34 Johdannaisinstrumentit

1 000 euroa Nimellisarvo Käypä arvo, positiivinen Käypä arvo, negatiivinen Käypä arvo,
netto
31.12.2014Valuuttajohdannaiset 77 179 7 015 -1 305 5 710
Korkojohdannaiset 40 000
-1 045 -1 045
Hyödykejohdannaiset 2 659 87 -1 838 -1 750

119 838 7 102 -4 188 2 915

1 000 euroa Nimellisarvo Käypä arvo, positiivinen Käypä arvo, negatiivinen Käypä arvo,
netto
31.12.2013Valuuttajohdannaiset 106 009 1 640 -726 914
Korkojohdannaiset 47 180 216 -180 36
Hyödykejohdannaiset 24 407 23 -1 217 -1 194

177 597 1 879 -2 123 -244

Johdannaisinstrumentin käypä arvo on tilinpäätöspäivän markkinahinnan perusteella laskettu voitto tai tappio sopimuksen sulkemisesta.

Kaikkiin johdannaisiin ei ole sovellettu suojauslaskentaa. Siitä huolimatta nämä johdannaissopimukset on solmittu suojaamistarkoituksessa. Johdannaiset on solmittu vähentämään liiketoiminnan riskejä sekä suojaamaan valuuttamääräisiä tase-eriä. Suojauslaskennan ulkopuolella olevien johdannaisten käyvän arvon muutokset on kirjattu tulosvaikutteisesti niiden luonteen mukaisesti joko rahoituseriin tai liiketoiminnan muihin tuottoihin ja -kuluihin.

Yllä esitettyihin johdannaisinstrumentteihin liittyy joissain tilanteissa toimeenpantavissa oleva nettoutus- tai muu vastaava järjestely, jonka mukaan kyseiset johdannaisvarat ja -velat voidaan selvittää nettomääräisenä. Nettoutusjärjestelyt ovat toimeenpantavissa tavallisiin johdannaisyleissopimuksiin sisältyvien tyypillisten velvoitteiden laiminlyönti- ja muiden erityisten eräännyttämisperusteiden mukaan. Nämä erät on esitetty taseessa bruttona, ja netottaminen olisi pienentänyt yllä esitettyjä lukuja yhteensä 1,4 miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa).

 
TyökalutSulje