6 Tietoja rakennushankkeista

1 000 euroa 31.12.2014 31.12.2013
Osatuloutus, jatkuvat toiminnot

Valmistusasteen mukaan tilikaudella tuotoiksi kirjatut tulot 1 654 052 1 705 601
Keskeneräisten hankkeiden toteutuneet menot ja kirjatut voitot (vähennettynä kirjatuilla tappioilla) 1 467 033 1 150 364
Hankkeita koskevat bruttosaamiset asiakkailta 32 732 58 479
Hankkeita koskevat bruttovelat asiakkaille 67 424 56 547

Palvelutoimilupajärjestelyt

Lemminkäisellä on käynnissä kolme merkittävää elinkaarihanketta, jotka sijaitsevat Kuopiossa, Oulussa ja Pudasjärvellä.

Kuopio

Lemminkäinen PPP Oy (palveluntuottaja) allekirjoitti elinkaarihanketta koskevat sopimukset 14.12.2009 Kiinteistö Oy Kuopion koulutilojen (rahoittaja) kanssa. Hankekokonaisuuteen kuuluvat neljän koulun ja yhden päiväkodin uudisrakennus- ja peruskorjaustyöt. Rakennusten hoito ja ylläpito ovat palveluntuottajan vastuulla 25 vuoden palvelujakson ajan. Hankkeen kokonaisarvo on 93,5 miljoonaa euroa.

Rahoittaja omistaa nykyiset rakennukset ja maapohjan. Palveluntuottaja uudisrakentaa ja peruskorjaa kohteet rahoittajan kanssa tekemiensä urakkasopimusten perusteella, ja Kuopion kaupunki saa kohteet hallintaansa niiden luovutuksen jälkeen. Lemminkäinen PPP Oy hoitaa ja ylläpitää kohteita palvelusopimukseen perustuen noin 25 vuotta. Kuopion kaupunki toimii rahoittamiensa kohteiden osalta itse urakkasopimusten tilaajana ja rahoittajan edustajana. Urakkasopimukset on sovittu kiinteähintaisina rakennuskustannusindeksiin ja viitekorkoon sidottuina, ja rahoittaja maksaa urakkahinnat urakkasopimusten maksupostien mukaisesti. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta käyttää mitään kohteita eikä mahdollisuutta järjestää oheiskäyttöä.

Kuopion kaupungilla on oikeus irtisanoa sopimus 6 kuukauden irtisanomisajalla tietyin Palveluntuottajan intressit huomioivin lisäehdoin. Kuopion kaupungilla on oikeus päättää sopimus 10. ja 20. sopimusvuoden jälkeen eli vuosina 2021 ja 2031. Palveluntuottajalla on oikeus irtisanoa sopimus 6 kuukauden irtisanomisajalla, mikäli Rahoittaja tai Kuopion kaupunki jättää maksuvelvoitteensa suorittamatta 90 päivän ajan.

Hankkeeseen kuuluvista rakennuksista kaikki ovat rakennusvaiheen osalta valmiita. Kahdesta ensimmäisestä valmistuneesta kohteesta (Martti Ahtisaaren koulu ja Puijonsarven koulu) investointivaiheen aikaiset takuuajat ovat jo päättyneet ja takuuajan vakuudet palautettu. Rajalan koulun ja Puijonlaakson päiväkodin takuuajat jatkuvat vielä vuodelle 2014 ja Pohjantien koulun osalta vuodelle 2015. Hankkeen investointivaihe on edennyt kokonaisuudessaan aikataulu-, kustannus- ja laatutavoitteiden mukaisesti.

Hankkeen kaikkien kohteiden hoito- ja ylläpitojakso (palvelujakso) on käynnissä ja palvelujen tuottaminen on toteutunut suunnitelmien mukaisesti eikä palvelu- tai käytettävyysvähennyksiä ole kohteissa ollut.

Oulu

Lemminkäinen PPP Oy (palveluntuottaja) allekirjoitti sopimuksen 1.6.2012 Oulun kaupungin, liikelaitos Oulun tilakeskuksen (tilaaja) kanssa. Hankekokonaisuuteen kuuluu Oulun Kastellin monitoimitalon uudisrakennus ja Tenavalinnan päiväkodin purkaminen sekä väliaikaisten tilojen järjestäminen. Rakennusten hoito ja ylläpito ovat palveluntuottajan vastuulla 25 vuoden palvelujakson ajan. Hankkeen kokonaisarvo on 86 miljoonaa euroa.

