39 Lähipiiritapahtumat

Lemminkäinen-konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuus- ja yhteisyritykset sekä johtoon kuuluvat avainhenkilöt mukaan lukien heidän lähipiirinsä. Johdon avainhenkilöihin kuuluvat yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsenet ja sisäisen tarkastuksen päällikkö.

Liiketoimet lähipiirin kanssa

1 000 euroa 1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013
Tavaroiden ja palveluiden myynti


Osakkuus- ja yhteisyrityksille 1 878 2 948

Johtoon kuuluville avainhenkilöille ja heidän lähipiireilleen 380 125


2 258 3 074
Tavaroiden ja palveluiden osto

Osakkuus- ja yhteisyrityksiltä 15 748 11 275


1 000 euroa 31.12.2014 31.12.2013
Tavaroiden/palveluiden ostoista/myynneistä aiheutuvat loppusaldot
Myyntisaamiset

Osakkuus- ja yhteisyrityksiltä 13 28

Johtoon kuuluvilta avainhenkilöiltä ja heidän lähipiireiltään 80 12593 153
Ostovelat


Osakkuus- ja yhteisyrityksille 241 212

1 000 euroa 31.12.2014 31.12.2013
Lainasaamiset osakkuus- ja yhteisyrityksiltä 154

Lähipiiritoimet osakkuus- ja yhteisyritysten kanssa ovat pääosin asfalttiurakoita ja kiviainestoimituksia. Myynnit johtoon kuuluville avainhenkilöille tai heidän lähipiireilleen sisältävät yhden pitkäaikaisen omaisuuserän myynnin markkinahintaan sekä yhden rakennuspalvelun myynnin markkinahintaan. Luettelo sijoituksista tytär- sekä osakkuus- ja yhteisyrityksiin on liitetiedossa 11.

Johtoon kuuluvien avainhenkilöiden palkitseminen

Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän peruspalkasta ja luontoiseduista sekä lyhyen ja pitkän aikavälin palkitsemisesta HR-valiokunnan esityksen pohjalta. Lisäksi hallitus päättää vuosittain johdon lyhyen ja pitkän aikavälin palkitsemisen mittarit ja niiden tavoitearvot, joilla pyritään tukemaan strategisten tavoitteiden saavuttamista. Hallitus päättää toimitusjohtajan esityksen pohjalta mittareiden mukaisten tavoitteiden saavuttamisesta sekä palkkioiden määrän.

Hallituksen hyväksymän johdon palkitsemispolitiikan mukaisesti toimitusjohtajan, konsernin johtoryhmän ja muun johdon palkat koostuvat kiinteästä peruspalkasta, luontoiseduista, muista eduista, vuosittaisista lyhyen aikavälin kannustimista (tulospalkkio) sekä pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmistä ja eläkejärjestelyistä.

Alla olevassa taulukossa esitetään johtoon kuuluvien avainhenkilöiden palkitsemiseen liittyvät kulut. Taulukon luvut esitetään kunkin konsernitoimitusjohtajan osalta erikseen ja muiden johtoon kuuluvien avainhenkilöiden osalta yhteenlaskettuna. Johtoon kuuluvien avainhenkilöiden palkkioista, palkoista ja muista lyhytaikaisista työsuhde-etuuksista yhtiö kirjasi vuonna 2014 sosiaaliturvakulua 0,9 miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa). Sosiaaliturvakulut eivät sisälly alla olevassa taulukossa esitettyihin kuluihin. Taulukossa esitetyt summat ovat suoriteperusteisia ja siihen sisältyvät tulos- ja osakepalkkiot perustuvat vuoden lopussa tehtyyn arvioon niiden toteumasta. Luvut eivät sisällä talous- ja rahoitusjohtajan palvelusopimuksen mukaista palkkiota ajalta 1.4.–30.6.2014.

1 000 euroa 1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013
Lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 2 779 2 622

Timo Kohtamäki 168 511

Berndt Brunow (toimitusjohtajakaudelta)* 170

Casimir Lindholm (toimitusjohtajakaudelta) 297

Muut johtoon kuuluvat avainhenkilöt kuin toimitusjohtaja 2 145 2 110

Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 758 835

Timo Kohtamäki 330 337

Casimir Lindholm (toimitusjohtajakaudelta) 75

Muut johtoon kuuluvat avainhenkilöt kuin toimitusjohtaja 354 498

Osakeperusteiset maksut 128 428

Timo Kohtamäki 33 128

Casimir Lindholm (toimitusjohtajakaudelta) 5

Muut johtoon kuuluvat avainhenkilöt kuin toimitusjohtaja 91 300

Irtisanomisen yhteydessä suoritetut etuudet** 2 003

Timo Kohtamäki** 1 084

Muut johtoon kuuluvat avainhenkilöt kuin toimitusjohtaja** 919

Muut pitkäaikaiset etuudet
6

Muut johtoon kuuluvat avainhenkilöt kuin toimitusjohtaja
6

Johtoon kuuluvien avainhenkilöiden palkitseminen yhteensä 5 669 3 891

*Sisältää toimitusjohtajakauden aikaiset hallitustyöskentelystä maksetut palkkiot sekä korvauksen toimitusjohtajan tehtävästä

**Ei sisällä osakeperusteisia maksuja eikä irtisanomisajan lisäeläkekuluja

Lyhytaikaiset työsuhde-etuudet

Kiinteällä peruspalkalla tarkoitetaan henkilön kuukausittaista rahapalkkaa, joka määräytyy tehtävän vaativuuden sekä tehtävää hoitavan henkilön kokemuksen ja suoriutumisen mukaan. Autoedun, matkapuhelinedun ja ravintoedun lisäksi johdolla on laajennetut vakuutukset vapaa-ajan tapaturmille sekä matkustamiseen. Kokonaispalkan käsite kattaa kiinteän peruspalkan ja luontoisedut.

