30 Osakeperusteiset maksut

Suoritusperusteinen palkkio

Vuodet 2010–2012

Lemminkäisellä oli käytössä osakepohjainen kannustinjärjestelmä, jossa oli kolme ansaintajaksoa: kalenterivuodet 2010, 2011 ja 2012. Hallitus päätti ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Vuonna 2012 pitkän aikavälin palkitsemisen ansaintakriteerit olivat konsernin sijoitetun pääoman tuotolle ja konsernin omavaraisuusasteelle asetetut tavoitteet. Palkkio maksettiin osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettu osuus kattoi palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Järjestelmästä saatuja osakkeita ei saa luovuttaa sitouttamisjakson aikana, joka päättyy kahden vuoden kuluttua ansaintajakson päättymisestä.

Vuodet 2013–2015

Vuoden 2012 lopussa Lemminkäinen Oyj:n hallitus päätti uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2013, 2014 ja 2015. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Mahdollinen suoritusperusteinen palkkio ansaintajaksolta maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut. Osakkeita ei saa luovuttaa noin kahden vuoden mittaisen sitouttamisjakson aikana. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy sitouttamisjakson aikana, on hänen pääsääntöisesti palautettava palkkiona annetut osakkeet yhtiölle vastikkeetta.

Ehdollinen palkkio

Osakepalkkiojärjestelmän piirissä olevilla avainhenkilöillä on osakeomistuksen ja työ- tai toimisuhteen jatkumisen perusteella mahdollisuus saada järjestelmässä ehdollista palkkiota, eli niin sanottuja lisäosakkeita. Ehdollisen palkkion saaminen edellyttää, että avainhenkilö ennestään omistaa tai hallituksen päättämään päivään mennessä hankkii yhtiön osakkeita hallituksen ennalta päättämän määrän tai osan siitä. Tällöin avainhenkilö saa ehdollisena palkkiona yhden lisäosakkeen jokaista hankkimaansa osaketta kohden, mikäli hänen työ- tai toimisuhteensa on edelleen voimassa ja hän edelleen omistaa osakeostomahdollisuuden alaiset osakkeet ehdollisen palkkion maksuhetkellä. Ehdollisen palkkion ansaintajakso on kalenterivuodet 2013–2015.

Osakepalkkiojärjestelmien kirjauksissa käytetyt tiedot esitetään seuraavassa taulukossa:


Ehdollinen palkkio Suoriteperusteinen palkkio

2014 2013 2014 2013 2012
Myöntämispäivä 13.2.2014 6.2.2013 7.2.2014 7.2.2013 9.2.2012
Ansaintajakson alkamispäivä 1.1.2014 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2013 1.1.2012
Ansaintajakson päättymispäivä 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012
Sitouttamisjakson päättymispäivä 30.4.2017 30.4.2016 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
Oikeuden syntymisehdot Osakeomistus-velvollisuus Osakeomistus-velvollisuus Omavaraisuuaste, Sijoitetun pääoman tuotto EBIT, Sijoitetun pääoman tuotto Omavaraisuusaste, Sijoitetun pääoman tuotto
Toteutustapa Käteinen ja osake Käteinen ja osake Käteinen ja osake Käteinen ja osake Käteinen ja osake


Osakekurssi myöntämishetkellä, euroa 13,41 15,80 13,83 15,85 20,20
Osakkeen käypä arvo myöntämishetkellä, euroa * 12,81 15,03 13,31 15,26 19,70

Järjestelmästä annettavien osakkeiden enimmäislukumäärä myöntämishetkellä
259 730 205 591 75 076
Muutokset enimmäislukumäärään ansaintakaudella
-90 898 -3 449 2 433
Järjestelmästä annettavien osakkeiden enimmäislukumäärä ansaintakauden lopussa
168 832 202 142 77 509
Järjestelmästä ansaittujen osakkeiden lukumäärä ansaintakauden lopussa **

16 883 0 42 630
Myöntämisvuonna merkityt lisäosakkeet 860 16 036
Järjestelmän piiriin kuuluvien henkilöiden lukumäärä tilikauden lopussa 1 15 49 43 40
Ansaintakriteerien toteumaolettama, %

10,0 0,0 60,0
Arvio palautuvien osakepalkkioiden määrästä ennen sitouttamisjakson päättymistä, % 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

* Osakkeen käypä arvo järjestelmän myöntämishetkellä on osakkeen sen hetkinen arvo vähennettynä arvioiduilla ansaintajakson aikana maksettavilla osingoilla.

** Vuoden 2014 lukumäärä on arvio ansaituista osakkeista.

Vuonna 2014 kirjattiin osakepalkkiojärjestelmistä jaksotettua kulua tuloslaskelmaan yhteensä 0,3 miljoonaa euroa (1,0 milj. euroa). Osakepalkkiojärjestelmistä taseeseen kirjattu velka oli vuoden 2014 lopussa 0,1 miljoonaa euroa (0,9 milj. euroa). Yhtiö arvioi ennen vuotta 2015 toteutuneista osakepalkkiojärjestelmistä vuonna 2015 realisoituvan kulun määrän olevan noin 0,2 miljoonaa euroa. Todellisten kustannusten määrä voi poiketa arvioidusta.


 
TyökalutSulje