29 Eläkevelvoitteet

Yhtiöllä on sen toimintamaissa useita maksupohjaisia eläkejärjestelyjä, joiden osalta noudatetaan kyseisten maiden paikallisia säännöstöjä ja käytäntöjä. Yhtiön merkittävin eläkejärjestelmä on Suomen TyEL, jossa etuudet määräytyvät suoraan etuudensaajan ansioiden mukaan. TyEL-eläkevakuutus on pääosin järjestetty eläkevakuutusyhtiöiden kautta ja niitä käsitellään maksupohjaisina eläkejärjestelyinä.

Yhtiöllä oli vuoden 2014 lopussa etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä Suomessa ja Norjassa, ja ne ovat loppupalkkaan perustuvia, lakisääteistä eläkettä täydentäviä tai ennen lakisääteistä eläkeikää eläkkeelle siirtymisen mahdollistavia järjestelyitä. Norjassa yhtiön kaksi etuuspohjaista järjestelyä päättyi vuoden 2014 aikana. Yhtiö kirjasi näiden supistumisesta voittoa 0,2 miljoonaa euroa, joka kirjattiin liiketoiminnan muihin tuottoihin. Vuonna 2013 yhtiön etuuspohjaisia järjestelyitä muutettiin maksupohjaisiksi Norjassa. Kyseisten järjestelyiden velvoitteet, yhteensä 12,4 miljoonaa euroa, täytettiin kokonaisuudessaan. Lisäksi yhtiö kirjasi supistumisesta voittoa 1,9 miljoonaa euroa, joka kirjattiin liiketoiminnan muihin tuottoihin. Suomen järjestelyn piiristä jäi vuonna 2013 pois kolme henkilöä, mikä on käsitelty järjestelyn velvoitteen osittaisena täyttämisenä eikä siitä syntynyt yhtiölle tulosvaikutusta.

1 000 euroa

31.12.2015 (ennuste) 31.12.2014 31.12.2013
Taseeseen kirjattu


Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo

576 614 969

Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo

-68 -61 -102

Eläkejärjestelyvelvoitteet taseessa

508 553 867


josta Suomessa

499 504 490


josta Norjassa

10 49 376

Arvio Lemminkäinen-konsernissa vuoden 2015 aikana etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin suoritettavista maksuista on 0,0 miljoonaa euroa. Arvioidut ja ennustetut luvut voivat poiketa toteutuvista luvuista.


1 000 euroa Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo Yhteensä
1.1.2014
969
-102 867
Kauden työsuoritukseen perustuvat menot
5

5
Nettokorkokulut
22
-3 19
Velvoitteen täyttäminen
-41
41
Järjestelyn supistumiset
-227

-227-241
38 -203
Uudelleenarvostukset

Järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto
13 13

Taloudellisten olettamien muutos -159

-159

Kokemusperäisten olettamien muutos 149

149


-10
13 3
Valuuttakurssierot -11
0 -11
Työnantajan suorittamat maksut

-23 -23
Maksetut etuudet -14
14
Yritysten yhteenliittymät ja lopetetut toiminnot
-79

-79
31.12.2014 614
-61 553
1 000 euroa Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo Yhteensä
1.1.2013 19 032
-13 816 5 216
Kauden työsuoritukseen perustuvat menot 1 383

1 383
Nettokorkokulut 393
-226 167
Velvoitteen täyttäminen -12 434
12 434
Järjestelyn supistumiset -1 933

-1 933


-12 591
12 208 -383
UudelleenarvostuksetJärjestelyyn kuuluvien varojen tuotto
27 27

Väestötilastollisten olettamien muutos
1 101

1 101

Taloudellisten olettamien muutos -4 479
586 -3 892

Kokemusperäisten olettamien muutos
-554

-554


-3 931
614 -3 318
Valuuttakurssierot -1 158
824 -334
Työnantajan suorittamat maksut

-314 -314
Maksetut etuudet -382
382
31.12.2013 969
-102 867
Yhtiön etuuspohjaisiin eläkevelvoitteisiin ei liity vähimmäisrahastointivelvoitteita.

31.12.2014 Suomi 31.12.2014 Norja 31.12.2013 Suomi 31.12.2013 Norja
Vakuutusmatemaattiset oletukset

Diskonttauskorko, %
2,5 3,0 3,3 4,1

Inflaatioaste, %
2,0 1,8 2,0 1,8

Tulevaisuuden palkankorotusolettama, %
1,0 3,0 1,0 3,3

Eläkkeidenkorotusolettama, %
2,1 2,3 2,1 0,6
31.12.2014 Suomi 31.12.2014 Norja 31.12.2013 Suomi 31.12.2013 Norja
Järjestelyn piirissä olevien

65-vuotiaiden miesten elinajanodote, vuotta
19,0 20,6 19,0 20,6

65-vuotiaiden naisten elinajanodote, vuotta
24,7 23,5 24,7 23,5

45-vuotiaiden miesten elinajanodote 65-vuotiaina, vuotta
20,6 22,8 20,6 22,8

45-vuotiaiden naisten elinajanodote 65-vuotiaina, vuotta
26,4 26,0 26,4 26,0
Lemminkäisen etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden varat koostuvat kokonaisuudessaan hyväksytyistä vakuutussopimuksista. Kyseiset eläkejärjestelyt eivät sisällä sijoituksia Lemminkäiseen tai yhtiön käyttämiin kiinteistöihin tai muihin varoihin. Varojen odotettu tuotto on arvio henkivakuutusyhtiön pitkän aikavälin kokonaishyvityksestä.


Järjestelyiden piiriin kuuluvat henkilöt kauden lopussa 31.12.2014 31.12.2013
Aktiiviset
6 12
Ei-aktiiviset, muut työvelvoitteettomat 9 9
Ei-aktiiviset, eläkeläiset
91 95
Yhteensä
106 116


Alla olevissa taulukossa esitetään olennaisten vakuutusmatemaattisten oletusten 0,5 prosenttiyksikön muutoksen vaikutus etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden velvoitteen määrään.

31.12.2014 Suomi 31.12.2014 Norja 31.12.2013 Suomi 31.12.2013 Norja
Olettaman 0,5 prosettiyksikön kasvun vaikutus velvoitteeseen


Diskonttauskorko
-4,76 % -0,33 % -4,49 % -3,32 %

Inflaatioaste
55,41 % - 4,98 % -

Tulevaisuuden palkankorotusolettama
0,24 % 0,01 % 0,17 % 0,01 %Olettaman 0,5 prosettiyksikön pienenemisen vaikutus velvoitteeseen

Diskonttauskorko
5,22 % 0,33 % 4,30 % 3,32 %

Inflaatioaste
-35,66 % - -4,74 % -

Tulevaisuuden palkankorotusolettama
-0,24 % -0,01 % -0,17 % -0,01 %
Yllä oleva herkkyysanalyysi on laadittu muuttamalla vakuutusmatemaattista olettamaa 0,5 prosenttiyksikköä muiden olettamien pysyessä muuttumattomina. Herkkyysanalyysin laskennassa on noudatettu samaa menetelmää kuin taseen eläkevelvoitetta laskettaessa.


2014 2013 2012 2011 2010
Järjestelyihin liittyvät varat ja velat viideltä vuodelta

Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo 614 969 19 032 21 674 21 776

Varojen käypä arvo -61 -102 -13 816 -13 376 -15 961


553 867 5 216 8 298 5 815
 
TyökalutSulje