Johdon ansaitseman tulospalkkion suuruus riippuu vuoden alussa määriteltyjen taloudellisten ja toiminnallisten tulospalkkiotavoitteiden toteutumisesta. Lemminkäisen johto on jaettu neljään tulospalkkioryhmään, jotka määrittelevät kunkin henkilön maksimitulospalkkioprosentin. Henkilön tulospalkkioryhmän määräytyminen perustuu organisaatiotasoon sekä tehtävän vaativuuteen ja liiketoiminnalliseen vaikuttavuuteen. Vuonna 2014 johdon tulospalkkion suuruus perustui konsernin tulokseen ennen veroja sekä tehostamisohjelmaan tai muihin kehittämiseen liittyvien tavoitteiden toteutumiseen. Johtoryhmän toimialajohtajien tulospalkkiot perustuivat lisäksi kunkin toimialan liikevoittoon. Tulospalkkiotavoitteiden toteutumista seurattiin puolivuosittain. Toimitusjohtajan maksimitulospalkkio oli 80 % ja johtoryhmän muiden jäsenten 60 % vuotuisesta rahapalkasta.

Lemminkäinen Oyj:n yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen jäsenet ja päättää heidän palkkionsa. Palkkiot maksetaan kokonaan rahana. Jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Lemminkäisen hallituksen jäsenet eivät kuulu osakepohjaiseen palkkiojärjestelmään, eivätkä hallituksen jäsenet ole työsuhteessa Lemminkäiseen. Vuoden 2014 varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 10 000 euroa kuukaudessa (10 000 euroa) ja hallituksen jäsenten palkkioksi 3 000 euroa kuukaudessa (3 000 euroa). Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan 500 euron kokouspalkkio (500 euroa). Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron (1 000 euroa) ja jäsenille 500 euron (500 euroa) kokouskohtainen palkkio valiokunnan kokouksista. Suomen ulkopuolella asuville jäsenille kokouskohtaiset palkkiot maksetaan 1 000 eurolla korotettuna.

Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet

Vuoden 2010 alusta alkaen toimitusjohtajan ja Lemminkäisen johtoryhmän jäsenten lisäeläkejärjestelyt pohjautuvat maksuperusteiseen käytäntöön sekä vapaakirjan ansaitsemiseen. Maksun suuruus määräytyy prosentteina vuosipalkasta. Toimitusjohtajalla ja konsernin muilla johtoryhmän jäsenillä on oikeus siirtyä eläkkeelle vanhan järjestelyn mukaisesti 60 vuotta täytettyään tai 15.9.2011 voimaantulleen järjestelyn mukaan 63 vuotta täytettyään. Toimitusjohtajan maksuperusteisen lisäeläkejärjestelyn suuruus on 1.8.2014 alkaen 20 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta.

Muut pitkäaikaiset etuudet

Kulut muista pitkäaikaisista eduista syntyivät lähipiirin konsernin henkilöstökäytäntöjen mukaisista palvelusvuosipalkkioista ja merkkipäivämuistamisista.

Irtisanomisen yhteydessä suoritettavat etuudet

Lemminkäisen toimitusjohtajasopimuksen ja muiden johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Mikäli yhtiö irtisanoo toimitusjohtajasopimuksen, on toimitusjohtajalla sopimuksen päättyessä oikeus kertakaikkiseen erokorvaukseen, joka vastaa 12 kuukauden rahapalkkaa sopimuksen päättymishetkellä. Muilla johtoryhmän jäsenillä vastaava korvaus vastaa kuuden kuukauden rahapalkkaa sopimuksen päättymishetkellä. Timo Kohtamäen toimitusjohtajasopimuksessa erokorvauksen määrä vastasi 18 kuukauden rahapalkkaa.

Osakeperusteiset maksut

Konsernin avainhenkilöiden osakepohjainen kannustinjärjestelmä koostuu suoritusperusteisesta ja ehdollisesta palkkiosta.

Suoritusperusteinen palkkio koostuu kolmesta ansaintajaksosta, jotka ovat kalenterivuodet 2013, 2014 ja 2015. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Vuonna 2014 osakepalkkiojärjestelmän ansaintakriteerit olivat konsernin sijoitetun pääoman tuotto ja omavaraisuusaste.

Suoritusperusteisen palkkion lisäksi avainhenkilöillä on osakeomistuksen ja työ- ja toimisuhteen jatkumisen perusteella mahdollisuus saada järjestelmässä ehdollista palkkiota. Ehdollisen palkkion tavoitteena on kannustaa konsernin avainhenkilöitä omistamaan yhtiön osakkeita laajemmin. Ehdollisen palkkion ansaintajakso on kalenterivuodet 2013–2015.

Osakeperusteisista maksuista kerrotaan tarkemmin liitetiedossa 30.


 
TyökalutSulje