35 Liiketoiminnan rahavirtojen oikaisut

1 000 euroa 1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013
Poistot ja arvonalentumiset 44 684 45 329
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -497 -562
Tuloslaskelmaan kirjatut rahoitustuotot ja -kulut 37 900 26 669
Varausten muutos 12 468 5 315
Eläkevelvoitteiden muutos -285 -3 763
Luottotappiot 6 035 5 331
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot sekä muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua -36 406 -4 450
Muuntoerot -19 421 -7 189
44 477 66 679

 
TyökalutSulje