31 Varaukset

1 000 euroa Takuu-varaukset 10-vuotisvastuu-
varaukset
Ympäristö-varaukset Vuokravelvoite-
varaukset
Oikeuden-
käynti-
varaukset
Muut varaukset Yhteensä 31.12.2014 Yhteensä 31.12.2013
Varaukset 1.1. 7 089 8 657 3 196 1 476 5 900 847 27 164 22 341
Muuntoerot -121
-175

-18 -314 -492
Varausten lisäykset 11 088 593 457 3 924 6 408 6 22 477 15 083
Käytetyt varaukset -6 126 -615 -594 -1 851
-829 -10 016 -9 764
Tytäryritysten ostot ja myynnit -718
-718 -4
Varaukset 31.12.2014 11 212 8 635 2 884 3 549 12 308 6 38 594
Varaukset 31.12.2013 7 089 8 657 3 196 1 476 5 900 847
27 164

1 000 euroa Takuu-varaukset 10-vuotisvastuu-
varaukset
Ympäristö-varaukset Vuokravelvoite-varaukset Oikeuden-käynti-varaukset Muut varaukset Yhteensä 31.12.2014 Yhteensä 31.12.2013
Varaukset jakautuvat

Pitkäaikaisiin 1 159 7 554 2 884 3 549 12 308 6 27 461 19 935

Lyhytaikaisiin 10 053 1 08111 134 7 229

11 212 8 635 2 884 3 549 12 308 6 38 594 27 164


Takuuvaraus käsittää rakennusprojektin valmistumisen jälkeiset takuuvelvoitteen alaiset korjauskulut. Asuntokohteisiin liittyviä varauksia odotetaan käytettävän vuoden kuluessa varauksen tekemisestä. Muissa töissä takuuvarausten käyttöaika on pääsääntöisesti 1–2 vuotta.

Asunto- ja liikekohteiden rakentamiseen liittyvä 10-vuotisvastuuvaraus määritetään kokonaisuutena kaikista kyseisiä vastuita sisältävistä hankkeista.

Ympäristövaraukset liittyvät pääosin maanottopaikkojen maisemointivelvoitteisiin. Niiden odotettu käyttöaika riippuu maanottopaikan käytöstä, koska maisemointityöt aloitetaan pääsääntöisesti maanottopaikan hyödyntämisen loputtua. Lisäksi ympäristövaraus käsittää muut ympäristövelvoitteisiin liittyvät varaukset.

Vuokravastuuvelvoite syntyy, kun yhtiöllä on sopimukseen perustuva velvoite hankkia rakennettavan liikekiinteistökohteen toistaiseksi vuokraamattomiin tiloihin vuokralaisia. Vuokravastuuvelvoitteista tehtyjen varausten odotettu käyttöaika on 1–3 vuotta.

Oikeudenkäyntivaraus on kirjattu Helsingin käräjäoikeudessa vireillä olevista asfalttikartelliin liittyvistä vahingonkorvausoikeudenkäynneistä, joissa kantajina on 21 kuntaa. Näiden kanteiden osalta käsittelyjen odotetaan alkavan käräjäoikeudessa aikaisintaan vuoden 2016 aikana, ja niiden odotetaan kestävän 1–3 vuotta. Varauksen määrä on arvioitu Helsingin käräjäoikeuden 28.11.2013 antamien päätösten perusteella.

 
TyökalutSulje