neljän vuoden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Lainat ovat vakuudettomia ja muita velkasitoumuksia heikommassa etuoikeusasemassa. Velkakirjan haltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna yhtiön osakkeenomistajien omistusta. Kuponkikorko vuoden 2012 lainalle on 10 % ja vuoden 2014 lainalle 8,75 %.

Muuntoerot

Muuntoerot sisältävät konsernin ulkomaalaisten yksiköiden ei-euromääräisten tilinpäätösten euromääräiseksi muuntamisesta syntyneet muuntoerot. Muuntoeroihin on kirjattu myös aikaisempina vuosina sovelletun nettoinvestoinnin suojauslaskennan suojausinstrumenttien voitot ja tappiot niiltä osin kun suojauslaskennan edellytykset ovat täyttyneet. Konserni ei ole soveltanut nettoinvestoinnin suojauslaskentaa raportointikaudella.

Vuoden 2014 lopussa muuntoeron määrä oli -21,7 miljoonaa euroa (-3,1 milj. euroa). Muuntoeron muutos vuoden 2014 aikana oli yhteensä -18,6 miljoonaa euroa. Muuntoeron määrään vuoden 2014 aikana vaikutti Venäjän ruplasta aiheutunut valuuttakurssimuutos yhteensä -15,8 miljoonaa euroa sekä Norjan kruunusta aiheutunut valuuttakurssimuutos yhteensä -2,7 miljoonaa euroa. Muuntoeron muutos sisältää 0,9 miljoonaa euroa määräysvallan tai yhteisen määräysvallan päättymisistä johtuvaa muutosta, joka on kirjattu tulosvaikutteisesti.


 
TyökalutSulje