Strategia vuosille 2014–2016

Tarkistimme strategiamme kesällä 2014 terävöittääksemme strategisia painopistealueitamme talotekniikkaliiketoiminnan myynnin jälkeen. Meillä on jatkossa keskitetympi liiketoimintaportfolio – infrarakentaminen ja talonrakentaminen. Haemme kannattavaa kasvua infran projektirakentamisesta ja pääkaupunkiseudun omaperusteisesta asuntotuotannosta Suomessa. Keskitymme toimintamme tehostamiseen päällystyksessä ja talonrakentamisen urakkatuotannossa.

Uuden strategiamme toteutusta tukee 1.1.2015 voimaan tullut organisaatiorakenne, jossa jaoimme infrarakentamisen kahteen segmenttiin. Tällä varmistamme oikeanlaiset johtamismallit sekä infrarakentamisen projekteihin että päällystykseen, joissa on erilaiset kehitystarpeet.

Jatkossa raportointisegmenttimme ovat:

 • päällystys
 • infraprojektit
 • Suomen talonrakentaminen
 • Venäjän toiminnot.

Kohti parempaa kilpailukykyä

Tunnistimme kesällä 2014 useita toimenpiteitä liiketoimintamme kannattavuuden, operatiivisen tehokkuuden ja pitkän aikavälin kilpailukyvyn parantamiseksi. Aloitimme liiketoimintamme tehokkuutta ja kilpailukykyä parantavat sisäiset kehityshankkeet syksyllä 2014. Hankkeiden ensimmäiset vaiheet valmistuvat vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla, ja ne viedään päätökseen vuoden 2016 loppuun mennessä.

Sisäiset kehityshankkeet keskittyvät:

 • tarjousprosessien yhdenmukaistamiseen esimerkiksi hinnoittelussa ja toimintamalleissa
 • projektinhallinnan, projektiseurannan ja projektipoikkeamien hallinnan kehittämiseen
 • päällystyksen ja infrarakentamisen kaluston optimointiin.

Panostamme myös tehokkaampaan pääoman käyttöön esimerkiksi nopeuttamalla laskutusta sekä optimoimalla käyttö- ja vaihto-omaisuuden tuloksentekokykyämme vastaavaksi.

Lisäksi päällystysliiketoiminnassa haemme parempaa kannattavuutta, jota liiketoiminnan yhdistäminen omaksi segmentiksi tukee. Voimme hyödyntää parhaita käytäntöjä ja mittakaavaetuja yli maantieteellisten rajojen entistä paremmin sekä sovittaa paikallista läsnäoloa ja kalustoa liiketoiminnan tarpeita vastaavaksi.

Keskitämme toimintaamme talonrakentamisessa

Keskitymme jatkossa entistä vahvemmin Helsingin ja Pietarin kasvaviin alueisiin talonrakentamisessa. Panostamme Suomessa omaperusteisiin rakennusprojekteihin ja neuvottelu-urakoihin pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa.

Pietarissa rakennamme comfort-luokan asuntoja, jotka on suunnattu kasvavan keskiluokan tarpeisiin. Asunnoissa yhdistyvät korkea tekninen laatu ja yksilölliset asumisratkaisut. Arvioimme, ettei liikevaihtomme Venäjällä kasva seuraavien vuosien aikana johtuen maan taloudellisesta ja poliittisesta epävarmuudesta.

Vähennämme talonrakentamisen kilpailu-urakoinnin määrää sekä Suomessa että Venäjällä.

Panostamme vahvaan asemaan Pohjois-Euroopan infrarakentamisessa

Meillä on vahva asema infrarakentamisen ratkaisujen ja palveluiden tuottamisessa Pohjoismassa ja Baltian maissa. Pitkällä aikavälillä keskitymme tämän aseman hyödyntämiseen ja pyrimme laajentamaan toimintaamme kasvavilla infrarakentamisen markkinoilla Suomen ulkopuolella teknisen asiantuntemuksemme ja monipuolisen osaamisemme avulla. Haemme kannattavaa kasvua esimerkiksi energia- ja logistiikkasektoreilta.

