Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (IFRS)

1 000 euroa Liite Osake-
pääoma
Yli-
kurssi-
rahasto
Suo-
jaus-
rahasto
Arvon-muutos-rahasto Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Oman pää-
oman ehtoinen laina
Muunto-
erot
Kertyneet voitto-
varat
Emo-
yhtiön omistajille kuuluva pääoma
Määräys-
vallat-
tomien omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2013
34 043 5 675 -436 15 63 607 69 095 4 532 264 861 441 391 373 441 764

Tilikauden tulos-93 723 -93 723 225 -93 498


Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Eläkevelvoitteet 29

2 404 2 404
2 404


Erät, jotka saatetaan
myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi

Muuntoerot 27 -7 675
-7 675
-7 675

Rahavirran suojaus 27 378
378
378

Myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutos


-15-15
-15


Tilikauden laaja tulos yhteensä
378 -15

-7 675 -91 319 -98 632 225 -98 407


Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta-270 -270
-270
Määräysvallattomien omistajien omistuksen muutos

-16 -16
Määräysvallattomien omistajien osakkeiden lunastusoptio-535 -535
-535
Yhtiölle palautuneet osakkeet, määräys-
vallattoman osuuden lunastus osakevaihdolla vuonna 2010
-800 -800
-800
Osakepalkkio-järjestelmät
156

-808 -651
-651
Oman pääoman ehtoisen lainan korot-5 285 -5 285
-5 285
Osingonjako 17 -11 762 -11 762
-11 762
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä
156

-19 459 -19 303 -16 -19 318

Oma pääoma 31.12.2013
34 043 5 675 -59
63 763 69 095 -3 143 154 084 323 457 582 324 038


1 000 euroa Liite Osake-
pääoma
Yli-
kurssi-
rahasto
Suo-
jaus-
rahasto
Arvon-muutos-rahasto Sijoitetun vapaan pää-
oman rahasto
Oman pää-
oman ehtoinen laina
Muunto-
erot
Kertyneet
voitto-
varat
Emo-
yhtiön omistajille kuuluva pääoma
Määräys-vallat-tomien omistajien osuus Oma pääoma   yhteensä
Oma pääoma 1.1.2014
34 043 5 675 -59
63 763 69 095 -3 143 154 084 323 457 582 324 038


Tilikauden tulos


  18 165 18 165 -35 18 130


Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Eläkevelvoitteet 29


-3 -3
-3


Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot 27

-18 559
-18 559
-18 559

Rahavirran suojaus 27

59
59
59


Tilikauden laaja tulos yhteensä


59


-18 559 18 161 -339 -35 -374


Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta163 163
163
Määräysvallattomien omistajien omistuksen muutos
-403 -403
Yhtiön palauttamat osakkeet, määräys-
vallattoman osuuden lunastus osakevaihdolla vuonna 2010
424 424
424
Tuotot osakeannista 2729 272


29 272
29 272
Transaktiokulut osakeannista 27-1 587


-1 587
-1 587
Oman pääoman ehtoisen lainan korot-8 307 -8 307
-8 307
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä
27 684

-7 720 19 964 -403 19 561

Oman pääoman ehtoinen laina 27
69 283

69 283
69 283
Oma pääoma 31.12.2014
34 043 5 675

91 448 138 377 -21 702 164 525 412 365 143 412 508

 
TyökalutSulje