Oulun kaupunki omistaa nykyiset rakennukset ja maapohjan. Palveluntuottaja uudisrakentaa kohteen Tilaajan kanssa tekemiensä urakkasopimusten perusteella ja Oulun kaupunki saa kohteet hallintaansa niiden luovutuksen jälkeen. Lemminkäinen PPP Oy hoitaa ja ylläpitää kohdetta palvelusopimukseen perustuen noin 25 vuotta. Oulun kaupunki toimii rahoittamiensa kohteiden osalta itse urakkasopimusten tilaajana. Urakkasopimus on sovittu kiinteähintaisena rakennuskustannusindeksiin ja viitekorkoon sidottuina ja Tilaaja maksaa urakkahinnan urakkasopimuksen maksupostien mukaisesti. Palveluntuottajalla on oikeus järjestää kohteiden oheiskäyttöä ennalta sovittujen ehtojen mukaisesti sekä oikeus periä maksuja kohteiden oheiskäytöstä. Yhtiö ei ole kirjannut oheiskäyttöoikeudesta aineetonta hyödykettä sen hyödyntämiseen liittyvän epävarmuuden vuoksi.

Oulun kaupungilla on oikeus irtisanoa Palvelusopimus 6 kuukauden irtisanomisajalla tietyin Palveluntuottajan intressit huomioivin lisäehdoin. Palveluntuottajalla on oikeus irtisanoa sopimus 6 kuukauden irtisanomisajalla, mikäli Oulun kaupunki jättää maksuvelvoitteensa suorittamatta 90 päivän ajan.

Kastellin monitoimitalon rakennusvaihe on alkanut vuoden 2012 loppukeväällä. Kaikkien rakennustöiden tulee olla valmiina vuoden 2014 syksyyn mennessä, jolloin palvelujakso alkaa. Hanke on edennyt pääsääntöisesti aikataulu- ja laatutavoitteiden mukaisesti mutta kohteen rakennustöiden kustannuskertymä on ollut suunniteltua suurempi ja hankkeen investointivaiheen laskennallisesta katteesta on jouduttu tinkimään. Hoito- ja ylläpitojakson palvelujen tuottaminen on toteutunut suunnitelmien mukaisesti eikä palvelu- tai käytettävyysvähennyksiä ole jouduttu tekemään.

Pudasjärvi

Lemminkäinen PPP Oy (palveluntuottaja) allekirjoitti sopimuksen 13.3.2014 Pudasjärven kaupungin (tilaaja) kanssa. Hankekokonaisuuteen kuuluvat Pudasjärven hirsirakenteisen koulukampuksen suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito. Rakennusten hoito ja ylläpito ovat palveluntuottajan vastuulla 25 vuoden palvelujakson ajan palvelujakson alkamisesta eli vuoteen 2041 saakka. Hankkeen kokonaisarvo on 41 miljoonaa euroa.

Pudasjärven kaupunki omistaa kohteen maapohjan. Palveluntuottaja uudisrakentaa kohteen tilaajan kanssa tekemiensä urakkasopimusten perusteella, ja Pudasjärven kaupunki saa kohteet hallintaansa niiden luovutuksen jälkeen. Lemminkäinen PPP Oy hoitaa ja ylläpitää kohdetta palvelusopimukseen perustuen noin 25 vuotta. Pudasjärven kaupunki toimii rahoittamiensa kohteiden osalta itse urakkasopimusten tilaajana. Urakkasopimukset on sovittu kiinteähintaisina rakennuskustannusindeksiin sidottuina, ja tilaaja maksaa urakkahinnan urakkasopimuksen maksupostien mukaisesti. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta järjestää kohteiden oheiskäyttöä. Palvelusopimus päättyy automaattisesti sopimuskauden päättyessä eikä kummallakaan osapuolella ole mahdollisuutta purkaa tai irtisanoa sopimusta kesken sopimuskauden ilman, että on tapahtunut jokin sopimusrikkomus.

Pudasjärven koulukampuksen rakennusvaihe alkoi vuoden 2014 loppukeväällä ja kohteen investointivaihe päättyy kesällä 2016. Hanke on edennyt pääsääntöisesti aikataulu-, laatu- ja kustannustavoitteiden mukaisesti.

 
TyökalutSulje