Taloudelliset tavoitteemme

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme ovat:

 • sijoitetun pääoman tuotto 18 prosenttia yli syklin
 • omavaraisuusaste vähintään 35 prosenttia.

Lisäksi lyhyen aikavälin tavoitteena on saavuttaa yli 15 prosentin sijoitetun pääoman tuotto vuoden 2016 loppuun mennessä.

Tavoittelemme vakaata osingonjakopolitiikkaa, jossa vähintään 40 prosenttia tilikauden tuloksesta jaetaan osakkeenomistajille osinkoina. Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2014 ei jaeta osinkoa. 

Sijoitetun pääoman tuotto, %

10 11 12 13 14
Sijoitetun pääoman tuotto 7,0 10,8 10,8 -9,4 13,5

Omavaraisuusaste, %

10 11 12 13 14
Omavaraisuusaste 35,0 30,8 37,2 27,3 37,1
 

Tulos/osake, osinko/osake

10 11 12 13 14*
Tulos/osake, euroa 0,01 1,68 1,94 -4,81 0,40
Osinko/osake, euroa 0,50 0,50 0,60 0,00 0,00
Osakkeenomistajille jaettu osinko tilikauden tuloksesta % 50 28 27 0 0

*Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2014 ei jaeta osinkoa.

Vuosien 2010—2013 luvut sisältävät takautuvan oikaisun johtuen vuoden 2014 merkintäoikeusannin vaikutuksesta osakkeiden lukumäärän painotettuun keskiarvoon.

 

 

Strategian eteneminen

Tavoite

Toimenpiteet 2014

Toimenpiteet 2015

Kannattavuuden
parantaminen

 • Deliver 2014
  -kustannussäästöohjelma
 • Deliver 2014 -kustannussäästöohjelman saattaminen päätökseen

Taseen ja pääoman
vahvistaminen

 • 5 vuoden jvk-laina 100 milj. euroa
 • Osakeanti 30 milj. euroa
 • Hybridilaina 70 milj. euroa
 • Ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen ja omaisuuserien myynti
 • Ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen ja omaisuuserien myynti
 • Käyttöpääoman tehostaminen
 • Liiketoiminnan parempi kannattavuus

Kilpailukyvyn
parantaminen

 • Kustannusrakenteen keventäminen
 • Riskien- ja projektinhallinnan parantaminen
 • Uusi toimintamalli
  • Yhtenäiset toimintatavat ja parhaiden käytäntöjen jakaminen
  • Talvisuunnittelu
 • Sisäiset kehityshankkeet
  • Tarjousprosessien yhdenmukaistaminen
  • Projektinhallinnan parantaminen
  • Kaluston optimointi

 

Vahvuutemme

Läsnäolo kasvavilla markkinoilla

Meillä on vahva asema Pohjoismaiden kasvavilla inframarkkinoilla. Asuntorakentamisessa keskitymme entistä vahvemmin Pietarin ja Helsingin kasvaviin alueisiin.

Vahva asema päällystyksessä päämarkkina-alueilla

Hyödynnämme vahvaa asemaamme esimerkiksi toiminnan tehokkuudessa ja tuotekehityksessä.

Monipuolista osaamista vaativiin infraprojekteihin

Arvioimme olevamme johtava vaativien infraratkaisujen toimittaja ja rakentaja Suomessa. Pitkä kokemus ja vahva osaaminen auttavat asemamme vahvistamisessa myös Suomen ulkopuolella.

Kokemusta ja näyttöä vaativista, uudenlaisista projektimalleista

Meillä on kokemusta projekteista, jotka pohjautuvat uudentyyppisiin yhteistyömalleihin ja rahoitusratkaisuihin. Ne tuottavat uusia innovaatioita asiakkaille ja sitovat vähemmän pääomaamme.

Tunnettu ja pitkäikäinen brändi

Olemme luotettava ja arvostettu toimija Suomessa, ja brändimme tunnettuus kasvaa tasaisesti muilla avainmarkkinoilla.

Tasapainoinen asiakasjakauma

Meillä on monipuolinen asiakaskunta sekä yksityisellä että julkisella sektorilla, eikä liiketoimintamme ole riippuvainen yhdestä yksittäisestä asiakkaasta.

 

 
TyökalutSulje