Tunnuslukujen laskentakaavat

SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO-%
Tulos ennen veroja + rahoituskulut x 100
Oma pääoma yhteensä (keskimäärin) + korolliset velat (keskimäärin)


OMAN PÄÄOMAN TUOTTO-%
Tilikauden tulos x 100
Oma pääoma yhteensä (keskimäärin)


OMAVARAISUUSASTE, %
Oma pääoma yhteensä x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot


GEARING, %
Korolliset velat – likvidit varat x 100
Oma pääoma yhteensä


KOROLLINEN NETTOVELKA
Korolliset velat – likvidit varat


LAIMENTAMATON OSAKEKOHTAINEN TULOS
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos – suoriteperusteisesti lasketut oman pääoman ehtoisen lainan korot verovaikutuksella oikaistuna
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo


LAIMENNETTU OSAKEKOHTAINEN TULOS
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos – suoriteperusteisesti lasketut oman pääoman ehtoisen lainan korot verovaikutuksella oikaistuna
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo + laimentavat potentiaaliset kantaosakkeet


OMA PÄÄOMA/OSAKE
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo


OSINKO/OSAKE
Tilikauden osingonjako
Kokonaisosakemäärä – omat osakkeet


OSINKO/TULOS, %
Tilikauden osingonjako x 100
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos


EFEKTIIVINEN OSINKOTUOTTO, %
Osinko/osake x 100
Tilikauden päätöskurssi


HINTA/VOITTOSUHDE (P/E)
Tilikauden päätöskurssi
Laimentamaton osakekohtainen tulos


OSAKEKANNAN MARKKINA-ARVO
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä x tilikauden päätöskurssi

 
 
TyökalutSulje